รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๖

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระเชาว์ อภิวณฺโณ โยนะพันธ์ ๓๓๑๑๗๕๑ป.๑-๒
๒.พระสมหวัง ฐิตสํวโร บุญสา ๒๙๗๕๒ป.๑-๒
๓.พระถาวร ถาวโร จันทะฤทธิ์ ๒๕๗๕๓ป.๑-๒
๔.พระวุฒินันท์ จิตฺตทนฺโต จูมชัย ๒๔๗๕๔ป.๑-๒
๕.พระทวี สุมงฺคโล ทองคำ ๒๒๗๕๕ป.๑-๒
๖.พระปรียาพร จนฺทสาโร เย็นใจ ๒๑๗๕๖ป.๑-๒
๗.สามเณรสันต์ สุดชาวงศ์ ๑๗๗๕๗ป.๑-๒
๘.สามเณรวีระยุทธ ขันสิงห์ ๑๖๗๕๘ป.๑-๒
๙.สามเณรประวิทย์ จันทร์ผาย ๑๕๗๕๙ป.๑-๒
๑๐.สามเณรเอกพันธ์ จันทร์หา ๑๕๗๖๐ป.๑-๒
๑๑.สามเณรพงษ์พันธ์ บุญชิต ๑๔๗๖๑ป.๑-๒
๑๒.สามเณรพงษ์พัฒน์ มโนบาล ๑๔๗๖๒ป.๑-๒
๑๓.สามเณรเอกพันธ์ ศรีทาป ๑๔๗๖๓ป.๑-๒
๑๔.สามเณรณัฐพล ใจรัตน์ ๑๓๗๖๔ป.๑-๒
๑๕.สามเณรประมวล เกษมสุข ๑๓๗๖๕ป.๑-๒
๑๖.สามเณรชาญวิทย์ สว่างเนตร ๑๓๗๖๖ป.๑-๒
๑๗.สามเณรบุญศรี วงศ์เที่ยง ๑๙๒๐๑๔ป.๑-๒
๑๘.สามเณรวุฒิชัย บัวศรี ๑๗๒๐๑๕ป.๑-๒
๑๙.สามเณรสุพจน์ โสระพิน ๑๗๒๐๑๖ป.๑-๒
๒๐.สามเณรวัชรพล พูลทอง ๑๕๒๐๑๗ป.๑-๒
๒๑.สามเณรอุทิศ นางาม ๑๕๒๐๑๘ป.๑-๒
๒๒.สามเณรฤทธิชัย นามสมบัติ ๑๔๒๐๑๙ป.๑-๒
๒๓.สามเณรวรรณา โพธิราช ๑๔๒๐๒๐ป.๑-๒
๒๔.สามเณรสันต์ พรมประเทศ ๑๔๒๐๒๑ป.๑-๒
๒๕.สามเณรสุริวัฒน์ อ่อนแก้ว ๑๔๒๐๒๒ป.๑-๒
๒๖.สามเณรศักดิ์ดา โลหะทิน ๑๓๒๐๒๓ป.๑-๒
๒๗.พระพรชัย ฉนฺทธมฺโม ชมภูศรี ๒๙๖๔๙ป.ธ.๓
๒๘.พระอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๒๘๖๕๐ป.ธ.๓
๒๙.พระชัยวิชิต ขนฺติธมฺโม บุสภาค ๒๙๖๕๑ป.ธ.๓
๓๐.พระนิกร จนฺทิโม บริสุทธิ์ ๒๙๖๕๒ป.ธ.๓
๓๑.พระประยงค์ ปภสฺสโร พันผิว ๒๗๖๕๓ป.ธ.๓
๓๒.พระสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๐๖๕๔ป.ธ.๓
๓๓.พระจินดา สงฺฆภทฺโท เตียมเซง ๒๙๖๕๕ป.ธ.๓
๓๔.พระหนูสิน ฐานธมฺโม ลานนท์ ๒๗๖๕๖ป.ธ.๓
๓๕.พระทองมา ธมฺมเตโช เตมิยะ ๒๑๖๕๗ป.ธ.๓
๓๖.สามเณรปรีชา ไหลหลั่ง ๑๙๖๕๘ป.ธ.๓
๓๗.สามเณรพงษ์ศักดิ์ แซ่เซี้ย ๑๙๖๕๙ป.ธ.๓
๓๘.สามเณรศราวุฒิ พูลทรัพย์ ๑๖๖๖๐ป.ธ.๓
๓๙.สามเณรสงกรานต์ ธรรมฤทธิ์ ๑๔๖๖๑ป.ธ.๓
๔๐.พระมหาสมบัติ ปภสฺสโร สืบอ้วน ๕๘๕ป.ธ.๔
๔๑.พระมหาติรัตน์ อาจาริโย ชาวหมู่ ๕๘๖ป.ธ.๔
๔๒.พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธ์ ๕๘๗ป.ธ.๔
๔๓.พระมหาอ่อนดี ตปสีโล หอมหวน ๕๘๘ป.ธ.๔
๔๔.พระมหาสุรชัย ชยธมฺโม เสนาใหญ่ ๕๘๙ป.ธ.๔
๔๕.พระมหาภายุ ภูริปญฺโญ พะนอนเขต ๕๙๐ป.ธ.๔
๔๖.สามเณรมนตรี นามบุตร ๕๙๑ป.ธ.๔
๔๗.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ นามบุญมี ๕๙๒ป.ธ.๔