ตารางงานปฏิบัติธรรมในเครือข่ายวัดพิชโสภาราม ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

ตารางงานปฏิบัติธรรม

เครือข่ายวัดพิชโสภาราม

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

ลำดับวันเปิดงานวันปิดงานสถานที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประธานดำเนินงานเบอร์โทรติดต่อหมายเหตุ
๑. ๘ พ.ย. ๖๑ ๑๘ พ.ย. ๖๑ วัดอุบลมังคลาราม คำพ่อปลา ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระอาจารย์เสือ ๐๙๕ ๐๘๒๒๔๗๖
๒. ๑๓ พ.ย. ๖๑ ๒๑ พ.ย. ๖๑ วัดป่าชุมชนเจริญจิต หนองข่า หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๗ ๐๖๙๕๕๒๖
๓. ๒๓ พ.ย. ๖๑ ๒ ธ.ค. ๖๑ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๙๓ ๖๕๘๒๖๕๓
๔. ๒๔ พ.ย. ๖๑ ๓ ธ.ค. ๖๑ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนภิเษก นาเมือง ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๘ ๓๔๘ ๘๖๐๖
๕. ๒๗ พ.ย. ๖๑ ๖ ธ.ค. ๖๑ วัดเนกขัมมาราม หนองข่า พนา พนา อำนาจเจริญ พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๙๘ ๒๘๓ ๙๖๘๐
๖. ๑ ธ.ค. ๖๑ ๑๐ ธ.ค. ๖๑ วัดป่าธรรมวิเวก ดอนหอ ดอนหอ บ้านผือ อุดรธานี พระครูวิวิตอรัญธรรม ๐๘๗ ๒๔๖ ๓๘๕๑
๗. ๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ที่พักสงฆ์ นาหว้า นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๓ ๗๓๓ ๐๗๕๔ พระบุญทัน
๘. ๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ วัดโคกสะอาด โคกสะอาด ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ ๐๘๙ ๔๒๔๒ ๘๙๙
๙. ๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๔ ธ.ค. ๖๑ วัดหนองเป็ด หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี พระสุนทรปริยัติเมธี ๐๘๕ ๔๔๔ ๘๐๘๖
๑๐. ๖ ธ.ค. ๖๑ ๑๕ ธ.ค. ๖๑ วัดพิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๖ ๒๒๒ ๒๕๒๗
๑๑. ๑๐ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ วัดนาหว้า นาหว้า นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ พระครูประทุมธรรมคุณ ๐๙๑ ๓๔๗๓ ๗๔๖
๑๒. ๑๐ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ วัดโคกสว่าง อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๖ ๑๔๗๑ ๘๙๔
๑๓. ๑๒ ธ.ค. ๖๑ ๑๙ ธ.ค. ๖๑ วัดป่าคำเม็ก ( ไม่มีปริวาส ) น้อยคำเม็ก ผาน้ำย้อย หนองพอก ร้อยเอ็ด พระมหาธนศักดิ์ มหาปญฺโญ ๐๙๗ ๓๒๕๔ ๙๖๘
๑๔. ๑๔ ธ.ค. ๖๑ ๒๓ ธ.ค. ๖๑ วัดอำนาจ อำนาจ อำนาจ ลือ อำนาจ อำนาจเจริญ พระครูสิริสีลวัตร ๐๘๖ ๒๔๖๒ ๗๒๔
๑๕. ๑๖ ธ.ค. ๖๑ ๒๕ ธ.ค. ๖๑ ๑๗๓๑/๕ ม.๖ ( ไม่มีปริวาส ) เขตประชาพัฒน์ อู่ทอง อุ่ทอง สุพรรบุรี เจ้าอธิการไมตรี ฐิตปญฺโญ ๐๘๑ ๙๒๖๐ ๕๓๘
๑๖. ๑๘ ธ.ค. ๖๑ ๒๗ ธ.ค. ๖๑ วัดป่าศีลาราม นากระตึบ ท่าม่วง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด พระครูสุตธรรมวิสุทธิ์ ๐๘๓ ๓๓๓๗ ๘๗๗
๑๗. ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ วัดเวฬุวัน ไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี พระครูเวฬวันสุตกิจ ๐๘๑ ๗๖๐๔ ๑๒๙
๑๘. ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ วัดยางกระเดา ยางกระเดา ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๙๒ ๙๔๕๕ ๔๕๕
๑๙. ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ๒๙ ธ.ค. ๖๑ วัดป่าภูดินธรรมาราม ดอนสวรรค์ น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๑ ๑๘๓๘ ๐๔๖
๒๐. ๒๐ ธ.ค. ๖๑ ๓๐ ธ.ค. ๖๑ ศูนย์โมกขธรรม ดอนเจ้าปู่ พนา พนา พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ ๐๘๗ ๒๖๒ ๕๗๒๓
๒๑. ๒๑ ธ.ค. ๖๑ ๓๐ ธ.ค. ๖๑ วัดศรีบุญนาค เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระอาจารย์ วิเศษ วิชิโต ๐๙๔ ๕๒๑๙ ๖๑๙
๒๒. ๓ ม.ค. ๖๒ ๑๒ ม.ค. ๖๒ วัดบ้านเก่าบ่อ แสนสุข หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ พระครูภาวนากิจจาทร ๐๘๕ ๐๒๓๕ ๒๓๕
๒๓. ๔ ม.ค. ๖๒ ๑๓ ม.ค. ๖๒ วัดสารภี สารภี สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี พระอธิการวานิช ติกฺขวีโร ๐๖๑ ๑๐๓๑ ๘๐๐
๒๔. ๔ ม.ค. ๖๒ ๑๓ ม.ค. ๖๒ วัดป่าพุทธนิมิต ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๔ ๗๔๕๙ ๖๐๒
๒๕. ๕ ม.ค. ๖๒ ๑๔ ม.ค. ๖๒ วัดนาหนองทุ่ง บ้าน นาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูปริยัตยานุการ ๐๙๔ ๒๖๗๗ ๒๒๓
๒๖. ๕ ม.ค. ๖๒ ๑๔ ม.ค. ๖๒ วัดป่า นาสะอาด นาสะอาด เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ พระปลัด สงวน อนุตฺตโร ๐๙๔ ๑๘๔๙ ๗๘๗
๒๗. ๖ ม.ค. ๖๒ ๑๕ ม.ค. ๖๒ วัดสายนาดง สายนาดง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ เจ้าอธิการ ขวัญใจ กนฺตสีโล ๐๘๘ ๓๖๗๔ ๖๖๗
๒๘. ๘ ม.ค. ๖๒ ๑๖ ม.ค. ๖๒ วัดป่าหัวน้ำ หัวน้ำ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี พระครูโกวิทสุวรรณณาภรณ์ ๐๙๓ ๓๙๖๒ ๑๖๓
๒๙. ๘ ม.ค. ๖๒ ๑๖ ม.ค. ๖๒ วัดบูรพา ขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิมลพัฒนคุณ
๓๐. ๑๒ ม.ค. ๖๒ ๒๑ ม.ค. ๖๒ วัดบ้านนาดี นาดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตฺถิธรรม ๐๘๓ ๓๗๒๓๒๙๗
๓๑. ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๒๓ ม.ค. ๖๒ วัดเอี่ยมวนาราม ม่วงเดียด คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอธิการ หนูจันทร์ จนฺทูปโม ๐๘๙ ๒๘๒๗ ๕๕๗
๓๒. ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๒๓ ม.ค. ๖๒ วัดนาไผ่ นาไผ่ เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี พระอธิการจงกล คมฺภีรธมฺโม ๐๙๒ ๖๘๖๐ ๐๐๘
๓๓. ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๒๓ ม.ค. ๖๒ วัดบ้าน ห้วยยาง ห้วยยาง เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๙ ๙๔๖๘ ๘๕๒
๓๔. ๑๔ ม.ค. ๖๒ ๒๓ ม.ค. ๖๒ วัดศรีสงคราม ท่าบ่อ ท่าบ่อ ศรีสงคราม นครพนม พระครูสิริปัญญาวิชัย ๐๘๗ ๒๑๘๗ ๗๐๑
๓๕. ๑๕ ม.ค. ๖๒ ๒๔ ม.ค. ๖๒ สำนักปฏิบัติธรรมภูนกหงษ์ แก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๘ ๓๔๘๘ ๖๐๖
๓๖. ๑๗ ม.ค. ๖๒ ๒๕ ม.ค. ๖๒ วัดปัจฉิมวัน เสารีก เสารีก พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์ จันลา รวิวณฺโณ ๐๘๑ ๓๒๑๑ ๕๙๙
๓๗. ๒๐ ม.ค. ๖๒ ๒๙ ม.ค. ๖๒ ที่พักสงฆ์ ป่าช้านาห้วยแดง นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๙ ๙๑๗๙ ๑๐๑
๓๘. ๒๒ ม.ค. ๖๒ ๓๑ ม.ค. ๖๒ วัดนาหว้า นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวชิรธรรมโสภณ ๐๘๑ ๘๗๖๙ ๓๓๕
๓๙. ๒๓ ม.ค. ๖๒ ๑ ก.พ. ๖๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ป่าช้าทรายพูล ทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล ๐๙๘ ๑๙๗๕ ๖๙๙ 063 1452500
๔๐. ๒๕ ม.ค. ๖๒ ๓ ก.พ. ๖๒ วัดป่าสำโรง (ส่างแพง) สำโรง สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล ๐๘๓ ๗๓๘๗๓๐๙
๔๑. ๒๕ ม.ค. ๖๒ ๓ ก.พ. ๖๒ วัดแก่งศรีโคตร แก่งศรีโคตร โนนก่อ สิริธร อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล ๐๘๕ ๙๒๙๘ ๗๘๙
๔๒. ๒๖ ม.ค. ๖๒ ๓๐ ม.ค. ๖๒ วักบ้านโสกดู่ โสกดู่ บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา พระมหาเชาว์ ฐานรโต ๐๙๔ ๔๙๐๙ ๕๙๙
๔๓. ๒๘ ม.ค. ๖๒ ๖ ก.พ. ๖๒ พระธาตุดอยฮาง ดอยแม่แอบ ดอยฮาง เมือง เชียงราย พระอาจารย์บุญเรือง ๐๘๖ ๒๒๙๖ ๗๓๕
๔๔. ๒๙ ม.ค. ๖๒ ๗ ก.พ. ๖๒ วัดป่าลุมพุก ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี พระอธิการเวหา มหาปุญฺโญ ๐๖๒ ๔๒๖๐๘๘๙
๔๕. ๑ ก.พ. ๖๒ ๑๐ ก.พ. ๖๒ วัดพระพุทธบาท เปลือย ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ พระครูสุเมธศีลคุณ ๐๘๖ ๒๒๙๖ ๗๓๕
๔๖. ๑ ก.พ. ๖๒ ๑๐ ก.พ. ๖๒ วัดโนนจิก โนนจิกน้อย กุดชุมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี พระครูสมุห์สุนทร จารุวณฺโณ
๔๗. ๑ ก.พ. ๖๒ ๑๐ ก.พ. ๖๒ วัดศรีมงคล บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๙๒-๑๕๖๓๕๔๑
๔๘. ๒ ก.พ. ๖๒ ๑๑ ก.พ. ๖๒ วัดศรีบุญเรือง หาดแพง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม พระปลัดศักดิ์ศรี จนฺทวํโส ๐๙๐-๘๔๐๒๘๕๕
๔๙. ๒ ก.พ. ๖๒ ๑๑ ก.พ. ๖๒ วัดป่าบ๋าพอก บ๋าพอก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม ๐๘๘-๑๐๘๘๔๓๙
๕๐. ๘ ก.พ. ๖๒ ๑๗ ก.พ. ๖๒ วัดสิงห์ทอง ตูม ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี พระครูวิศาลสุวรรณคุณ ๐๘๔-๙๖๑๗๒๐๘
๕๑. ๙ ก.พ. ๖๒ ๑๘ ก.พ. ๖๒ วัดป่ายางกลาง ยางกลาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๖๑-๔๖๐๓๒๔๑
๕๒. ๙ ก.พ. ๖๒ ๑๘ ก.พ. ๖๒ วัดเกาะแก้ว หนองสามสี หนองสามสี เสนางนิคม อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๔-๘๓๘๙๒๗๘
๕๓. ๑๑ ก.พ. ๖๒ ๒๐ ก.พ. ๖๒ วัดแปลงกฐิน แปลงกฐิน หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๓-๘๐๘๖๑๙๗
๕๔. ๑๒ ก.พ. ๖๒ ๒๑ ก.พ. ๖๒ วัดสระบัว หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม ๐๘๙-๘๔๘๒๐๔๑
๕๕. ๑๕ ก.พ. ๖๒ ๒๓ ก.พ. ๖๒ วัดสว่างอารมณ์ นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูศรีสุตาลังการ ๐๘๕-๒๕๑๓๑๕๙
๕๖. ๑๕ ก.พ. ๖๒ ๒๔ ก.พ. ๖๒ วัดปฏิรูป ปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ ๐๘๗-๔๓๗๖๑๕๙
๕๗. ๑๙ ก.พ. ๖๒ ๒๘ ก.พ. ๖๒ วัดป่าบูรพาราม หนองมะเกลือ ดงชน เมือง สกลนคร พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๖๓-๓๕๙๖๔๙๖
๕๘. ๒๔ ก.พ. ๖๒ ๔ มี.ค. ๖๒ วัดโพนสูง ดอนโทน ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๙-๕๘๒๖๖๐๘
๕๙. ๒๕ ก.พ. ๖๒ ๓ มี.ค. ๖๒ สำนักสงฆ์ป่าช้าสีลำดวน (ไม่มีปริวาส) เหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี หลวงปู่ลี โกวิโท ๐๙๔-๕๒๑๙๖๑๙
๖๐. ๒๕ ก.พ. ๖๒ ๖ มี.ค. ๖๒ วัดพนอมทุ่ง พนอมทุ่ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม พระไพรัตน์ ชินวโร ๐๘๔-๔๙๗๓๔๑๘
๖๑. ๑ มี.ค. ๖๒ ๑๐ มี.ค. ๖๒ วัดป่าลาดคำ ไชยมงคล บุ่ง เมือง อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๓-๓๘๖๒๙๙๕
๖๒. ๑ มี.ค. ๖๒ ๑๐ มี.ค. ๖๒ วัดยางเครือ ยางเครือ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๕-๗๗๘๑๔๑๕
๖๓. ๑๑ มี.ค. ๖๒ ๒๐ มี.ค. ๖๒ วัดหนองเหล็ก หนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร ร้อยเอ็ด พระครูสุวรรณธรรมาภรณ์ ๐๘๔-๓๘๙๕๕๘๙
๖๔. ๑๒ มี.ค. ๖๒ ๒๑ มี.ค. ๖๒ วัดพนมดีสีลาราม แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูอรุณโสตถิธรรม ๐๘๙-๘๔๘๒๐๔๑
๖๕. ๑๒ มี.ค. ๖๒ ๒๑ มี.ค. ๖๒ วัดป่าหนองบัว คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๙-๕๗๙๙๙๑๒
๖๖. ๑๓ มี.ค. ๖๒ ๒๒ มี.ค. ๖๒ วัดโนนแดงจันทราวาส โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิบูลกิจโกศล ๐๘๕-๔๙๐๑๓๕๘
๖๗. ๒๓ มี.ค. ๖๒ ๑ เม.ย. ๖๒ วัดพิชโสภาราม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๖-๒๒๒๒๕๒๗
๖๘. ๑ เม.ย. ๖๒ ๙ เม.ย. ๖๒ ที่พักสงฆ์วัดใหม่สันติสุข โพรงมะเดื่อ เมือง นครปฐม พระครูสังฆรักษ์ประวิทย์ ภทฺทโก ๐๘๙-๒๔๙๕๘๑๔
๖๙. ๔ เม.ย. ๖๒ ๑๓ เม.ย. ๖๒ ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนาภิเษก นาเมือง ไร่น้อย เมือง อุบลราชธานี พระอาจรย์เสรี ธมฺมธโร ๐๘๘-๓๔๘๘๖๐๖
๗๐. ๑๗ เม.ย. ๖๒ ๒๖ เม.ย. ๖๒ วัดสนมหมากหญ้า สนมหมากหญ้า แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระมหาฤทธิเดช สุเมธี ๐๘๐-๗๓๒๑๐๓๕
๗๑. ๑๘ เม.ย. ๖๒ ๒๗ เม.ย. ๖๒ วัดนาฬิกาวาส โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูวิมลพัฒนคุณ ๐๘๕-๖๑๒๓๙๙๕
๗๒. ๒ พ.ค. ๖๒ ๑๑ พ.ค. ๖๒ วัดป่าโนนเก่าห้วย ไร่สีสุก ไร่สีสุก เสนางนิคม อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๙-๔๒๔๒๘๙๙
๗๓. ๑๐ พ.ค. ๖๒ ๑๙ พ.ค. ๖๒ สถานปฏิบัติธรรมจอมทอง ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๙๓ ๖๕๘๒๖๕๓
๗๔. ๑๘ พ.ค. ๖๒ ๒๗ พ.ค. ๖๒ วัดหนองไม้แก่น หนองไม้แก่น หนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี พระครูกาญจนธรรมชัย ๐๙๒-๙๑๘๔๕๘๕
๗๕. ๒๐ พ.ค. ๖๒ ๒๙ พ.ค. ๖๒ วัดสัลเลขธรรม จิก แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๑-๖๖๐๘๘๔๖
๗๖. ๒๑ พ.ค. ๖๒ ๓๐ พ.ค. ๖๒ วัดตะเคียนทอง ตะเคียนทอง เขาคิชกูฏ จันทบุรี พระครูสุธรรมวิริยาลังการ ๐๘๕-๒๕๖๘๓๙๔
๗๗. ๒๒ พ.ค. ๖๒ ๓๑ พ.ค. ๖๒ วัดป่าภูดินธรรมาราม ดอนสวรรค์ น้ำเที่ยง คำชะอี มุกดาหาร พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๑-๑๘๓๘๐๔๖
๗๘. ๑ มิ.ย. ๖๒ ๑๐ มิ.ย. ๖๒ วัดทุ่งทวีศรีร่มเย็น เหล่ายูง โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด พระครูภาวนากิจจาทร ๐๙๓-๐๖๙๕๙๓๖
๗๙. ๕ มิ.ย. ๖๒ ๑๔ มิ.ย. ๖๒ วัดศรีมงคล นายูง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ พระอาจารย์จันลา วริวณฺโณ ๐๘๗-๘๗๙๖๘๔๒
๘๐. ๑๐ มิ.ย. ๖๒ ๑๙ มิ.ย. ๖๒ วัดศรีบุญนาค เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี พระอาจารย์วิเศษ วิชิโต ๐๙๔-๕๒๑๙๖๑๙
๘๑. ๑๖ มิ.ย. ๖๒ ๒๕ มิ.ย. ๖๒ วัดสีลาราม ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี พระอธิการคำสอน ปญฺญาวโร ๐๘๒ ๑๕๔๖๔๗๖
๘๒. ๒๒ มิ.ย. ๖๒ ๑ ก.ค. ๖๒ วัดห่องไผ่ ห่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระสมุห์นิด นิภสฺสโร ๐๘๗-๘๗๕๑๓๘๖
๘๓. ๒ ก.ค. ๖๒ ๑๑ ก.ค. ๖๒ วัดพิชโสภาราม เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี พระครูสิริภาวนาภิรม ๐๘๖-๒๒๒๒๕๒๗ หน้าพรรษา