พิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุพร้อมทั้งรูปเหมือนหลวงพ่อพระราชปริยัตยากร ประจำปี ๒๕๖๒

บ่ายวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ คณะศิษย์ในพระเดชพระคุณพระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท) นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาุต พร้อมทั้งอัฐิธาตุและรูปเหมือนหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชปริยัตยากร ตามประเพณีที่ทางวัดได้ทำสืบต่อมายาวนาน เพื่่อแสดงออกถึงกตัญญูกตเวทิตาคุณ และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข