วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา ในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับเลขที่ ปกศ.ชื่อนามสกุลพ.ศ. เกิดองค์กร/สถานศึกษาอำเภอชั้น
๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓นางวิภาดาสีหาบุตร๒๕๒๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒นางสาวภัทราวดีเครือสีดา๒๕๒๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑เด็กหญิงจิดาภาจันทราภรณ์๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐เด็กหญิงชฎาพรนาทันริ๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒เด็กชายกฤษณะคนเที่ยง๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓เด็กชายธรรมรัตน์ขันธ์สิงห์๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔เด็กชายนันทะกอนบุญเติม๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕เด็กหญิงนิภาพรทิณะเสวก๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖เด็กหญิงนรีรักษ์ดวงบุตร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔เด็กชายกิตติชัยดวงพุฒ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕เด็กชายจักรกฤษ์พรมสอน๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖เด็กชายณัชพลคำพรม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗เด็กชายณัฐวุฒิภาษี๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘เด็กชายชาญวิทย์ดวงบุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙เด็กชายศุภกรบุญเติม๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐เด็กชายเอกราชแก้วเนตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒เด็กชายณัฐพลคล่องแคล่ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓เด็กหญิงกัณญากรณ์โชติพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๑๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔เด็กหญิงขวัญตาวรพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕เด็กหญิงเพียงเดือนพิมกันต์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖เด็กหญิงพริมาจารแก่น๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗เด็กหญิงยุพาพินหอมผกา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘เด็กหญิงวิลาวรรณมณีสุทธิ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙เด็กหญิงธัญลักษณ์กาญจนะชาติ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑เด็กชายเกรียงไกรมงคลเลิศ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗เด็กหญิงรุ่งทิวาแสงลับ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑เด็กชายธรรมรัตน์สายรัตน์๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐เด็กชายธนกฤตสมตัว๒๕๕๑โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.ตรี
๒๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๕นายรัตกุลกุลวงศ์๒๕๒๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๗นางสาวเครือวัลย์หอมหวล๒๕๓๑โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๔นางสาวดลหทัยจำปาโท๒๕๓๕โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๖นางสาวรัตติกาลโชติพันธ์๒๕๓๖โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๙เด็กชายธนาธิปอเนกา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๐เด็กชายสราวุธบุตรจันทร์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๑เด็กชายวรากรพันธ์แสน๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๒เด็กหญิงอลิศราพึ่งนา๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๒๓เด็กหญิงกนกรดาคณากันต์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๒เด็กหญิงจิราภรณ์ปาสา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๓๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๓เด็กหญิงปสุกานต์พรหมกสิกร๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๔เด็กหญิงนันทิศาทนไทย๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๕เด็กหญิงณัฐชญาบุญประจำ๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๖เด็กหญิงจันทร์หอมทองผา๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๗เด็กหญิงนันติยาเจริญท้าว๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๘เด็กหญิงสิริยากรเท่าบุรี๒๕๔๙โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๘เด็กชายพงศกรพิมพ์บุตร๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๙เด็กชายวัชรกรบัวกอ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๐เด็กชายสุรพัศมังคละพลัง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๑เด็กหญิงพรรณพษาวิชาพูล๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๔๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๒เด็กหญิงชณัญธิดาจันทร์แจ้ง๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๓เด็กหญิงวิลัยพรจันทพันธ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๔เด็กหญิงชุติกาญจน์ดำบรรณ์๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๕เด็กชายชลแสนแก่นสา๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๖เด็กชายดนัยทองลิ้มสุด๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๗เด็กชายวัชรินธรทองแก้ว๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๘เด็กหญิงไพลินทานาฤทัย๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๐๙เด็กหญิงกนกอรเพชราเวช๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๐เด็กหญิงจริยาวดีสีสุวะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๕๑๑เด็กชายธีรกุลขานสันเทียะ๒๕๕๐โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.ตรี
๕๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๒นางสาวกาญจนรักษ์หาเคน๒๕๒๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๖นางสาวสุธิดาแพงจักร๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๗นางสาวพรมรินทร์ยุตวัน๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๘นางสาวปิ่นคำสุขเสริม๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๔นางสาวหนึ่งฤทัยจันทร์แรม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๕นางสาวสุภาภรณ์จันทะสาร๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๙เด็กหญิงอารีญาศรีบุญ๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๖.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๐เด็กหญิงวรรณาพรป้อมสาหร่าย๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๗.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๑เด็กหญิงศศิวิมลสีจันแดง๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๘.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๒เด็กหญิงลิลาวัลย์แก่นสาร๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๖๙.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๓เด็กชายวันมงคลยุตวัน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๐.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๑เด็กชายประสิทธิ์จันทะนันต์๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๑.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๖เด็กชายสิทธิพลเหลาผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๒.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๗เด็กหญิงพลอยเวฬุวนารักษ์๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๓.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๐๘เด็กหญิงธิดารัตน์หาญแจต๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๔.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๑๙เด็กชายเอกลักษณ์ยี่โถ๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๕.อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๒๐เด็กชายพงษ์พันธ์สีสะอาด๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.ตรี
๗๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๑๐นางสมคิดสืบสนุก๒๕๑๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๗นางมณีจันทวงษ์๒๕๒๑โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๔นางสาวจันทร์ทิพย์แก้วประกอบ๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๗๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๘นายวันชัยชาวเมืองโมง๒๕๒๖โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๓นายกอร์ปพงษ์เอื้อทาน๒๕๒๘โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๕นางสาวชมสิริริ้วทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๙นางสาวศิริพรงอมสงัด๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๖นางปานกนกสาริบูรณ์๒๕๓๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๒นายวุฒิชัยนามแก้ว๒๕๔๒โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๑นายนันทพัทธ์แดงน้อย๒๕๔๓โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๗๐๐เด็กชายนัฐพลโสภาสิน๒๕๔๕โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๙เด็กหญิงสุกัญญาดีพรหม๒๕๔๗โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.โท
๘๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๗นายพรหมพชรเกตดี๒๕๑๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๘๙.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๖นางบุษบาบำรุงศิลป์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๐.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๔นายสุนทรกมุทรัตน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๑.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๕นายธีรพงษ์พูลทอง๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๒.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๓นางสาวชมาภรณ์สืบอ้วน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๓.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๑เด็กชายภาสกรทองโบราณ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๔.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๒เด็กหญิงปณิสรานิมาร๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๕.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๙เด็กชายทินภัทรทุราช๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๖.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๙๐เด็กหญิงพัชรีบัวศรี๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๗.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๗เด็กชายวุฒิชัยใหญ่ผา๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๘.อบ ๔๕๖๐/๐๐๖๘๘เด็กหญิงกัญญารัตน์เชื้อจำพร๒๕๔๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.โท
๙๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๗นายสุขสันต์พวงทอง๒๕๓๐โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๐๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๖นางสาวธัญลักษณ์สืบศรี๒๕๓๔โรงเรียนขุมคำวิทยาคารกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๐๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๘เด็กชายณัชพลสิทธิมัง๒๕๔๘โรงเรียนบ้านขุมคำกุดข้าวปุ้นธ.ศ.เอก
๑๐๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๔เด็กหญิงนิศาชลทางชอบ๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๕เด็กหญิงธฤตสุตาปัญญายงค์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๖เด็กหญิงลัดดาศุภลักษณ์๒๕๔๘โรงเรียนบ้านแก้งเหนือเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๑นางสาวสุตศิณีอ่อนสิงห์๒๕๒๑โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๓นายจิรัณวรรธน์พละศักดิ์๒๕๒๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๒นางสาวกฤษณาต้นวงษ์๒๕๒๗โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๑นางสาววิไลวรรณเสนาใหญ่๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๐๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๒นางสาวสุพัตราอัปกาญจน์๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๗นางสาวธิดารัตน์หาโค้น๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๙นางสาวน้ำทิพย์โคตสมบัติ๒๕๔๒โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๐นางสาวสุทธิดาอ่อนตาม๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๓นางสาวจุไรรัตน์วงค์ขัน๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๔นางสาวนภาลัยปัดธรรมมา๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๕นางสาวศิริกานดาแก่นพันธ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๖นางสาวกัญรินทร์ปัตภัย๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๗๘นางสาวศจีรัตน์มีพิมพ์๒๕๔๓โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๔นางสาวกมลฤดีปักกาสัง๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๑๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๕นางสาววิลาพรยุตวัน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๐.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๖นางสาวศิริรัตน์อุปเสน๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๑.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๗นายอภิชาตบูรณะศรี๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๒.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๘นางสาวพรวดีสืบก่ำ๒๕๔๔โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๓.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๐เด็กหญิงประภัสสรคำเภา๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๔.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๑เด็กชายยุทธการทองทับ๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๕.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๒เด็กหญิงอรัญญาดำบรรณ์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๖.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๓เด็กชายศราวุฒิคำอ่อน๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๗.อบ ๔๖๖๐/๐๔๖๙นางสาวทิพย์ตะวันวารินทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๘.อบ ๔๖๖๐/๐๔๘๐เด็กหญิงวรรณิษาแสงพระจันทร์๒๕๔๕โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก
๑๒๙.อบ ๔๖๖๐/๐๔๕๙เด็กหญิงณัฐณิชาวายะลุน๒๕๔๖โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมเขมราฐธ.ศ.เอก