รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๑

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๘๖นายกัญญาทองปลาย๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๘๗นายนิรันดร์กุจันทร์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๘๘นายวานิชโพธิ์พา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๘๙นายสมหมายโขงวงศ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๐นางสาวคนึงนิตย์ผาลา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๑นายไชยาเหลากลม๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๒นายดนุวัฒน์ทองคำ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๓นายปัฐวิกรสมบูรณ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๔นายภานุเดชพึ่งโพธิ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๕นางสาวดวงฤทัยขุนวงศ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๖นางสาวพรนิภามีหิริ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๗นางสาวอรชรสอนแสง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๘นายขันธชัยสมศรี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๙๙นายคำพาสีทา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๐นายโชคชัยกระแสคุณ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๑นายไชยยันต์ชมภูจันทร์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๒นายธรรมนูญต้นบุญ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๓นายธีระพลไชยเลิศ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๔นายนัฐพลสืบสนุก๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๕นายยุทธชัยมิ่งขวัญ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๖นายฤทธิชัยกำไรงาม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๗นายวรวัชพวงทอง๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๘นายวัชระโสภาสิน๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๐๙นายอุดมพิลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๒เด็กหญิงอลิษาทวีบุญ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๓เด็กหญิงอุบลไชยปัญญา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๐เด็กชายณัฐพลจันทะเสน๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๑เด็กชายวัชรินทร์สุดตา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๒เด็กชายศรชัยพวงทอง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๓เด็กชายแสวงบุญช่วย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๔เด็กหญิงกาญดาพุนนิกุล๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๕เด็กหญิงนิภาวรรณสุขช่วย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๖เด็กหญิงนุจรินทร์บุญภา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๗เด็กหญิงนุสบาโมหา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๘เด็กหญิงพัชรีมีแสง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๑๙เด็กหญิงยุพาวงษา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๐เด็กหญิงสายสมรโขงวงค์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๑เด็กหญิงสุรีพรชุมจันทร์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๔เด็กชายเทพรังสรรค์อันโน๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๕เด็กชายรุ่งสว่างวงศ์พุทธาทาป๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๖เด็กชายวสันต์มีไพทูล๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๗เด็กชายวีระชัยสืบหาไชย๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๘เด็กหญิงณัฐธิดาจันพิทักษ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๒๙เด็กหญิงธิติมาการเกษ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๐เด็กหญิงนันธิดาโสมมา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๑เด็กหญิงบัวพันธ์โมหา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๒เด็กหญิงพัชราภรณ์สายงาม๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๓เด็กหญิงยุพินพูนทะวี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๔เด็กหญิงสาวไทยสายสิงห์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๕เด็กหญิงสุวรรณาบุญลา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๖เด็กหญิงสุวรรณีสายรัตน์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๗เด็กชายสุวรรณขันธ์สิงห์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๘เด็กชายอภินันทชัยสายสิงห์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๓๙เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ตระทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๐เด็กหญิงพิศมัยหาสอน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๑เด็กหญิงสมพรกุจันทร์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๖เด็กหญิงดาวดีต่อมคำ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๗เด็กหญิงนิดตยาสุดตา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๘เด็กหญิงอมรรัตน์เจิมจันทร์ทึก๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๙เด็กชายขวัญชัยสมตัว๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๐เด็กชายอนุสรณ์โสมมา๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๑เด็กหญิงกนกวรรณโพธิสนธ์๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๒เด็กหญิงกมลวัลย์จูมลี๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๓เด็กหญิงจีรญาทันทา๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๔เด็กหญิงฐานิตารวมวิชา๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๕เด็กหญิงมาริษาพันแสน๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๖เด็กหญิงมีนาชาวตะโปน๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๗เด็กหญิงวรรณพรพรมสาศิลป์๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๘เด็กหญิงสุดาพรดวงพุฒ๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๘๙เด็กหญิงสุลิสาแก้วลาน๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๐เด็กชายไตรรัตน์กลิ่นหอม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๑เด็กหญิงกานดาพุทธขันธ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๒เด็กหญิงสุนิดาดวงพุฒ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๓เด็กหญิงพนิดาสายรัตน์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๔เด็กชายรัตนเกียรติท่าหาญ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๕เด็กหญิงปภัสสรผกาผาด๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๖เด็กหญิงวิภาดาทองลิ่มสุด๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๙๗เด็กหญิงศศิมาโคตวงค์๒๕๓๙โรงเรียนบ้านด่านหม่วนเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๒เด็กชายเจริญศิลป์ทับทิมศรี๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๓เด็กชายธนภัทรทองแก้ว๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๔เด็กชายอุดมศักดิ์นิลพัน๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๕เด็กหญิงจีรพรรณสายสุตตา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๖เด็กหญิงณัฐมลศิริมงคล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๗เด็กหญิงทิพาวรรณทาทิพย์๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๘เด็กหญิงนิภาพรทองแก้ว๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๔๙เด็กหญิงพิชญาเหมแดง๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๐เด็กหญิงมณิภาอายุสม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๑เด็กชายกฤษณะพุทธาทาบ๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๒เด็กชายวิชัยใจแก้ว๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๓เด็กชายวิชิตชัยวงศ์ศรีชา๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๔เด็กหญิงจีรภรณ์แก้วคำ๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๕เด็กหญิงดวงวิกาแพงจักร๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๖เด็กหญิงรัตติยาสายสุตตา๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๗เด็กหญิงวรัญญามังคละพลัง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๘เด็กหญิงวรินทรยอดเพชร๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๕๙เด็กหญิงวาสนาวงขันธ์๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๐เด็กหญิงสุพัตรามาทฤทธิ์๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๑เด็กหญิงสุวนันท์คงทอง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๒เด็กหญิงอารยาเชื้อจำพร๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๓เด็กหญิงอุษารมณีสอนพรม๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๔เด็กชายเนติพงษ์ไทยแท้๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๕เด็กหญิงกรกนกชูช่วย๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๖เด็กหญิงจุฑารัตน์ศรีจันทร์ดำ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๔.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๗เด็กหญิงนิภาพรดาวงษ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๕.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๘เด็กหญิงปภัสราภรณ์อ่อนสิงห์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๖.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๖๙เด็กหญิงเพ็ญนภาทาทิพย์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๗.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๐เด็กหญิงศศินาพันเจริญ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๘.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๑เด็กหญิงสโรชาทองลิ่มสุด๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐๙.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๒เด็กหญิงสุภาวรรณภางาม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๐.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๓เด็กหญิงอมรัตน์ป้องพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๑.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๔เด็กหญิงอุมาพรการะพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๒.อบ ๔๔๕๑/๑๒๗๗๕เด็กหญิงอุษาบรรทอน๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๓.อบ ๔๔๕๑/๑๒๖๘๕เด็กหญิงวิไลรัตน์อานนท์๒๕๓๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑๔.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๓อุบาสิกาบุญเลิศถาวร๒๕๓๐เขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๗นายชาญณรงค์มุกดาพันธ์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๘นางสาวสุภาพรวงค์กลม๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๙นายวิทยาพุกทอง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๐นางสาวเพ็ญประภาบุญภา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๑นางสาวอำภาบุญเผย๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๒นายทองมาผาอัตรัตน์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๓นายนัฐพงษ์กลิ่นหอม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๔นายปัญญาแก้วหาวงศ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๕นายวิทยาเถาว์โมลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๖นางสาวพรทิพย์อยู่เจริญ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๗นางสาวรุ่งนภาวงศ์บัว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๘นางสาวรุ่งฤดีโพธิ์พา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๑/๐๙๒๙นางสาววงเดือนธรรมรักษ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๐นางสาวสุพัตตราพลชม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๑นางสาวสุภาวรรณจันทร์ดี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๒นางสาวสุวลักษณ์จันประทักษ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๓นางสาวอรอนงค์มุกดาพันธ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๔นางสาวอำพรแจ่มใส๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๕นางสาวอุดมรักษ์บริบูรณ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๖เด็กชายธีรศานต์กาละพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๗เด็กหญิงขวัญฤทัยไชยยืน๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๘เด็กหญิงบัวทองวงศ์บา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๕๑/๐๙๓๙เด็กหญิงปิยะนุชเวียงคำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๐เด็กหญิงศดานันท์คาดหมาย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๑เด็กหญิงสุพัตราอยู่เจริญ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๒เด็กหญิงสุภัตราโม่ทอง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๓เด็กหญิงจินตหราบริบูรณ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๔เด็กหญิงธิดารัตน์ทีอุทิศ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๓.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๕เด็กหญิงอนุตราสิงสนั่น๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๔.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๖เด็กหญิงณัฐริกาสมมาก๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๕.อบ ๔๕๕๑/๐๙๔๗เด็กหญิงมณีรัตน์พุ่มพิกุล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๖.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๔เด็กหญิงวรรณภาวิชาพูล๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๗.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๕เด็กหญิงจุฑามาศอุดมญาติ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๘.อบ ๔๕๕๑/๐๙๑๖เด็กหญิงธัญญารัตน์แพงรูป๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๙.อบ ๔๖๕๑/๐๒๖๗นายเฉลิมเกียรติชินโพคัง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๑/๐๒๖๘นางสาวพจมานสงวนพิมพ์๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๑/๐๒๖๙นางสาวบังอรตาลอ่อน๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๐นางสาวภิรมย์จุลวงษ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๑นางสาววันนีดวงบุตร๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๒นางสาววันเพ็ญสิงกล้า๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๓นางสาวกาญจนาแก่นสาธุ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๔นางสาวกุหลาบชายแก้ว๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๕นางสาวพรทิพาโสมมา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๖นางสาววรรณวิภาวามะชาติ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๗นางสาวศิริพรมงคลเลิศ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๑/๐๒๗๘เด็กหญิงปนัดดาโมทา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก