รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๒

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระสมพงษ์ เตชธโช ทองพระศรี ๓๘๑๓๗๕ป.๑-๒
๒.พระสรยุทธ์ อคฺคธมฺโม มีประวัติ ๒๑๑๓๗๖ป.๑-๒
๓.สามเณรอนุชา ตะดุมพันธ์ ๑๗๑๓๗๗ป.๑-๒
๔.สามเณรวิชัย ดาบุดดี ๑๕๑๓๗๘ป.๑-๒
๕.สามเณรศราวุฒิ นามลีลา ๑๘๑๓๘๗ป.๑-๒
๖.สามเณรทองใส คงยืน ๑๗๑๓๘๘ป.๑-๒
๗.พระโอภาส สมจิตฺโต วันเห่า ๒๗๕๑๙ป.ธ.๓
๘.พระจรูญ วชิโร ศิรินันท์ ๒๖๕๒๐ป.ธ.๓
๙.สามเณรทัศน์ ม่วงโอชา ๑๙๕๒๑ป.ธ.๓
๑๐.สามเณรเกริกฤทธิ์ ทาระลัย ๑๙๕๒๒ป.ธ.๓
๑๑.สามเณรคำเพียน ดวงมณี ๑๘๕๒๓ป.ธ.๓
๑๒.สามเณรบันทอน ทองสว่าง ๑๘๕๒๔ป.ธ.๓
๑๓.สามเณรสัญชัย ทานาฤทัย ๑๗๕๒๕ป.ธ.๓
๑๔.สามเณรอภินันท์ พันแสน ๑๗๕๒๖ป.ธ.๓
๑๕.สามเณรไสว บุญจันทร์ ๑๗๕๒๗ป.ธ.๓
๑๖.สามเณรทวี คำนึง ๑๗๕๒๘ป.ธ.๓
๑๗.สามเณรสมพร ลองดอน ๑๗๕๒๙ป.ธ.๓
๑๘.สามเณรสุพรรณ วรกากุล ๑๖๕๓๐ป.ธ.๓
๑๙.สามเณรบุญมี พลายวัน ๑๖๕๓๑ป.ธ.๓
๒๐.สามเณรมนตรี เงาศรี ๑๖๕๓๒ป.ธ.๓
๒๑.พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๗๔๕๒ป.ธ.๔
๒๒.พระมหาทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๘๔๕๓ป.ธ.๔
๒๓.พระมหาปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๖๔๕๔ป.ธ.๔
๒๔.สามเณรมนตรี โสดากุล ๑๘๔๕๕ป.ธ.๔
๒๕.สามเณรสนธยา โสพัฒน์ ๑๗๔๕๖ป.ธ.๔
๒๖.สามเณรอภิชาติ ปราบพล ๑๗๔๕๗ป.ธ.๔
๒๗.พระมหาชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๗๒๘๕ป.ธ.๕
๒๘.พระมหานิคม คมฺภีรธมฺโม ประสมพลอย ๒๔๒๘๖ป.ธ.๕
๒๙.สามเณรปานดำ วงศ์คำดี ๒๒๒๘๗ป.ธ.๕
๓๐.สามเณรโกสุมัญ บุญสาร ๒๑๒๘๘ป.ธ.๕
๓๑.สามเณรยุทธนา วงศิ์กลาง ๑๙๒๘๙ป.ธ.๕
๓๒.สามเณรมนตรี บำเพ็ญผล ๑๙๒๙๐ป.ธ.๕
๓๓.พระมหาจำปา อตฺถกาโม สายสุด ๓๑๑๑๓๐๑ป.ธ.๖
๓๔.พระมหาสัญญา อภินนฺโท พุทธจักร ๒๒๓๐๒ป.ธ.๖
๓๕.สามเณรชาคริต บำเพ็ญ ๒๒๘๙ป.ธ.๘