รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๕

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๒๗๑๔๕๐ป.๑-๒
๒.พระวินันต์ วินนฺโท ถิ่นขาม ๒๘๑๔๕๑ป.๑-๒
๓.พระมรกต สญฺญโต พละศักดิ์ ๓๐๑๔๕๒ป.๑-๒
๔.พระหนูสิน ฐานธมฺโม ลานนท์ ๒๖๑๔๕๓ป.๑-๒
๕.พระสมเกียรติ สีลเตโช จันทร์ตา ๒๓๑๔๕๔ป.๑-๒
๖.พระนิโรจน์ วฑฺฒโน บัวผัน ๒๓๑๔๕๕ป.๑-๒
๗.พระธีรพล ปญฺญาธโร คำมี ๒๔๑๔๕๖ป.๑-๒
๘.สามเณรปรีชา ไหลหลั่ง ๑๙๑๔๕๗ป.๑-๒
๙.สามเณรวิชัย ไชยโชติ ๑๗๑๔๕๘ป.๑-๒
๑๐.สามเณรวัฒนา ทรารมย์ ๑๕๑๔๕๙ป.๑-๒
๑๑.สามเณรวุฒิชัย ใจเอื้อ ๑๓๑๔๖๐ป.๑-๒
๑๒.สามเณรอนุชา แก้วโท ๑๓๑๔๖๑ป.๑-๒
๑๓.พระวิระชัย ฐิตธมฺโม ลงกลนี ๒๖๑๔๖๒ป.๑-๒
๑๔.พระอุเทียน ภทฺทธมฺโม วงกลม ๒๖๑๔๖๓ป.๑-๒
๑๕.พระสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๒๙๑๔๖๔ป.๑-๒
๑๖.สามเณรประชิต ภาคโพธิ์ ๒๐๑๔๖๕ป.๑-๒
๑๗.สามเณรหมี ทาระจันทร์ ๑๙๑๔๖๖ป.๑-๒
๑๘.สามเณรวิทยา อินธิราช ๑๕๑๔๖๗ป.๑-๒
๑๙.สามเณรสมหมาย ชุมสิงห์ ๑๕๑๔๖๘ป.๑-๒
๒๐.พระสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๔๑๑๘๑๙ป.ธ.๓
๒๑.พระสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธ์ ๓๐๘๒๐ป.ธ.๓
๒๒.พระอ่อนดี ตปสีโล หอมหวน ๒๔๘๒๑ป.ธ.๓
๒๓.พระสายันต์ จนฺทโสภโณ มูลสิน ๒๕๘๒๒ป.ธ.๓
๒๔.พระสุรชัย ชยธมฺโม เสนาใหญ่ ๒๒๘๒๓ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรสว่าง สุขรี่ ๑๘๘๒๔ป.ธ.๓
๒๖.สามเณรมนตรี นามบุตร ๑๗๘๒๕ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ นามบุญมี ๑๕๘๒๖ป.ธ.๓
๒๘.พระมหาสนาน ญาณกโร จันทะแสง ๒๖๓๘๑ป.ธ.๔
๒๙.พระมหากฤษฎา กิตฺติธโร โสภานเวช ๒๓๓๘๒ป.ธ.๔
๓๐.สามเณรสุบิน จันทร์ครบ ๑๙๓๘๓ป.ธ.๔
๓๑.พระมหาสุดใจ จนฺทสาโร โพธิสรรณ์ ๒๙๒๙๖ป.ธ.๕
๓๒.สามเณรปันทอน ทองสว่าง ๒๐๒๙๗ป.ธ.๕
๓๓.สามเณรประมวล หงษ์มณี ๒๐๒๙๘ป.ธ.๕
๓๔.สามเณรศราวุฒิ นามลีลา ๒๐๒๙๙ป.ธ.๕
๓๕.พระมหาปรีชา ภทฺทปญฺโญ ค้าคำ ๒๙๑๒๙ป.ธ.๗