รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๔

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๒นายชิตณรงค์ทอนไสระ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๓นายประภาสเจริญลอย๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๔นายสุขสันต์บรรดาตั้ง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๕นายอนุพงค์เต็มโคตร๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๖นายเกียรติศักดิ์ประชุมเหล็ก๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๗นายชัยวัฒน์ฑีฆะ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๘เด็กหญิงมนทิญาทองทับ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๐๙เด็กชายวันชัยนามไธสง๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๐เด็กชายอนันชัยบุญลา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๑เด็กหญิงกชมนชนกใชญัน๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๒เด็กหญิงวิลาวรรณลักขนัต๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๓เด็กชายธนากรบำเพ็ญ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๔เด็กชายนันทพัทธ์แดงน้อย๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๕เด็กชายพิจักษ์คำประวัติ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๖เด็กชายราเชนทร์หอมผกา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๗เด็กชายสิทธิชัยกลิ่นหอม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๘เด็กชายอิสระพงษ์ทรงอาษา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๑๙เด็กหญิงกัณฐาภรณ์สายงาม๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๐เด็กหญิงเจนจิราแสงลับ๒๕๔๓โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๑เด็กชายณัฐพลดาผา๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๒เด็กชายสันติสุขบรรดาตั้ง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๓เด็กชายสุขสันต์โคตรวงศ์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๔เด็กชายอนุรักษ์ตั้งชาติ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๕เด็กหญิงจิราภรณ์ขำทับ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๖เด็กหญิงนฤมลทองเนตร๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๗เด็กหญิงนิพาดาชาวตะโปน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๘เด็กหญิงวรรณพรดีธงทอง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๒๙เด็กหญิงสุชาวดีสระกำ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๐เด็กหญิงวิไลวรรณแพงใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๑เด็กชายกาญจณาสายสุดตา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๒เด็กชายศรีรัตน์ประสมพลอย๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๓เด็กชายวินัยพุทธปอง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๔เด็กหญิงจรรยารัตน์ป้อมหิน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๔/๐๙๑๓๕เด็กหญิงสุนิสาสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๘นายไชยาเหลากลม๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๓๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๙นางสาวพัชรฎาภรณ์ฉิมพลี๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๓๗.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๐นายสุพัชรินทร์สีสะอาด๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๓๘.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๑นางสาวกัญจนพรแข่งขัน๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๓๙.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๒นางสาวขวัญฤดีหงส์ศรี๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๐.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๓นางสาวณัฐธิดาจันพิทักษ์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๑.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๔นางสาวทิพวรรณสิมเยอร์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๒.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๕นางสาวนิภาวรรณสุขช่วย๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๖นางสาวนุจรินทร์บุญภา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๔.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๗นางสาวนุสบาโมหา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๘นางสาวปิยนุชถนอมจิตต์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๖๙นางสาวพัชรีมีแสง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๗.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๐นางสาวเพ็ญประภาเถาว์โมลา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๘.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๑นางสาวศิริพรเหลาผา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๔๙.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๒นางสาวศุภานันท์ชมภูจันทร์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๐.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๓นางสาวสายสมรโขงวงค์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๑.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๔นายธนพลคนล่ำ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๒.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๕นายนัฐพลพันโบ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๖นายนิรินทรพิพัฒน์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๔.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๗นายวีระชัยเทียนหอม๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๘นายสวรรค์พระวัง๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๗๙นายอนุวัฒน์สายเล็น๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๗.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๐นายอภิสิทธิ์ซาหา๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๘.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๑นางสาวเกศมณีเย็นใจ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๙.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๒นางสาวเกษอรุณวงค์คำจันทร์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๓นางสาวจันทร์จิราภูวงค์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๔นางสาวจำนรรจาแสนบุดดา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๕นางสาวจิตตะรัตน์ทีเขียว๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๖นางสาวจิตราภาสมตัว๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๗นางสาวจุลักษณ์ตระทอง๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๘นางสาวชรินทร์ทิพย์พันธ์ศรี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๘๙นางสาวนรินทรประสานพันธ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๐นางสาวนิภาวรรณจินพละ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๑นางสาวบัวพันธ์โมหา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๒นางสาวเบญจมาศมิ่งขวัญ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๓นางสาวปราณีแวววงค์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๔นางสาวรัชนีวรรณโพธิ์พา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๕นางสาวศรัญญาโนลี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๖นางสาวสมพรกุจันทร์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๗นางสาวสินใจจักรศรี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๘นางสาวสุพรรณีขันที๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๙๙นางสาวสุภาวิณีขาวลา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๐นางสาวสุวรรณีสายรัตน์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๑นางสาวอนุธิดาจรลี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๒นายกมลมูลแก้ว๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๓นายณัฐวุฒิประทุมทราย๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๔นายทวีบุญช่วย๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๕นายเทพรังสรรค์อันโน๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๖นายธวัธชัยยั่งยืน๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๗นายธีรยุทธมูลแก้ว๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๘นายปัญญาเหมบุญ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๔/๑๑๐๙นายพงศธรพันโบ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๐นายมิตรชัยลักขนัต๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๑นายวัชรินทร์สุดตา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๒นายวิชิตบุญอ่อน๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๓นายสุริยาโพธิ์สน๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๔นายแสงชัยมหานิติพงษ์๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๕นางสาวกาญจนาลีน้อย๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๖นางสาวกิตติยาณีเครื่องจันทร์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๗นางสาวขนิษฐาแจ่มใส๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๘นางสาวจุรีพรพันโบ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๕๔/๑๑๑๙นางสาวดาวเรืองขันสิงห์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๐นางสาวผกาวัลย์กาญจนพัฒน์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๑นางสาวพัชนีกรเคนท้าว๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๒นางสาวยุพินพูนทวี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๓นางสาวรุ้งฟ้าชาวบ้านกร่าง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๔นางสาวอมรรัตน์เจิมจันทร์ทึก๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๕นางสาวอรทัยสายมณี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๖นายไกรสรณ์สอนแสง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๗นายประสิทธิ์สิงห์เชื้อ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๘นายพงษ์ศักดิ์ศุภดล๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๕๔/๑๑๒๙นายศิริศักดิ์โมหา๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๐นายอภินันทชัยสายสิงห์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๑นายอัจฉริยะคำพรม๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๒นายอานนท์บุดดี๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๓เด็กชายกิตติศักดิ์สงยาง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๔เด็กชายธวัชชัยบุญเรือง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๕เด็กหญิงจิตราภรณ์สุพรรณนนท์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๖เด็กหญิงนันธิดาพิมพ์โพธิ์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๗เด็กหญิงเบญจมาศช่างเรือง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๘เด็กหญิงปนัฐดาคงยิ่ง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๔/๑๑๓๙เด็กหญิงรัชดาพรเทียนหอม๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๐เด็กหญิงวันเพ็ญเต็มกระโทก๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๑เด็กหญิงวาสนาสดชื่น๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๒เด็กหญิงอมรรัตน์แสงแดง๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๓เด็กหญิงอันตราสิงสนั่น๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๔เด็กหญิงกมลวัลย์จูมลี๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๔/๑๑๔๕เด็กหญิงสุดารัตน์สุพรรณนนท์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๒เด็กชายณัฐกรานต์สมมาก๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๓เด็กชายพีรพัฐต์พรมสาศิลป์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๔เด็กหญิงนัทธมนพีสันเที๊ยะ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๕เด็กหญิงนิฐรุจาการสมทบ๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๖เด็กหญิงสมพักตร์สิงห์กล้า๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๗เด็กหญิงสุนิษาศรีขจร๒๕๔๒โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๔/๑๐๔๗เด็กชายสนธินามวงศ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๔/๑๐๔๘เด็กหญิงชนม์นิกาสายสุดตา๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๔/๑๐๔๙เด็กชายภานุบุญชู๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๐เด็กหญิงหนึ่งฤทัยนาสา๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๔/๑๐๕๑เด็กหญิงศุภระดาบุญชิด๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๑นายวิชัยพงศนีย์๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๕.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๒นางสาวพรทิพย์อยู่เจริญ๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๖.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๓นางสาวพิมฉวีกุลบุตร๒๕๓๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๗.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๔นายปัญจพรแฝงเดช๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๘.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๕นายวีระชัยเต็มกระโทก๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๙.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๖นายสุริยะโยธานันท์๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๐.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๗นางสาวอัญธิกาพรมเพ็ญ๒๕๓๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๑.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๘นายจตุพลจันทะวรี๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๒.อบ ๔๖๕๔/๐๓๑๙นางสาวชุติมาบุญลา๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๓.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๐นางสาวสมฤดีมุสิกะคุณ๒๕๓๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๑นายนิรุตนิรุต๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๒นางสาวจิราวรรณด้วงทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๓นางสาวชไมพรงามพันธ์๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๔นางสาวณัฐิมาภรณ์บุดดีสอน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๕นางสาวแต้มบุญชุบ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๖นางสาวนภาลัยแสงทอง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๗นางสาวพรทิวาบุญคุณ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๘นางสาวพรนภาจันผม๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๔/๐๓๒๙นางสาวภาวิกาศรีศิริ๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๐นางสาวมลฤดีนามบุตร๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๑นางสาวยุวรียั่งยืน๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๘เด็กหญิงโชติรสแจ่มใส๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๙เด็กหญิงฐานิตารวมวิชา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๐เด็กหญิงนิติพรดวงพุฒ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๑เด็กหญิงพัชราอาสาเหลา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๒เด็กหญิงเสาวภาโพธิ์พา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๓เด็กหญิงอาภาภรณ์สมศรี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๒เด็กชายจาตุรนต์ดวงบุตร๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๓เด็กชายชินกรจันทะนนท์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๔เด็กชายณัฐพงษ์อุดมพันธ์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๕เด็กชายวีรยุทธรัชพันธ์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๖เด็กชายศุภกิจเหลาเต็ม๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๔/๐๓๓๗เด็กหญิงจีรญาทันทา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๔เด็กชายทลัดแสงพุฒ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๕เด็กชายพงษ์พัฒน์พรมด้าว๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๖เด็กชายภานุพงษ์โม่ทอง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๗เด็กชายสรัญญูพร้อมวงค์๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๘เด็กชายสุริยะพูดเพราะ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๔/๐๓๔๙เด็กชายหิรัญทรัพย์พลแสน๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๔/๐๓๕๐เด็กหญิงเบญจมาศคงยิ่ง๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๔/๐๓๕๑อุบาสิกาแพงมุทาพร๒๔๗๙วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๔/๐๓๕๒เด็กหญิงชนม์นภัสปัดภัย๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๔/๐๓๕๓เด็กหญิงนรินทร์เครื่องกัณฑ์๒๕๔๒โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๔/๐๓๕๔เด็กหญิงปณิดาบุญชิด๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก