รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๒

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๓๒นางศุภลักษณ์นาคโคตร๒๔๙๕เขมราฐธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๗นางสาวชารียาเหมบุญ๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๘นางสาวนุชจรีวันทา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๙นายชัยณรงค์ทาลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๐นายชาญชัยคุณพาที๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๑นายอุดมพิลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๒นางสาวกัญจนพรแข่งขัน๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๓นางสาวขวัญฤดีหงษ์ศรี๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๔นางสาวนุชจรีหลายเหล่า๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๕นางสาวรุ่งทิพย์บุญประกอบ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๖นางสาวอัฉราพรกองศรี๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๗นายชานนท์เบ้าคำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๘นายนัฐพลพันโบ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๙๙นายบัญชาเหลากลม๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๐นายวีระชัยเทียนหอม๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๑นายสำเริงเหลาเต็ม๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๒นายอภิชัยประดิษฐ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๓นายอภิสิทธิ์ซาหา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๔เด็กชายชรินทร์โพธิ์พา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๕เด็กชายชัชวาลพิพัฒน์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๖เด็กชายวินัยบำเพ็ญ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๗เด็กชายอัตถสิทธิ์แก้วเมืองกลาง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๘เด็กหญิงนันทิยาพาหา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๐๙เด็กหญิงอุทัยวรรณคำพรม๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๐เด็กชายบัญญัติล่ำสัน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๑เด็กชายยุทธพลอึ่งไพร๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๒เด็กชายสุทธิพงษ์หงษ์ศรี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๓เด็กชายอานนท์บุดดี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๔เด็กชายสุวิทย์พิมมะขันธ์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๘เด็กชายเดชสกุลมั่นนิยม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๙เด็กชายปิยะณัฐเวียงคำ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๐เด็กชายพรชัยศรีสุข๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๑เด็กหญิงลิตาสืบหาไชย๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๒เด็กชายทองพันธ์พานทอง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๓เด็กชายทลัดแสงพุฒ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๔เด็กชายธงชัยทะนงค์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๕เด็กหญิงมุทิตาศาลาน้อย๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๖เด็กหญิงวราภรณ์สายงาม๒๕๔๑โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๗เด็กชายพีรพัฐต์พรมสาศิลป์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๘เด็กหญิงขวัญฤทัยกุลมณี๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๒๙เด็กหญิงทิพวรรณทีอุทิศ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๓๐เด็กหญิงนัทธมนฟีสันเที๊ยะ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๓๑เด็กหญิงสมพักต์สิงห์กล้า๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๒เด็กหญิงสุนิสายาตรา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๓เด็กหญิงณรงค์ฤทธิ์นามวงศ์๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๔เด็กหญิงนิตวรรณจันทรส๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๕เด็กชายสุเจตน์คำน้อย๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๖เด็กหญิงวาสนาดาบุดดี๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๕เด็กหญิงเนริษาท่าหาญ๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๖เด็กหญิงบุบพาศิริฉาย๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๗เด็กหญิงพรพิมลโฮทหุ้ทแก้ว๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๘เด็กชายสนธินามวงศ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๗๙เด็กหญิงกุสุมาสิงทองทราย๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๐เด็กหญิงชนม์นภัสปัดภัย๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๑เด็กหญิงนรินทร์เครื่องกัณฑ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๒เด็กหญิงพัชรพรบุญเรือน๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๓เด็กหญิงพัชรีพิสาชัย๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๔เด็กหญิงหนึ่งฤทัยนาสา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๕เด็กหญิงอรทัยทองลิมีสุด๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๕๒/๐๘๗๑๗เด็กชายอัณณพพุทธา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๕๒/๐๘๖๘๖เด็กหญิงปณิตาบุญชิต๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๓อุบาสิกาแพงมุทาพร๒๔๗๙วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๔อุบาสิกาสมจิตรละดาดก๒๔๘๗วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๕อุบาสิกาสมหมายเมืองทอง๒๔๙๘วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๖นายโกวิทย์บุญลา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๗นายนิกรตาลอ่อน๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๘นายวัชระสีทา๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๙นางสาวลลิตาสืบก่ำ๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๐นางสาววิลัยพรเครื่องจันทร์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๑นางสาวสุกัญญาโพพา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๒นายนิรันดร์กุจันทร์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๓นายสมหมายโขงวงศ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๔นายสุธีแววงค์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๕นายไชยยันต์ชมภูจันทร์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๖นายดนุวัฒน์ทองคำ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๗นายวิชัยพงศนีย์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๘นางสาวคณึงนิตย์ผาลา๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๒/๑๒๑๙นางสาวศรีสุดาดวงพุฒ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๐นายธวัชชัยสายสิงห์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๑นายศตวรรษหม้อแก้ว๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๒นางสาวกาญดาพุนนิกุล๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๓เด็กหญิงสมฤดีมุสิกะคุณ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๔เด็กหญิงวิภาดาทองปลาย๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๕เด็กชายไตรรัตน์กลิ่นหอม๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๖เด็กหญิงกานดาพุทธชันธ์๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๗เด็กหญิงจีรญาทันทา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๘เด็กหญิงฐานิตารวมวิชา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๒/๑๒๒๙เด็กหญิงประภัสสรโมหา๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๐เด็กหญิงพนิดาสายรัตน์๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๑เด็กหญิงมาริษาพันแสน๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๒เด็กหญิงวรรณพรพรมสาศิลป์๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๓เด็กหญิงสุดาพรดวงพุฒ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๔เด็กหญิงสุนิดาดวงพุฒ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๕เด็กหญิงสุลิสาแก้วลาน๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๕๒/๑๒๓๖เด็กหญิงอรัญญาแสงลับ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านขุมคำเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๓เด็กหญิงจีรภรณ์แก้วคำ๒๕๓๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๔เด็กหญิงกัญญาวีร์แรกเรียง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๕เด็กหญิงกุลธิดาพุลทอง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๖เด็กหญิงดาววิกาเรืองโสม๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๗เด็กหญิงสุวนันท์คงทอง๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๘เด็กหญิงอารยาเชื้อจำพร๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๒/๑๑๙๙เด็กหญิงอุษารมณีสอนพรม๒๕๔๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๐เด็กชายธนพรภิรมวงศ์๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๑เด็กหญิงกรกนกชูช่วย๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๒/๑๒๐๒เด็กหญิงพิชญาเหมแดง๒๕๔๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๔อุบาสิกาบุญเลิศถาวร๒๕๓๐วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๗.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๖นางสาวชิดชนกบุญลา๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๘.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๗นางสาวอำภาบุญเผย๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๙.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๘นายวีระพงษ์สืบสุก๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๐.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๙นางสาวสุพัตตราพลชม๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๑.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๐นางสาวสุภาวรรณจันทร์ดี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๒.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๑นางสาวอำพรแจ่มใส๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๓.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๒นางสาวอุดมรักษ์บริบูรณ์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๔.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๓นายทองมาผาอัตรัตน์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๕.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๔นายธีรศานต์กาละพันธ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๖.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๕นายนัฐพงษ์กลิ่นหอม๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๗.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๖นางสาวขวัญฤทัยไชยยืน๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๘.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๗นางสาวปิยะนุชเวียงคำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๙.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๘นางสาวรุ่งนภาวงศ์บัว๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๐.อบ ๔๖๕๒/๐๔๓๙นางสาวศดานันท์คาดหมาย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๑.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๐นางสาวสุพัตราอยู่เจริญ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๒.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๑เด็กหญิงธิดารัตน์ทีอุทิศ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๓.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๒เด็กหญิงบัวทองวงศ์บา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๔.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๓เด็กหญิงสุภัตราโม่ทอง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๕.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๔เด็กหญิงอนุตราสิงสนั่น๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๖.อบ ๔๖๕๒/๐๔๕๐เด็กหญิงรัตดาพรท่าหาญ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๗.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๕เด็กหญิงกาญจนาโทบุดดี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๘.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๖เด็กหญิงชมนุชงามพันธ์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๙.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๗เด็กหญิงณัฐริกาสมมาก๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๓๐.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๘เด็กหญิงพรธิดาสามาอาพัฒ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๓๑.อบ ๔๖๕๒/๐๔๔๙เด็กหญิงมณีรัตน์พุ่มพิกุล๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๓๒.อบ ๔๖๕๒/๐๔๕๑เด็กหญิงจุฑามาศวงศ์บา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๓๓.อบ ๔๖๕๒/๐๔๒๕นางสาวประภาพรทองพอก๒๕๓๖โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก