รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๔

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระสมจิต กตปุญฺโญ วงศรีจันทร์ ๓๑๑๑๒๑๑๒ป.๑-๒
๒.พระสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๓๑๐๒๑๑๓ป.๑-๒
๓.พระประยงค์ ปภสฺสโร พันผิว ๒๕๒๑๑๔ป.๑-๒
๔.พระจอมพฤฒศธร ชวนปญฺโญ ประทุมมัง ๒๙๒๑๑๕ป.๑-๒
๕.พระชัยวิชิต ขนฺติธมฺโม บุสภาค ๒๖๒๑๑๖ป.๑-๒
๖.พระจินดา สงฺฆภทฺโท เตียมเชง ๒๘๒๑๑๗ป.๑-๒
๗.พระสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธุ์ ๒๘๒๑๑๘ป.๑-๒
๘.พระอ่อนดี ตปสีโล หอมหวน ๒๓๒๑๑๙ป.๑-๒
๙.พระสายันต์ จนฺทโสภโณ มูลสิน ๒๔๒๑๒๐ป.๑-๒
๑๐.พระสุรชัย ชยธมฺโม เสนาใหญ่ ๒๑๒๑๒๑ป.๑-๒
๑๑.สามเณรสุชัย เจริญวผล ๒๐๒๑๒๒ป.๑-๒
๑๒.สามเณรสุพรรณ รีพล ๑๙๒๑๒๓ป.๑-๒
๑๓.สามเณรพงษ์ศักดิ์ แซ่เซี้ย ๑๗๒๑๒๔ป.๑-๒
๑๔.สามเณรมนตรี นามบุตร ๑๖๒๑๒๕ป.๑-๒
๑๕.สามเณรคมสันต์ แก่นสาร ๑๖๒๑๒๖ป.๑-๒
๑๖.สามเณรจรัญชัย มูลคำ ๑๕๒๑๒๗ป.๑-๒
๑๗.สามเณรพงษ์ศักดิ์ ยุตวัน ๑๕๒๑๒๘ป.๑-๒
๑๘.สามเณรวัฒนา สารทอง ๑๔๒๑๒๙ป.๑-๒
๑๙.สามเณรสุภาส ธุระวร ๑๔๒๑๓๐ป.๑-๒
๒๐.พระนิกร จนฺทิโม บริสุทธิ์ ๒๗๒๑๓๑ป.๑-๒
๒๑.สามเณรสว่าง สุขรี่ ๑๗๒๑๓๒ป.๑-๒
๒๒.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ นามบุญมี ๑๔๒๑๓๓ป.๑-๒
๒๓.สามเณรศราวุฒิ พูลทรัพย์ ๑๔๒๑๓๔ป.๑-๒
๒๔.สามเณรทองมา เตมิยะ ๑๘๒๑๓๕ป.๑-๒
๒๕.พระสมบัติ ปภสฺสโร สืบอ้วน ๓๐๘๙๕ป.ธ.๓
๒๖.พระสนาน ญาณกโร จันทะแสง ๒๕๘๙๖ป.ธ.๓
๒๗.พระสุรยุทธ์ อคฺคธมฺโม มีประวัติ ๒๒๘๙๗ป.ธ.๓
๒๘.พระกฤษฎา กิตฺติธโร โสภาเวช ๒๒๘๙๘ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรสุบิน จันทร์ครบ ๑๘๘๙๙ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรภายุ พะนอนเขต ๑๘๙๐๐ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรทวีศักดิ์ ธุระพัฒน์ ๑๘๙๐๑ป.ธ.๓
๓๒.สามเณรจักรกริช โคตะระ ๑๖๙๐๒ป.ธ.๓
๓๓.พระมหาภราดา วชิรวํโส แสงเพ็ชร ๓๒๔๓๕ป.ธ.๔
๓๔.พระมหาสุดใจ จนฺทสาโร โพธิสรรณ์ ๒๘๔๓๖ป.ธ.๔
๓๕.สามเณรศราวุฒิ นามลีลา ๑๙๔๓๗ป.ธ.๔
๓๖.สามเณรอนุชา ตะดุทพันธ์ ๑๘๔๓๘ป.ธ.๔
๓๗.สามเณรสุพรรณ วรกากุล ๑๘๒๘๑ป.ธ.๕
๓๘.สามเณรบุญมี พลายวัน ๑๗๒๘๒ป.ธ.๕
๓๙.พระมหาสุวิทย์ รตินฺธโร บัวหลวง ๓๗๒๒๙ป.ธ.๖
๔๐.พระมหาทำนอง จนฺทสาโร แสงชมภู ๒๙๒๓๐ป.ธ.๖
๔๑.พระมหาปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๘๒๓๑ป.ธ.๖
๔๒.พระมหาจำปา อตฺถกาโม สายสุด ๓๓๑๓๑๖๓ป.ธ.๗
๔๓.พระมหาชม สุจิตฺโต เนตรกลาง ๒๘๑๖๔ป.ธ.๗
๔๔.พระมหาปานดำ ธมฺมปาลี วงศ์คำดี ๒๓๑๖๕ป.ธ.๗