พิธีปลูกฝ้ายเตรียมงานบุญจุลกฐิน (๑๘ พ.ค. ๖๒)

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดพิชโสภาราม คุณวัชราภรณ์ เมฆานุพักตร์ และส่วนราชการต่างๆ ได้ร่วมกันปลูกฝ้าย เพื่อเตรียมงานมหาบุญจุลกฐินประจำปี ๒๕๖๒