วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๐

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๒๘อุบาสิกาสมจิตรละดาดก๒๔๘๗เขมราฐธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๙นางสาวสำรองยำยวน๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๐นายธีระศักดิ์ทิณพัฒน์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๕เด็กชายชาญยุทธอ้วนผิว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๖เด็กชายธวัชชัยสายสิงห์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๗เด็กชายนิรันดร์คงยิ่ง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๘เด็กชายปัญญาแก้วหาวงศ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๙เด็กชายศรายุทธแสงทอง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๐เด็กชายอมรเทพจันคูหา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๑เด็กหญิงกัญจนพรแข่งขัน๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๒เด็กหญิงขวัญใจนามไธสง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๓เด็กหญิงฉันทนาอิ่มใจ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๔เด็กหญิงนิภาพรบุญชิต๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๕เด็กหญิงพรทิพย์อยู่เจริญ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๖เด็กหญิงสุปราณีเต็มโคตร๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๗เด็กหญิงหนึ่งฤทัยพูลเพิ่ม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๘เด็กหญิงหนูเวียงหลักการ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๘๙เด็กหญิงอุลัยภรณ์สิทธิมัง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๑เด็กชายธนพลคนล่ำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๒เด็กชายสุพัชรินทร์สีสะอาด๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๓เด็กหญิงจิราวรรณกาละพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๔เด็กหญิงบัวทองวงศ์บา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๕เด็กหญิงปิยนุชถนอมจิตต์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๖เด็กหญิงปิยะนุชเวียงคำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๗เด็กหญิงเพ็ญประภาเถาว์โมลา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๘เด็กหญิงเมษาฉิมพลี๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๙เด็กหญิงวรรณภาเจริญวงค์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๐เด็กหญิงศดานันท์คาดหมาย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๑เด็กหญิงสุพัตราอยู่เจริญ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๒เด็กหญิงสุภัตราโม่ทอง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๓เด็กหญิงอุษาอรจุล๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๕เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์พันธ์ศรี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๖เด็กหญิงธิดารัตน์ทีอุทิศ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๗เด็กหญิงยุพาพวงทอง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๘เด็กหญิงศรัญญาโนลี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๙เด็กหญิงอนุธิดาจรลี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๐เด็กหญิงอัญธิกาพรมเพ็ญ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๖เด็กชายสุริยาโพธิสนธ์๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๗เด็กชายแสงชัยมหานิติพงษ์๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๘เด็กหญิงกรณิกามาตา๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๙เด็กหญิงจิตราภาสมตัว๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๐เด็กหญิงดาวเรืองขันธ์สิงห์๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๑เด็กหญิงอนุตราสิงสนั่น๒๕๓๘โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๑เด็กหญิงณัฐริกาสมมาก๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๒เด็กหญิงประภัสสรโมหา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๓เด็กหญิงมณีรัตน์พุ่มพิกุล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๔เด็กหญิงอรัญญาแสงลับ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๕เด็กหญิงอินทุอรขำทับ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๖เด็กหญิงอุทัยวรรณสมศรี๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๓เด็กชายมงคลรัตน์ชินโพคัง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๔เด็กชายสมศักดิ์ศรีทิม๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๕เด็กชายสุภัทรจันทร์ดี๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๖เด็กชายอนุวัตรไชยบัน๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๗เด็กหญิงสุวรรณีผิวขำ๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๘เด็กหญิงอันตราสิงสนั่น๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๑เด็กชายโยธนาวิชาพูล๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๒เด็กหญิงณัฐธิดาเหมแดง๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๓เด็กหญิงทับทิมนักเทศน์๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๔เด็กหญิงนรีนารถพุทธา๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๑๕เด็กหญิงศิรินภาบุญชิต๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๒เด็กชายจัรกฤษณ์พุทธาทาป๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๓เด็กชายณัฐพงษ์หวังสุข๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๔เด็กชายนพคุณมีคติ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๕เด็กหญิงกมลวรรณสาสม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๖เด็กหญิงจีรวรรณทองตาม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๗เด็กหญิงนิศารัตน์มีจอม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๘เด็กหญิงผกาแก้วแก้วกูล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๒๙เด็กหญิงอภิญญาโสภาณเวช๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๐เด็กหญิงอรอุมาแสงอร่าม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๗เด็กชายชาญณรงค์วัฒนาราช๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๘เด็กชายมงคลเรืองสุข๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๓๙เด็กหญิงกุลธิดาพูลทอง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๐เด็กหญิงธัญญารัตน์แพงรูป๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๑เด็กหญิงปรียาพรจ่าหล้า๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๒เด็กหญิงสุดารัตน์แรกเรียง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๔๙เด็กชายธนพรภิรมวงศ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๕๐เด็กชายพลรัตน์แพงจักร๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๕๑เด็กหญิงดาววิกาเรืองโสม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๕๐/๐๙๒๐๔เด็กหญิงอนุชนาแสงพล๒๕๓๗โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๖นางสาวลัดดาเดิ่นกลาง๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๗นางสาววิไลลักษณ์ยุตวัน๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๘นางสาวอารีพรพุทธรักษา๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๙นายจักรีแก้วกัญหา๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๐นายธีรวัฒน์ภูมิลำเนา๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๑นายรุ่งระวีอินสา๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๒๙นางสาวเทียนทองดำบรรณ์๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๐นางสาวนิภารัตน์มาทฤทธิ์๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๑นางสาวบังอรมณีวัน๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๒นางสาวเบญจวรรณลาเลิศ๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๓นางสาวผ่องศรีดอกดวง๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๔นางสาวพิมพ์ใจอินทร์พวง๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๓๕นางสาวรุ่งจำเนียรสองสีดา๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๒เด็กหญิงญาสุมินทร์พรหมกสิกร๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๓นางสาวชไมพรสายสุดตา๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๔นางสาวนิตยายุตวัน๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๕นางสาวพจนีย์กำเนิดสิงห์๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๖นางสาวพัชรินทร์คำลอย๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๗นางสาวพัชรีราศี๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๘นางสาววารุณีสุขรี่๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๔๙นางสาวสมรบุญป้อง๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๐นางสาวจิราพรขันสิงห์๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๑นางสาวนฤมลปัดภัย๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๒นางสาวนิศาชลกอบเกื้อ๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๓นางสาวพรพีสายศรี๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๔นางสาววลัยลักษณ์ดำบรร์๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๕นางสาวศิริพรลุนพุฒ๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๖นางสาวอทิตยาบูรณศรี๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๗นายธีรพัฒน์เหมดี๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๘นายเอกมลมหานิล๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๕๙นางสาวนริศราบัวทอง๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๐นางสาวลัดดากวนเวียงจันทร์๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๑นางสาวเวียงคำเหมแดง๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๒นางสาวสุกัญญากวางแก้ว๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๓นายณัฐพลวงศ์คำ๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๔นายเดชายาตรา๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๖.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๕นายธนาวุฒิเครื่องกัณฑ์๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๗.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๖นายวิรุตป้องพันธ์๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๘.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๗นายวิวัฒน์พุทธปอง๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๙.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๖๘นายสายยนต์พลคำ๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๐.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๑เด็กชายทรงวุฒิสืบก่ำ๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๑.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๒เด็กชายอภิชัยบุญรวม๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๒.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๓เด็กหญิงพรวิลัยมีชัย๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๓.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๗๔เด็กหญิงวิไลวรรณโยธา๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๔.อบ ๔๔๕๐/๐๘๕๙๐เด็กหญิงพันพิไลสองสีดา๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๕.อบ ๔๔๕๐/๐๘๖๐๔เด็กหญิงพรสวรรค์พานอ่อน๒๕๓๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒๖.อบ ๔๕๕๐/๐๔๘๑เด็กหญิงศิริพรมงคลเลิศ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๐/๐๔๘๒เด็กหญิงชลิตสายสุดตา๒๕๓๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๗เด็กชายปิวีระพงษ์โชติพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๘เด็กหญิงเยาวภาพึ่งนา๒๕๓๗โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๙เด็กหญิงฐิติมาพลผา๒๕๓๗โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๐/๐๔๘๐เด็กชายวิจิตรเผ่าเสน๒๕๓๗โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๐/๐๔๖๖นางสาวกาญจนาทนไทย๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๐/๐๔๖๗นางสาววิจิตราเสนศรี๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๕๐/๐๔๖๘นางสาวดาวเรืองเชื้อจำพร๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๕๐/๐๔๖๙นายเกษมศักดิ์ยุวบุตร๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๐นายเดโชชูญาติ๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๑นายทวีพลพงษ์แก้ว๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๒เด็กหญิงนุจรีถ่ายกลาง๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๓เด็กหญิงวนิดาสิงห์เชื้อ๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๔เด็กหญิงอันชิกาจันทร์สูง๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๕เด็กหญิงวันเพ็ญแดงโสภา๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๕๕๐/๐๔๗๖เด็กหญิงรัศมีศรีสว่าง๒๕๓๙โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๙อุบาสิกาคำสีสิทธิ์๒๔๘๖เขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๙๐อุบาสิกาหล้าจันทเสน๒๕๓๐เขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๑นายธนพนธ์หอมนวล๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๒นางสาวรุจิดาหอมนวล๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๓นางสาวเกศมณีล่ำสัน๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๔นางสาวน้ำทิพย์รอดทุกข์๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๖นางสาวสุภาภรณ์สุขเต็มดี๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๗นางสาวอมรรัตน์แจ่มใส๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๘นายชลวิชบุญลา๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๙นายสิทธิศักดิ์สลักทอง๒๕๓๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๕นางสาวยลดาบุญคุณ๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๐นางสาวจินตหราพันโบ๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๒นางสาวนิตยาอเนกา๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๓นางสาวรุ้งฤทัยทะนงค์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๔นางสาวสุทธิมาศตระการจันทร์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๖นายสุชาติคำอ้วน๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๗นางสาวขนิษฐาคุณพาที๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๘นางสาวนาตยามูลแก้ว๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๔นายมนตรีแวววงค์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๑นางสาวดาวละอองยำยวน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๕นายส่งเสริมโมหา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๕๙นางสาวนิตยาบุญภา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๐นางสาวบุษยารัตน์สมบูรณ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๑นางสาวภคพรพานอ่อน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๒นางสาวยุวธิดาดาผาวัน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๓นางสาวรสรินทร์บุญสะอาด๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๔นางสาวละมัยคำผุย๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๕นางสาวศิริวรรณจันทร์เขียว๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๖นางสาวสมพิษหาสอน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๘นางสาวสุพินยาหินนาค๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๙นางสาวอนุสรณ์ยี่เข่ง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๐นางสาวอรสาฑีฆะ๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๑นางสาวอุทุมพรเทียนหอม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๒นางสาวอุศนามหานิติพงษ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๓นายเชษฐาโสดากุล๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๖นายโยธินคำพรม๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๘นายวุฒิชัยวัฒนพรมธาดา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๙นายศรชัยยาตรา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๕นายยุทธนาซาหา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๗๗นายวิทยาศรีรินทร์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๐นายสุจินดาใจเด็ด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๒นางสาวจินตนาใจเด็ด๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๓นางสาวนิตยากลิ่นหอม๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๔นางสาวนุชจรีศรีนารัตน์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๕นางสาววราภรณ์โมหา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๖๗เด็กหญิงสมศรีสุดหล้า๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๑เด็กหญิงจันทนีบุญศรี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๖เด็กชายบุญนำใจเด็ด๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๗เด็กชายวัชรินทร์มณีใส๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๘๘เด็กหญิงสายสมรจันทรา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๙๑เด็กหญิงจริยาประสมพลอย๒๕๓๖โรงเรียนบ้านอีเติ่งเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๙๒เด็กหญิงวรินยุภาสืบเคน๒๕๓๘โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๙๓เด็กหญิงวาสนาสุภาษร๒๕๓๘โรงเรียนพังเคนพิทยาเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๐๙นางสาวรัตนาวดีคำภัย๒๕๓๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๐นางสาวศิริรัตน์สายใจ๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๑นายชวลิตปุยฝ้าย๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๒นางสาวแก้วมณีทองอ่อน๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๙นายศราวุฒิสวนมะนัด๒๕๓๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๓นางสาวจันทนาสายสุดตา๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๔นางสาวณัฐณิสาเยาวศรี๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๕นางสาวนิศาชลสมาฤกษ์๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๖นางสาวบัวสอนเรืองโสม๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๗นางสาวรัชนีปาวะศรี๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๑๘นางสาววริษศราบุตรจันทร์๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๐นายสมานปากหวาน๒๕๓๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๑นางสาวนุจรีแก่นสาร๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๐๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๒นางสาวศันสนีย์ปักกาสัง๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๓นายโกวิทย์วิลามาศ๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๗นางสาวสุรางค์คำมา๒๕๓๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๔เด็กหญิงจินตนาแก่นสา๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๕เด็กหญิงนิภาพรยุตวัน๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๖เด็กหญิงสุดารัตน์แสนแก้ว๒๕๓๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๘เด็กหญิงหทัยรัตน์พูลทวี๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๒๙เด็กชายธเนศจารุวงศ์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๐เด็กหญิงกัลยาสุวรรณพิมพ์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๘.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๑เด็กหญิงณัฐฐากาเผือก๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๑๙.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๒เด็กหญิงณิชกมลดาวงษ์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๐.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๓เด็กหญิงนรีกานต์คำดี๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๑.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๔เด็กหญิงเนริสาเดื่อไธสง๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๒.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๕เด็กหญิงสุดารัตน์พิมพ์บุตร๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๓.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๖เด็กหญิงสุวนันท์เครื่องภัณฑ์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๔.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๗เด็กหญิงอาทิตยาภรณ์อ่อนสิงห์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๕.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๘เด็กหญิงเกศสุดาพงศ์นอนิล๒๕๓๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๖.อบ ๔๖๕๐/๐๑๓๙เด็กหญิงจิรประภาอาสาเหลา๒๕๓๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๒๒๗.อบ ๔๖๕๐/๐๑๔๐เด็กหญิงมุกดาเขียวสด๒๕๓๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก