พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒

ค่ำวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาส ได้ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถ เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน