พิธีฉลองเปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะสงฆ์และอุบาสก-อุบาสิกา วัดพิชโสภาราม นำโดย พระอาจารย์พระครูสิริภาวนาภิรม ได้ร่วมกันจัดพิธีฉลองเปรียญธรรมขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พระภิกษุ สามเณร และแม่ชี ผู้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีจนประสบความสำเร็จในชั้นนั้น ๆ