ค่ายคุณธรรม โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร.ร.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ๕-๗ มิ.ย. ๖๒

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตลอดถึงบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ๑๐๐ กว่าชีวิต เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ณ วัดพิชโสภาราม ระหว่างวันที่ ๕-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒