วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๑เด็กชายจีรวัฒน์กัญหาพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๕เด็กหญิงปนิดาลอยร่อน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๖เด็กชายอัมรัตน์สิงกล้า๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๑เด็กหญิงกรรณ์ธิมาบุญเรือง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๒เด็กหญิงจิราภาดวงพุฒ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๓เด็กหญิงจุฬาภรณ์สีถิ่นวัน๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๔เด็กหญิงเบญจวรรณรัตนเมธานนท์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๖เด็กหญิงปาริชาติสิงกล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๘เด็กชายภณพนพกลิ่นหอม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๙เด็กหญิงวรัญญาสุพรรณ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๐เด็กหญิงวรัญธรจันทวงษ์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๑เด็กชายสุเมธถูกธรรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๒เด็กหญิงอมรรัตน์กันหาพันธ์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๓เด็กหญิงอมราพรจันทวารี๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๔เด็กหญิงอมิตตาสืบก่ำ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๑๕เด็กหญิงอัจฉริยาภรตระทอง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๗เด็กหญิงปิยดาพันธชาติ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๔นางสมปองพาดี๒๔๙๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๐นางวิลาสินีกุลวงศ์๒๕๐๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๘นายอวยชัยคำภาพันธ์๒๕๐๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๔นางชนาพรรัตนวงศ์๒๕๐๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๓นางจินตนาศุภลักษณ์๒๕๑๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๙นายอัครชัยสุยังกุล๒๕๒๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๕นางสาวพันทิวาศรีเมือง๒๕๒๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๒นางสาวจารุณีจันทร์ชนะ๒๕๒๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๖นางสาวสุดารัตน์สีหลวง๒๕๓๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๑เด็กชายวิศวะรินทะรักษ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๖เด็กชายโชคดีตรีโชติ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๗เด็กชายณัฐวุฒิประสมพลอย๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๘เด็กชายทองพิทักษ์สิงห์แผ่น๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๑เด็กหญิงน้ำฝนแก้วพิกุล๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๓เด็กชายบวรนันท์ชมจันทร์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๖เด็กชายภานุพงษ์กระออมกลาง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๕เด็กชายสันติภาพขายม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๗เด็กหญิงสุรัชนาพาหา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๕เด็กหญิงชนิดาคำหาญาติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๐เด็กชายธีรศักดิ์สายสุดตา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๔เด็กชายพรหมมินทร์นักเทศน์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๗เด็กหญิงเยาวลักษณ์นามบุญมี๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๘เด็กหญิงรัตนาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๒เด็กชายศรายุทธสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๙๓เด็กชายศาสตราวุธพูลทอง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๓๐๐เด็กหญิงอัจฉราประสมพลอย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๙เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๒เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๘๙เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๙นางสาวสุภัชชาบ้งชมโพธิ์๒๕๒๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๒นางสาวไก่แก้วหลอดลัด๒๕๓๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๓นายชาญณรงค์บุญชิด๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๑เด็กหญิงกัญญาณัฐเคนคำ๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๔เด็กชายชินกรทองแก้ว๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๕เด็กหญิงนิภาภรณ์ป้องพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๗เด็กหญิงสใบทองหาโค้น๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๗๐เด็กหญิงอัจฉราพรยุตวัน๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๖เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์สาธุ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๕๗/๐๒๒๖๘เด็กหญิงสุดาภรณ์ศรีกุน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๙เด็กชายพัสกรบุญลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๘๐เด็กหญิงกุยลนัทเจิมจันทร์ทึก๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๗เด็กชายอาคมพุทธขันธ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๘เด็กชายทนงศักดิ์บำเพ็ญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๐เด็กหญิงเเพรไหมมั่นนิยม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๑เด็กหญิงทิพาภรณ์ตระการจันทร์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๒เด็กหญิงรัญญากรโสมมา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๓เด็กหญิงมลธิดาสมตัว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๔เด็กหญิงปิยะมาศแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๕เด็กหญิงนิภาพรพึ่งโพธิ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๗เด็กหญิงอรณีแก้วเนตร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๙เด็กหญิงทิพวรรณยำยวน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๖เด็กหญิงสุพรรษาบำเพ็ญ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๗๘เด็กหญิงสุดารัตน์อ้วนผิว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๗/๑๐๙๖นางศิริพรพรหมศิริ๒๕๐๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๗/๑๐๙๕นางเปรมวดีคำภาพันธ์๒๕๐๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๐นายสุรชัยปัญญายงค์๒๕๒๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๙นางสาวศรีประไพรประทุมทอง๒๕๒๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๗/๑๐๙๗เด็กหญิงกัญญารัตน์นักเทศน์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๗/๑๐๙๘เด็กหญิงชญาดาทองผุย๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๐เด็กหญิงพัชริดาวงศ์ษาราช๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๑เด็กหญิงลัดดาวัลย์ดาวงษ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๒เด็กหญิงวิลาวรรณนามบุญมี๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๓เด็กหญิงสุดารัตน์ปัดภัย๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๔เด็กหญิงอนงค์นารถคัดทะนาม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๕เด็กหญิงวาสนาแสนสุข๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๖เด็กหญิงสุพรรษามีจอม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๗เด็กหญิงกนกวรรณบุญชิด๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๘เด็กหญิงวรรณิษาแสงพระจันทร์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๐๙เด็กหญิงอลิตาพัดลม๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๐เด็กชายจักรกฤษณ์สิงห์เผ่น๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๑เด็กชายณัฐพลมาทฤทธิ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๒เด็กชายธนทรพันธ์แสน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๓เด็กชายวทัญญูยอดเพชร๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๗/๑๐๙๙เด็กหญิงปาริชาติยาตรา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๔เด็กหญิงพิมพ์ชนกศรีเจริญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๕เด็กหญิงณัฐชาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๖เด็กหญิงธัญญาภรณ์ทองลิ่มสุด๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๗เด็กหญิงธัญญลักษณ์เรืองสุข๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๘เด็กหญิงจินตนาวงศ์กลาง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๑๙เด็กหญิงอัจราชูช่วย๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๐เด็กหญิงจริยาพูลทอง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๑เด็กหญิงประภาพรแพงจักร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๒เด็กชายกิตติศักดิ์นามวงศ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๓เด็กชายชาญณรงค์จันทารุณ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๔เด็กชายณรงค์ฤทธิ์นามผล๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๕เด็กชายกรีฑาบรรทอน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๖เด็กชายณัฐยศจันทร์ปลิว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๗เด็กชายฉัตรดนัยโสภิตะชา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๒๘เด็กหญิงสิทธาธิณีเดชบำรุง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๕นายวิเชียรจันทะบุตร๒๕๑๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๔นางปิยาภรณ์โกศัลวิตร๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๑นายกิตตินันท์กอบเกื้อ๒๕๓๙โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๖นางสาววิจิตราสืบอ้วน๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๒นายทรงยศดำบรรณ์๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๖นายทศพลยาตรา๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๒นางสาวชนิดาสุขช่วย๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๓นางสาวอารยาโคตสมบัติ๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๔นางสาวลัดดาวัลย์กาละพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๗นางสาวทรงขวัญพวงทอง๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๑นางสาวศศิณาพันเจริญ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๕นางสาวนิตยาแก้วลี๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๓นายธีรพงศ์ณุวงษ์ศรี๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๗นางสาวรุ่งนภาหิมะคุณ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๙นางสาวอิสราภรณ์อินพวง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๘เด็กหญิงปิยวรรณนามบุตร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๓๙เด็กหญิงพิมลนาฎกันทะมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๐เด็กหญิงสุนิสาสืบก่ำ๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๑เด็กหญิงจิรารัตน์นักเทศน์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๒เด็กหญิงณัฐวดีบุญมานันต์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๔เด็กชายรัตนะบุญชิด๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๕เด็กชายวัฒนาโรจน์ประชุมพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๖เด็กหญิงฐาปณีย์เผยกลาง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๓เด็กหญิงพรวดีสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๔เด็กหญิงสุดารัตน์แรกเรียง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๕เด็กหญิงวลัยภรณ์เบ้าคำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๖เด็กหญิงศิริรัตน์อุปเสน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๗เด็กหญิงวัลยาปาสา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๘เด็กหญิงพรทิพย์ยุตวัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๘เด็กหญิงจุไรรัตน์วงค์ขัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๐เด็กหญิงวาสนาเหลาผา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๑เด็กชายธีรนันท์เสระทอง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๒เด็กหญิงยุวรัตน์โพธิ์ศรีจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๕๗/๑๑๖๓เด็กหญิงพวงผกาเหมแดง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๕๗/๑๑๔๙เด็กหญิงดวงฤทัยใจกล้า๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๕๕๗/๑๑๕๐เด็กชายดนุพลเหง่าแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๓.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๐นายอภิสิทธิ์กุลมณี๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๓นางสาวพัชชาโพธิ์พา๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๔นางสาววิไลพรรอดทุกข์๒๕๔๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๑นางสาวมนทิญาทองทับ๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๒นางสาวกัญญารัตน์อเนกา๒๕๔๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๓เด็กหญิงธัญสิริคำนาค๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๕เด็กชายยุรนันท์เจริญวงศ์๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๖เด็กหญิงขวัญฤทัยกุลมณี๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๗เด็กหญิงจินตหราพันโบ๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๘เด็กหญิงสมพักตร์สิงห์กล้า๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๙เด็กหญิงสุนิษาศรีขจร๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๑เด็กหญิงพัสตราภรณ์โพธิ์พา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๒เด็กหญิงอารียาจันทวลี๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๕เด็กชายสุริยามาตา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๗เด็กหญิงสุกัญญาดวงบุบผา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๘เด็กหญิงอัมภาพรบุญลา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๗เด็กหญิงนฤมลทองเนตร๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๘เด็กหญิงประวีณาฐานเจริญ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๐เด็กหญิงแสงพรรษาวณานิชย์๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๗/๐๕๑๔เด็กหญิงสุกัญญาพุนนิกุล๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๗/๐๕๒๖เด็กหญิงรัศมีบุญเรือง๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๙เด็กหญิงพันทัชสาบุญประกอบ๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๗/๐๕๓๑เด็กชายเพชรกล้าริมิลา๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๗/๐๕๓๒เด็กหญิงพรชิตราขันสิงห์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๗/๐๕๓๓เด็กหญิงศิริญาภรณ์ใชญัน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านขุมคำธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๑เด็กชายเสกสรรการะพันธ์๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๒เด็กชายเกษมสุขเหมแดง๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๓เด็กชายธีรวัฒน์พันธ์แสน๒๕๔๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๔นายวัฒนาเตชะโกมล๒๕๐๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๕นางสาวกาญจนาเพชรพันธ์๒๕๑๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๗นางสาววนิดาพาหา๒๕๒๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๖นางสาวสุนันทาถูกพันธ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๘นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๒นายวิษณุทานาฤทัย๒๕๓๙โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๕นางสาวสุวนันท์ดีล้น๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๘.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๘นางสาวสุภาพรบรรจงศรี๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๗๙.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๙นางสาวพิชญาเหมแดง๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๐.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๐นางสาวกันยารัตน์ปุลิสาย๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๑.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๓นางสาวดวงวิภาแพงจักร๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๒.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๔นางสาววรัญญามังคละพลัง๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๓.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๑นางสาวพรพิมลโฮมหุ้มแก้ว๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๔.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๓นางสาวบุบผาศิริฉาย๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๕.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๑นางสาววิภาดาพาลา๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๖.อบ ๔๖๕๗/๐๔๖๙นายคมกริตแน่นอุดร๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๗.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๐นายวีระพงษ์ต้นยวด๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๘.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๓นางสาวจารุณีสมบูรณ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๘๙.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๙นางสาวจิระภาคอแก้ว๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๐.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๐นางสาววิทิดาสิงห์เชื้อ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๑.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๒นางสาวปภัสราภรณ์อ่อนสิงห์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๒.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๓นางสาวเพ็ญนภาทาทิพย์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๓.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๔เด็กหญิงบานบุรีจินดารัตน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๔.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๖เด็กหญิงจิราภาสุภาษร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๕.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๗เด็กชายวุฒิพงศ์เหง่าแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๖.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๔นางสาวนฤมลพาแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๗.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๕เด็กหญิงบุษดีไชยวิเศษ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๘.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๖เด็กหญิงชุติกาญจน์กาญจนพัฒน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๑๙๙.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๕เด็กหญิงรัชนีกรสายสุดตา๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๐.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๑นางสาวดุษฎีอ้วนโคตร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๑.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๒นางสาวศศิธรคูณพันธ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๒.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๔นายวุฒิพงษ์ดำบรรณ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๓.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๕เด็กหญิงนันทิดาพาหา๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๔.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๖เด็กหญิงวงเดือนวงษ์เรืองศรี๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๕.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๘เด็กหญิงวัชราภรณ์นธะสนธ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๖.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๙เด็กหญิงสุกันยาอุคำ๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๗.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๑เด็กหญิงกาญจณาสายสุดตา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๘.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๒เด็กหญิงปิยาภรณ์สิงฆ์แผ่น๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๐๙.อบ ๔๖๕๗/๐๔๗๗เด็กหญิงดาราไทยทองทับ๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๑๐.อบ ๔๖๕๗/๐๔๘๘เด็กหญิงรจนพรรณพิลากุล๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๑๑.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๐เด็กหญิงวันรัตน์มังคละพลัง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๑๒.อบ ๔๖๕๗/๐๔๙๗เด็กหญิงจรรยารัตน์ป้อมหิน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก
๒๑๓.อบ ๔๖๕๗/๐๕๐๖เด็กหญิงนุชจรีแสนเสนา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมธ.ศ.เอก