รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๑

ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น
๑.พระโอภาส สมจิตฺโต วันเท่า ๒๖๑๐๒๕ป.๑-๒
๒.พระจำรูญ วชิโร ศิรินนท์ ๒๕๑๐๒๖ป.๑-๒
๓.พระพรชัย ฉนฺทธมฺโม ชมภูศรี ๒๕๑๐๒๗ป.๑-๒
๔.พระภิญโญ ธีรปญฺโญ บุญสาร ๒๓๑๐๒๘ป.๑-๒
๕.พระภิญโญ ฉฬภิญฺโญ พิลากุล ๒๕๑๐๒๙ป.๑-๒
๖.สามเณรทัศน์ ม่วงโอชา ๑๘๑๐๓๐ป.๑-๒
๗.สามเณรบุญเลือง นะคะจัด ๒๐๑๐๓๑ป.๑-๒
๘.สามเณรสุเมธ สียางนอก ๑๗๑๐๓๒ป.๑-๒
๙.สามเณรนพพร ศรเพชร ๑๗๑๐๓๓ป.๑-๒
๑๐.สามเณรสายัณห์ ค้าคำ ๑๖๑๐๓๔ป.๑-๒
๑๑.สามเณรจำเนียร ล่ำสัน ๑๖๑๐๓๕ป.๑-๒
๑๒.สามเณรสมพร ลองดอน ๑๖๑๐๓๖ป.๑-๒
๑๓.สามเณรสุพรรณ วรกากุล ๑๕๑๐๓๗ป.๑-๒
๑๔.สามเณรบุญมี พลายวัน ๑๕๑๐๓๘ป.๑-๒
๑๕.สามเณรอุดร บุญเนตร ๑๕๑๐๓๙ป.๑-๒
๑๖.สามเณรมนตรี เงาศรี ๑๕๑๐๔๐ป.๑-๒
๑๗.พระสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๔๕๓๖ป.ธ.๓
๑๘.พระทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๗๕๓๗ป.ธ.๓
๑๙.พระปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๕๕๓๘ป.ธ.๓
๒๐.พระสิทธิธรรม สิทฺธิธมฺโม ผิวทอง ๒๓๕๓๙ป.ธ.๓
๒๑.พระสุมาร โพธินนฺโท ปัถมา ๒๑๕๔๐ป.ธ.๓
๒๒.สามเณรทรงศักดิ์ นามเสนา ๑๙๕๔๑ป.ธ.๓
๒๓.สามเณรบุญธรรม สุธรรมวิจิตร ๑๘๕๔๒ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรมนตรี โสดากุล ๑๗๕๔๓ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรประมวล หงษ์มณี ๑๗๕๔๔ป.ธ.๓
๒๖.สามเณรเดชา ดาบุดดี ๑๖๕๔๕ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรสนธยา โสพัฒน์ ๑๖๕๔๖ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรอภิชาติ ปราบพล ๑๖๕๔๗ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรสุบิน ปัตธรรมมา ๑๖๕๔๘ป.ธ.๓
๓๐.พระมหาศักดิ์ศรี ปุญฺญธโร เชื้อชำนาญ ๒๗๓๙๔ป.ธ.๔
๓๑.พระมหาชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๖๓๙๕ป.ธ.๔
๓๒.พระมหาบุญรวม อปฺปคพฺโภ คล้ายมณี ๒๕๓๙๖ป.ธ.๔
๓๓.สามเณรปานคำ วงศ์คำดี ๒๑๓๙๗ป.ธ.๔
๓๔.สามเณรสมสนุก เคนพรหม ๒๑๓๙๘ป.ธ.๔
๓๕.สามเณรโกสุมัญ บุญสาร ๒๐๓๙๙ป.ธ.๔
๓๖.สามเณรมนตรี บำเพ็ญผล ๑๙๔๐๐ป.ธ.๔
๓๗.สามเณรยุทธนา วงค์กลาง ๑๘๔๐๑ป.ธ.๔
๓๘.สามเณรบุญเลือ พวงทอง ๑๘๔๐๒ป.ธ.๔
๓๙.พระมหาไพวรรณ์ พทฺธธมฺโม ปัดภัย ๒๗๓๒๖ป.ธ.๕
๔๐.สามเณรสัญญา พุทธจักร ๒๑๓๒๗ป.ธ.๕
๔๑.สามเณรสลาม ธุระวรณ์ ๒๑๑๙๓ป.ธ.๗
๔๒.สามเณรชาคริต บำเพ็ญ ๒๑๑๙๔ป.ธ.๗