ขอเรียนเชิญร่วมประชุมวางแผนงานเผยแผ่ภาคฤดูหนาว ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ขอเรียนเชิญคณะศิษย์ในพระเดชพระคุณ

พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ร่วมประชุมปรึกษาหารือการเผยแผ่ภาคฤดูหนาว

ประจำปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ณ อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ชั้น ๑ วัดพิชโสภาราม

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป