รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๓

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระกิตติเวช กิตฺติวุฑฺโฒ กระแจะจันทร์ ๒๖๑๐๘๑ป.๑-๒
๒.พระสนาน ญาณกโร จันทะแสง ๒๔๑๐๘๒ป.๑-๒
๓.พระกฤษฏา กิตฺติธโร โสภานเวช ๒๑๑๐๘๓ป.๑-๒
๔.พระประโยชน์ อตุโล ศรีรัตน์ ๒๔๑๐๘๔ป.๑-๒
๕.สามเณรสุบิน จันทร์ครบ ๑๗๑๐๘๕ป.๑-๒
๖.สามเณรภายุ พะนอนเขต ๑๗๑๐๘๖ป.๑-๒
๗.สามเณรถาวร ดวงดี ๑๖๑๐๘๗ป.๑-๒
๘.สามเณรทวีศักดิ์ ธุระพัฒน์ ๑๖๑๐๘๘ป.๑-๒
๙.สามเณรจักรกริช โคตะระ ๑๕๑๐๘๙ป.๑-๒
๑๐.สามเณรวิชัย โพธิ์ตาด ๑๓๑๐๙๐ป.๑-๒
๑๑.พระสมบัติ ปภสฺสโร สืบอ้วน ๒๙๒๒๙๕ป.๑-๒
๑๒.พระสนั่น โกสโล บุญพินิจ ๓๐๖๙๐ป.ธ.๓
๑๓.พระสมพงษ์ เตชธมฺโม ทองพระศรี ๓๘๖๙๑ป.ธ.๓
๑๔.พระภิญโญ ธีรปญฺโญ บุญสาร ๒๔๖๙๒ป.ธ.๓
๑๕.พระสุดใจ จนฺทสาโร โพธิสรรณ์ ๒๗๖๙๓ป.ธ.๓
๑๖.สามเณรศราวุฒิ นามลีลา ๑๘๖๙๔ป.ธ.๓
๑๗.สามเณรอนุชา ตะคุมพันธ์ ๑๗๖๙๕ป.ธ.๓
๑๘.สามเณรวิชัย ดาบุดดี ๑๕๖๙๖ป.ธ.๓
๑๙.สามเณรทัศน์ ม่วงโอชา ๑๙๔๔๕ป.ธ.๔
๒๐.สามเณรประมวล พงษ์มณี ๑๘๔๔๖ป.ธ.๔
๒๑.สามเณรบันทอน ทองสว่าง ๑๘๔๔๗ป.ธ.๔
๒๒.สามเณรสุพรรณ วรกากุล ๑๗๔๔๘ป.ธ.๔
๒๓.สามเณรบุญมี พลายวัน ๑๖๔๔๙ป.ธ.๔
๒๔.พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๕๒๘๖ป.ธ.๕
๒๕.พระมหาทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๘๒๘๗ป.ธ.๕
๒๖.พระมหาปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๗๒๘๘ป.ธ.๕
๒๗.สามเณรสนธยา โสพัฒน์ ๑๗๒๘๙ป.ธ.๕
๒๘.พระมหาหนูกาญจน์ นิภาธโร ปัถมา ๒๙๒๔๗ป.ธ.๖
๒๙.พระมหาชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๗๒๔๘ป.ธ.๖
๓๐.พระมหานิคม คมฺภีรธมฺโม ประสมพลอย ๒๕๒๔๙ป.ธ.๖
๓๑.พระมหาปานดำ ธมฺมปาโล วงศ์คำดี ๒๒๒๕๐ป.ธ.๖
๓๒.สามเณรโกสุมัญ บุญสาร ๒๑๒๕๑ป.ธ.๖
๓๓.สามเณรชาคริต บำเพ็ญ ๒๓๕๕ป.ธ.๙