วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๘เด็กชายฐากูรทองดอนง้าว๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๐เด็กชายสุรียัณห์กลบกลิ่น๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๔เด็กชายธนวัฒน์พงษ์เสือ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๕เด็กชายนรินทรภาษี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๖เด็กชายภานุเดชศรีบูรณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๙เด็กหญิงฐิติมาสายตา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๐เด็กหญิงปรียานุชภู่ยิ้ม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๑เด็กหญิงปิยธิดาสายรัตน์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๒เด็กชายพชรชินวงศ์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๓เด็กชายภูมิสิษฐ์บุญเสริม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๔เด็กหญิงรุ่งราตรีสมตัว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๕เด็กชายวีรยุทธมูลแก้ว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๗เด็กชายสมาศักดิ์สืบสนุก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๘เด็กชายสราวุฒิมิ่งขวัญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๙เด็กหญิงสายรุ้งหลักคำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๐เด็กหญิงอรวรรณศาลาน้อย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๑เด็กหญิงอัญญาณีดวงพุฒ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๓เด็กชายเตวิทย์แก้วใส๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๗เด็กชายเดชดำรงค์บุญลา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๖๖เด็กหญิงศิรภัสสรคำชุมภู๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๗๒เด็กชายเตวิชบุญมานัน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๘เด็กชายกิตติพศเหมแดง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๙เด็กชายพรรณานักเทศน์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๐เด็กชายพรรษาปัดภัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๑เด็กชายพิทักษ์เสน่หา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๒เด็กหญิงภัสสรสาละธิต๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๙๓เด็กหญิงรุ่งนครสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๓เด็กชายทินกรบัวผัน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๔เด็กชายธนวัฒน์สีทองรัตน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๕เด็กหญิงธัญชนกพิมพ์บุตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๖เด็กชายธีรภัทรชมจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๗เด็กชายนครินทร์นักเทศน์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๑เด็กหญิงพิมพ์มาดาศรีเจริญ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๕๘๒เด็กชายหยกไทยทนงค์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๕นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๒นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๖นายเดชชาติจันทราภรณ์๒๕๒๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๙นายธีระพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๑เด็กชายเจษฎาจันดียืน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๔เด็กชายภานุพงศ์โสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๙เด็กชายศุภาชัยจำปาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๐เด็กชายนันธวัชบัวผัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๓เด็กหญิงนันวิตาวงขันธิ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๔เด็กหญิงสิริรัตน์สินธุ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๗เด็กหญิงยุพินโพธิ์ศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๕๘เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๓เด็กหญิงเสาวลักษณ์สาสี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๕เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๖เด็กหญิงวิจิตราสีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๗เด็กหญิงมลธิตาจารุตัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๕๙/๐๑๔๔๘เด็กหญิงเขมินีนาโท๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๐เด็กชายภูริภัทรมงคลชัยพัฒนะ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๐เด็กหญิงพิมพ์ดาวโสมมา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๑เด็กชายภณพนพกลิ่นหอม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๒เด็กชายวาทีโสมาบุตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๓เด็กชายสถาพรหอมผกา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๔เด็กชายสุเมธถูกธรรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๕เด็กชายอัครวินท์คำพรม๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๕๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๑เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๒เด็กชายทักษิณชินโพคัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๔เด็กชายนาราศิริยาตรา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๕เด็กหญิงศศิกานต์ตระการจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๖เด็กหญิงสุนิสาสระกำ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๗เด็กหญิงอารียาบุญภา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๘เด็กชายเมธีที่ดี๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๙เด็กหญิงเส้นหมี่แก้วเนตร๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๐๓เด็กหญิงนันทนิดากุลมณี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๖๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๙เด็กหญิงกานต์ธิมาแก่นสา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๖๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๐เด็กหญิงกิตติยาหมั่นชัย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๑เด็กหญิงชนิดาคำหาญาติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๒เด็กชายธีรศักดิ์สายสุดตา๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๓เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ชมจันทร์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๔เด็กชายศรายุทธสุดหล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๕เด็กหญิงอัจฉราประสมพลอย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๖เด็กหญิงเยาวลักษณ์นามบุญมี๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๒๗เด็กหญิงเสาวลักษณ์จะแรกรัมย์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๖เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๗เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๒๑๘เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๐นางสาวสุตศินีอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๑นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๙นางสาวกฤษณาต้นวงษ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๖นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๒๙นางสาวใบหยกมังคละพลัง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๐นางสาวชฏาภรณ์อักขระพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๔นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๓นางสาวสุพิชชาจันทร์แจ้ง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๘นางสาวพรรณพิไลแก้วนนท์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๐เด็กหญิงสุพรรณีจันทร์รัตน์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๗นางสาวกัญญาณัฐเคนคำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๘เด็กหญิงเนตรนภางามดำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๙เด็กหญิงสุดาภรณ์ศรีกุล๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๐เด็กชายราเชนทร์ชมจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๙นางสาวเสาวนีย์พิสาชัย๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๔เด็กชายอภิชาตบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๕เด็กชายยุทธการทองทับ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๑เด็กหญิงจินตนาอเนกา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๒เด็กหญิงทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๔เด็กหญิงสุภาลักษณ์แพงจักร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๓เด็กหญิงปริชญาโสภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๖เด็กหญิงสุธัญญาศรีสว่าง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๗เด็กหญิงวราภรณ์สีสะอาด๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๘เด็กหญิงมุทิตาวิลามาศ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๑เด็กหญิงมนันดาแพงจักร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๒เด็กชายจิรศักดิ์คำแดง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๔เด็กชายศรัณย์จันทร์แรม๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๕เด็กชายศราวุฒิคำอ่อน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๓เด็กชายเป้อนุชาธูปกลาง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๐๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๖เด็กชายเอกรินทร์สอนไธสง๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๓เด็กหญิงเกศมณีสมงาม๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๕เด็กชายพชรพลอามาตหิน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๓๖เด็กชายนัฐพลอินทร์พวง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๑เด็กชายชาคริตนิมาร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๒เด็กชายตะวันน้อยแก้ว๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๓เด็กหญิงนัฐพรดีอุ่น๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๔เด็กชายกิตติศักดิ์เกตุเกสี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๕เด็กชายบดินทร์พลเยี่ยม๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๘.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๖เด็กหญิงน้ำฝนแก้วพิกุล๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๑๙.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๗เด็กหญิงอารยาแพงจักร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๐.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๘เด็กหญิงณัฐริกาทองโสภา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๑.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๔๙เด็กหญิงสุรัชนาพาหา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๒.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๑เด็กหญิงปิยะดาดวงพรมมา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๓.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๒เด็กหญิงปนัดดาคำเภา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๔.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๕๕เด็กหญิงพฤศุภาสุขประโคน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๕.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๐เด็กชายไมตรีบรรลุ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๖.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๖๗เด็กหญิงณัฐนิชาวายะลุน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๗.อบ ๔๕๕๙/๐๑๑๗๒เด็กหญิงศิริรัตน์ชายแก้ว๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๑๒๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๐นางสาวนัทธมนฟีสันเที๊ยะ๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๒๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๘เด็กหญิงจิราภรณ์ขำทับ๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๙เด็กหญิงวรรณพรดีธงทอง๒๕๔๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๖เด็กหญิงกนกพรวรรณษา๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๗เด็กหญิงนุสราจันทมานิตย์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๕เด็กชายสนองแสงพุฒ๒๕๔๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๒๔เด็กหญิงธนัสดามั่นนิยม๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๑เด็กหญิงกรรณ์ธิมาบุญเรือง๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๒เด็กหญิงปาริชาติสิงกล้า๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๔เด็กหญิงเบญจวรรณรัตนเมธานนท์๒๕๔๗โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๓เด็กหญิงปิยดาพันธชาติ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๓๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๗เด็กหญิงธิดารัตน์จันทะเนตร๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๘เด็กชายพรหมมินทร์หอมหลาย๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๙เด็กหญิงรัตนาภรณ์โคตรสมบัติ๒๕๔๗โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๐นางสาวสุภัชชาบ้งชมโพธิ์๒๕๒๘โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๑นางสาวปิติยาภรณ์หลอดลัด๒๕๓๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๗นางสาวลัดดาวัลย์กาละพันธ์๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๙นางสาวอารยาโคตสมบัติ๒๕๔๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๕นางสาวอัมรินทร์ปาลา๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๖นางสาวพรทิพย์บุญส่ง๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๘นางสาวณัฐพรดำบรรพ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๔๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๐นางสาวพรมรินทร์ยุตวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๕นางสาววิจิตรตราบุตรจันทร์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๘นางสาวจิราภาสอนสินธ์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๑นายรัตนะบุญชิด๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๗นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๘นางสาวกัญรินทร์ปัดภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๗นางสาวปิยวรรณนามบุตร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๔นางสาววิลาวรรณนามบุญมี๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๒นางสาวยุวรัตน์โพธิ์ศรีจันทร์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๑เด็กหญิงนิภาภรณ์โขงวงศ์๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๕๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๒เด็กหญิงธนัญญาอเนกา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๓เด็กหญิงธณษพรสีสะอาด๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๘เด็กหญิงอรอุมาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๙เด็กหญิงอรัญญาคำเภา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๑เด็กหญิงวาสนาอ่อนกันหา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๒เด็กหญิงวัลยาปาสา๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๓เด็กหญิงวาสนาวงศ์เวิน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๔เด็กหญิงสุดารัตน์แรกเรียง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๖เด็กหญิงวลัยภรณ์เบ้าคำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๗เด็กชายปิยวัฒน์ขวัญหวัน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๖๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๐เด็กหญิงพัชริดาวงศ์ษาราช๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๙เด็กชายพีรภัทรต้นยวด๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๔เด็กหญิงศิริวรรณลามาตย์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๕เด็กหญิงประภาพรช้างสาร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๖เด็กหญิงนันทิวาเสืออุ่น๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๔.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๒เด็กหญิงนิติพรดวงมาลา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๕.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๓เด็กหญิงสบัยทิพย์วิชาพูล๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๖.อบ ๔๖๕๙/๐๖๗๕เด็กชายณัฐพลมาทฤทธิ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๗.อบ ๔๖๕๙/๐๖๓๙เด็กชายสันติภาพขายม๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๘.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๓เด็กหญิงปทุมทิพย์สมาฤกษ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๗๙.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๔เด็กชายณัฐยศจันทร์ปลิว๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๐.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๕เด็กชายกิติศักดิ์นามวงศ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๑.อบ ๔๖๕๙/๐๖๔๖เด็กหญิงขัตติยากรนธะสนธิ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๒.อบ ๔๖๕๙/๐๖๕๖เด็กหญิงรพีพรรณทองสัมฤทธิ์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๘๓.อบ ๔๖๕๙/๐๖๖๐เด็กหญิงกมลพรคำสาหา๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก