รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๒นางสมคิดสืบสนุก๒๕๑๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๓นางมณีจันทวงษ์๒๕๒๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๔นายกฤษศรีสะอาด๒๕๒๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๑นายวันชัยชาวเมืองโขง๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๒นางสาวบัวจูมแสนตนตรง๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๔นางสาวจันทร์ทิพย์แก้วประกอบ๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๕นายพิชิตศักดิ์ลูกสีดา๒๕๒๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๘นายกอร์ปพงษ์เอื้อทาน๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๕นางสาวศิริพรงอมสงัด๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๖นางสาวปนัดดาสุขยิ่ง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๗นางสาวชมสิริริ้วทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๕๙นายวีรชาติฉิมพลี๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๓นางสาวณัชฏาภรณ์ขันตรีเรือง๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๐นางสาวปานกนกมณีกรรณ์๒๕๓๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๖เด็กชายภูริภัทรมงคลชัยพัฒนะ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๗เด็กหญิงจิราภรณ์ชำทับ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๘เด็กหญิงกาญจนาบุญมานัน๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๔เด็กชายสถาพรหอมผกา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๕เด็กชายวาทีโสมาบุตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๖เด็กชายอัครวินท์คำพรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๗เด็กหญิงพิมพ์ดาวโสมมา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๘เด็กหญิงมณีจันทร์สมตัว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๖๙เด็กชายบุญเติมเต็มดวงพุฒ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๐เด็กชายทักษิณชินโพคัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๑เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๒เด็กชายนาราศิริยาตรา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๓เด็กหญิงณัฐมนกลิ่มหอม๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๔เด็กหญิงอารียาบุญภา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๕เด็กหญิงสุนิสาสระกำ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๖เด็กหญิงศศิกานต์ตระการจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๗เด็กหญิงรัฐกานต์โสภานิธิพัฒน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๘เด็กหญิงเส้นหมี่แก้วเนตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๗๙เด็กหญิงวันวิสามันไร่๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๑เด็กหญิงพลอยไพลินทวีทอง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๒เด็กชายเมธีที่ดี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๐เด็กหญิงมธุรดาจันทวงษ์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๓เด็กหญิงนันทนิดากุลมณี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๘/๐๑๖๐๒เด็กหญิงกิตติยาหมั่นชัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๘/๐๑๖๐๓เด็กหญิงกานต์ธิมาแก่นสา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๘/๐๑๖๐๑เด็กหญิงเสาวลักษณ์จะแรกรัมย์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๖๐๔เด็กชายอภิพัทธน์วงศ์กลาง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๐นางสาวสุตศินิอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๑นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๘๙นางสาวกฤษณาต้นวงศ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๒นายปิติพงษ์พาดี๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๔นางสาวพรพิมลโฮมหุ้มแก้ว๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๕นางสาวชนนิกานต์จันทร์แรม๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๓นางสาวดุษฏีถนอมสัตย์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๗นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๖นางสาวใบหยกมังคละพลัง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๘นางสาวพรรณพิไลแก้วนนท์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๕๘/๐๑๕๙๙นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๕๘/๐๑๖๐๐เด็กหญิงทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๕๕๘/๐๗๗๗นายสุขสันต์พวงทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๕.อบ ๔๕๕๘/๐๗๗๙นางสาวอนุจรีสีวะสา๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๖.อบ ๔๕๕๘/๐๗๗๘นางสาวธัญลักษณ์สืบศรี๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๗.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๐นางสาวแสงประทีปสิงห์อ่อน๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๘.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๒นายณัฐกรานต์สมมาก๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๙.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๑นางสาวจิราพรมงคลเลิศ๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๓เด็กหญิงจินดารัตน์โยธานันท์๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๔เด็กหญิงพัชราประสาจันทร์๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๕เด็กหญิงนุสราจันทมานิตย์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๖เด็กหญิงกนกพรวรรณษา๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๙เด็กหญิงปนิดาลอยร่อน๒๕๔๔โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๗เด็กชายสนองแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๘/๐๗๘๘เด็กหญิงอรทัยนามไธสง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๐เด็กหญิงกรรณ์ธิมาบุญเรือง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๑เด็กหญิงจิราภาดวงพุฒ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๒เด็กหญิงวรัญญาสุพรรณ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๓เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์ตระทอง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๔เด็กหญิงอมิตตาสืบก่ำ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๕เด็กหญิงอมราพรจันทวารี๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๖เด็กหญิงจุฬาพรสีถิ่นวัน๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๗เด็กหญิงเบญจวรรณรัตนเมธานนท์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๘เด็กหญิงวรัญธรจันทวงษ์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๘/๐๗๙๙เด็กหญิงอมรรัตน์กันหาพันธ์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๐เด็กหญิงปาริชาติสิงห์กล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๑เด็กหญิงปิยดาพันธชาติ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านฃุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๖๔นางปวริศาพินิจผล๒๕๑๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๘เด็กชายทองพิทักษ์สิงห์แผ่น๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๙เด็กชายโชคดีตรีโชติ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๖๐เด็กชายสันติภาพขายม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๖๑เด็กชายศาสตราวุธพูลทอง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๖๒เด็กชายพรหมินทร์นักเทศน์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๖๓เด็กหญิงรัตนาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๒นางสาวสุภัชชาบังชมโพธิ์๒๕๒๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๓นางสาวไก่แก้วหลอดลัด๒๕๓๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๕นายเชี่ยวชาญเหลาผา๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๖นางสาววิสุดาโล่ห์คำ๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๔นางสาวกนกพรรณมังคละพลัง๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๗นางสาวยุพาภรณ์สอนฤทธิ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๙นายกิตติพงษ์จารุโกน๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๑นายณรงค์ฤทธิ์นามวงศ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๐๘นายประกิตใจเอื้อ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๐นายวีรภัทรสมาวัตร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๒นางสาวรำไพเหล่าหลง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๓นางสาวณัฐพรดำบรรพ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๔นางสาวพรมรินทร์ยุตะวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๕นายสุรชัยเสประโคน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๐นางสาวน้ำทิพย์โคตรสมบัติ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๑นางสาวธิดารัตน์หาโค้น๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๒นางสาวพรทิพย์บุญส่ง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๖นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๗นางสาวกัญรินทร์ปัตภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๘นางสาวศศิธรเข็มอุทา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๑๙นางสาวนภาลัยปัถธรรมมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๓นางสาวศิริกานดาแก่นพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๔นายชินกรทองแก้ว๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๕นายอภิวัฒน์โสภานเวช๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๖เด็กหญิงณัฐชาอ่อนสุด๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๘เด็กหญิงอัจฉราพรยุตวัน๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๙เด็กหญิงสุทธิดาอ่อนตาม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๐เด็กหญิงอำพรพรมกสิกร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๒เด็กหญิงเจษฏาภรณ์สีหมอก๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๓เด็กหญิงนิภาภรณ์ป้องพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๒๗เด็กหญิงปิยธิดาพาหา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๑เด็กหญิงวาสนาวงค์เวิน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๔เด็กชายสุรศักดิ์ยาตรา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๕เด็กหญิงธณษพรสีสะอาด๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๖เด็กหญิงวิลาพรยุตะวัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๗เด็กหญิงสุรีรัตน์ปัฐมา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๘เด็กหญิงธนัญญาอเนกา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๓๙เด็กหญิงณัฐริกาโคตรสมบัติ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๐เด็กหญิงอรอุมาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๑เด็กหญิงวาสนาอ่อนกันหา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๔เด็กหญิงอรัญญาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๓เด็กหญิงอารีรัตน์แก้วโสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๕เด็กหญิงศศิการณ์ชมชาติ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๖เด็กหญิงนันทิวาเสืออุ่น๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๗เด็กชายพีรภัทร์ต้นยวด๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๘เด็กหญิงกิติยาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๒.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๙เด็กหญิงประภัสสรคำเภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๓.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๐เด็กหญิงปรางทิพย์เชื้อจำพร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๔.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๑เด็กหญิงนิติพรดวงมาลา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๕.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๒เด็กชายทักษิณปักปิ่น๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๖.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๓เด็กหญิงอรัญญาวงษ์คณานุรักษ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๗.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๔เด็กหญิงศศิธรยืนสุข๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๘.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๕เด็กหญิงศิริวรรณลามาตย์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๓๙.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๖เด็กหญิงสบัยทิพย์ผาพิพูล๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๐.อบ ๔๕๕๘/๐๘๕๗เด็กชายปิยะวัฒน์ขวันหวัน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๑.อบ ๔๕๕๘/๐๘๔๒เด็กหญิงศิริรัตน์คำทอง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๔๒.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๔เด็กหญิงสุภาพรบุญพา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๓.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๖เด็กหญิงบุญพิทักษ์บุญลา๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๕เด็กหญิงยุพารัตน์อำนาจวงค์๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๗นางสาวสุพัตราแสงทอง๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๘เด็กหญิงสุชาวดีสระกำ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๘/๐๓๙๙เด็กหญิงนิตยาสิงห์เชื้อ๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๐เด็กหญิงสุดาพรประทุมแย้ม๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๑เด็กหญิงวรรณภาโมหา๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๒เด็กชายอาคมพุทธขันธ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๓เด็กหญิงแพรไหมมั่นนิยม๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๔เด็กหญิงทิพาภรณ์ตระการจันทร์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๕เด็กหญิงรัญญากรโสมมา๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๖เด็กหญิงมลธิดาสมตัว๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๗เด็กหญิงอรณีแก้วเนตร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๘เด็กหญิงปิยะมาศแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๘/๐๔๐๙เด็กหญิงนิภาพรพึ่งโพธิ์๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๐เด็กหญิงทิพวรรณยำยวน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๒เด็กหญิงสุพรรษาบำเพ็ญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๑เด็กชายทนงศักดิ์บำเพ็ญ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๓เด็กหญิงสุดารัตน์อ้วนผิว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๖นางศิริพรพรหมศิริ๒๕๐๔โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๕นางเปรมวดีคำภาพันธ์๒๕๐๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๘นายสุรชัยปัญญายงค์๒๕๒๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๗นางสาวศรีประไพรประทุมทอง๒๕๒๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๙เด็กชายณรงค์ฤทธิ์นามผล๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๐เด็กชายชาญณรงค์จันทารุณ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๑เด็กชายกรีฑาบรรทอน๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๒เด็กหญิงประภาพรแพงจักร๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๓เด็กหญิงจริยาพูลทอง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๔เด็กหญิงธัญญาภรณ์ทองลิ่มสุด๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๕เด็กหญิงณัฐชาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๖เด็กหญิงจินตนาวงศ์กลาง๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๗เด็กหญิงอัจราชูช่วย๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๘เด็กหญิงธัญญาลักษณ์เรืองสุข๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๘/๐๔๔๙เด็กหญิงพิมพ์ชนกศรีเจริญ๒๕๔๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๘/๐๔๕๐เด็กหญิงสิทธาธิณีเดชบำรุง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๔นายวิเชียรจันทะบุตร๒๕๑๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๙.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๕นางมงคลจันทราภรณ์๒๕๒๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๐.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๖นางปิยาภรณ์โกศัลวิตร๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๑.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๗นายศตวรรษยืนยิ่ง๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๒.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๘นางสาวรวิสราเหล่าพรมมา๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๓.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๐นางสาววิจิตราสืบอ้วน๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๔.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๑นางสาวมณีนุชกาทอง๒๕๔๐โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๕.อบ ๔๖๕๘/๐๔๑๙นางสาวสุทธิดาลาภสาร๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๖.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๒นายดนุพลเหง่าแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๗.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๓นางสาวสุธิดาแพงจักร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๔นางสาวอิสราภรณ์อินพวง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๙.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๕เด็กหญิงฐาปณีย์เผยกลาง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๐.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๖เด็กหญิงพิมลนาฏกันทะมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๑.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๗เด็กหญิงจิราภรณ์ขาเข้า๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๒.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๘เด็กหญิงภัทรธาวดีคำสี๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๓.อบ ๔๖๕๘/๐๔๒๙เด็กหญิงสุนิสาสืบก่ำ๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๔.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๐เด็กหญิงผกาวัลย์พงษ์แก้ว๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๕.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๑เด็กหญิงดวงฤทัยใจกล้า๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๖.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๒เด็กหญิงวาสนาแสนสุข๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๗.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๓เด็กหญิงลัดดาวัลย์ดาวงษ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๙๘.อบ ๔๖๕๘/๐๔๓๔เด็กหญิงกัญญารัตน์นักเทศน์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก