รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๖นายนิรุตน์สิถิระบุตร๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๙นายสุพัฒน์เจริญแดง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๗นายพงษ์ฤทธิ์เทพสีดา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๘นายพรชัยกาละพันธ์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๑เด็กชายปกรณ์หลาทอง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๖เด็กชายทิวาธรหอมผกา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๙เด็กชายนันทวุธโชติพันธ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๑เด็กชายเข็มเพชรทรงอาษา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๒เด็กชายณัฐดนัยมงคลเลิศ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๓เด็กชายทนงศักดิ์บำเพ็ญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๔เด็กหญิงทิพวรรณยำยวน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๕เด็กหญิงทิพาภรณ์ตระการจันทร์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๘เด็กชายนัทธพงศ์บุญคำภา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๐เด็กหญิงนิภาพรพึ่งโพธิ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๒เด็กชายปองคุณพิมกันต์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๓เด็กหญิงปิยะมาศแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๔เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์เหลือวิชา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๕เด็กชายพีรพลสุขแสน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๖เด็กหญิงแพรไหมมั่นนิยม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๗เด็กหญิงมลธิดาสมตัว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๘เด็กหญิงรัญญากรโสมมา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๔๙เด็กชายศรัณภัทธเหลากลม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๐เด็กชายสนองแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๑เด็กหญิงสุดารัตน์อ้วนผิว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๒เด็กหญิงสุพรรษาบำเพ็ญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๓เด็กหญิงอรณีแก้วเนตร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๔เด็กหญิงอรทัยนามไธสง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๕เด็กชายอาคมพุทธขันธ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๐เด็กชายกิตติศักดื์ประกาพวง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๓๗เด็กหญิงธนัญญาแก่นสา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๓นางศิริพรพรหมศิริ๒๕๐๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๔นางเปรมวดีคำภาพันธ์๒๕๐๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๒๕นางสาวอรสาหอมหลาย๒๕๒๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๒เด็กหญิงธนัญญาอเนกา๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๔เด็กชายนิรุจน์พิศนอก๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๖เด็กหญิงพรทิพย์ยุตวัน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๑เด็กหญิงวลัยภรณ์เบ้าคำ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๒เด็กหญิงวัลยาปาสา๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๔เด็กหญิงศิริรัตน์อุปเสน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๗เด็กหญิงสุดารัตน์แรกเรียง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๙เด็กหญิงเสาวนีย์พิสาชัย๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๖เด็กหญิงกัญญารัตน์นักเทศน์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๗เด็กชายจักรกฤษณ์สิงห์เผ่น๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๘เด็กหญิงชญาดาทองผุย๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๕๙เด็กชายณัฐพลมาทฤทธิ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๐เด็กชายโตมรมังคละพลัง๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๑เด็กชายธนทรพันธ์แสน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๓เด็กชายนนธวัฒน์สายสุดตา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๗เด็กหญิงพัชริดาวงศ์ษาราช๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๘เด็กชายพีรพัฒน์สายสุดตา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๙เด็กหญิงลัดดาวัลย์ดาวงษ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๐เด็กชายวทัญญูยอดเพชร๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๓เด็กหญิงวิลาวรรณนามบุญมี๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๘เด็กหญิงสุดารัตน์ปัดภัย๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๘๐เด็กหญิงอนงค์นารถคัดทะนาม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๖๕เด็กหญิงปาริชาติยาตรา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๕เด็กชายสมโภชดำบรรณ์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๕๖/๐๒๔๗๖เด็กหญิงสิทธาริณีเดชบำรุง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๐นายยุทธพลอึ่งไพร๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๑นางสาวไอลดาบุญสร้าง๒๕๓๙โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๒นายบัญชาแสงพุฒ๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๓นายสัญรัตน์มงคลชัยพัฒนา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๔นายขวัญชัยสมตัว๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๕นางสาววิไลพรรอดทุกข์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๖นายอภิสิทธิ์กุลมณี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๗นางสาวณัชชาสิงกล้า๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๘นางสาวกัญญารัตน์อเนกา๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๖/๑๐๑๙เด็กหญิงยุวนิดาสายรัตน์๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๐เด็กชายธนากรบำเพ็ญ๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๑เด็กหญิงขวัญฤทัยกุลมณี๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๒เด็กชายทวีศักดิ์ชิณกะธรรม๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๓เด็กหญิงธัญสิริคำนาค๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๔เด็กชายยุรนันท์เจริญวงศ์๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๕เด็กหญิงสุกัญญาพุนพิกุล๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๖เด็กหญิงบุญพิทักษ์บุญลา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๗เด็กหญิงทิพาวรรณตระการจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๘เด็กหญิงวรรณพรดีธงทอง๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๖/๑๐๒๙เด็กหญิงประวีณาฐานเจริญ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๐เด็กหญิงจิราภรณ์ขำทับ๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๑เด็กหญิงวิลาวรรณ์สมตัว๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๒เด็กหญิงแสงพรรษาวณานิชย์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๓เด็กหญิงพรชิตาขันสิงห์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๔เด็กชายเพชรกล้าริมิลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๕เด็กชายธีรวัฒน์ทะนงค์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๖/๑๐๓๖เด็กหญิงศิริญาภรณ์ใชญัน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๒เด็กหญิงรจนพรรณพิลากุล๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๓เด็กหญิงนิภาภรณ์โขงวงศ์๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๔เด็กหญิงเซลีน่าเบรเดเซ่น๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๕เด็กหญิงผกาวัลย์พงษาแก้ว๒๕๔๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๖เด็กชายเสกสรรการะพันธ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๗เด็กชายเกษมสุขเหมแดง๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๘เด็กชายธีรวัฒน์พันธ์แสน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๖/๑๐๐๙เด็กชายวรเดชโฉมศิวะพันธ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๖๕๖/๐๑๗๑แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๒๕๓๙วัดพิชโสภารามเขมราฐธ.ศ.เอก
๙๕.อบ ๔๖๕๖/๐๑๘๑เด็กหญิงสุภาพรสุดเนตร๒๕๔๓โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก