พระครูสิริภาวนาภิรม เข้ารับพระรทาชทานสมณศักดิ์ (๒๘ ก.ค. ๖๒)

เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ ให้ พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ พุทฺธสโร) เจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนา ในราชทินนาม ที่ พระภาวนาสุตาภิรัต (สป.วิ.)

ในการนี้ พระครูสิริภาวนาภิรม ได้เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณะศิษย์ถวายการต้อนรับและถวายมุทิตาสักการะอย่างอบอุ่น