รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๗

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้น
๑.พระจันทรเสน ฐิตสทฺโธ ดายกระโทก ๒๕๑๕๖๔ป.๑-๒
๒.พระเกรียงไกร กลฺยาโณ มาประสม ๒๔๑๕๖๕ป.๑-๒
๓.พระพรชัย วลฺลโภ สิทธิปกรณ์ ๓๒๑๕๖๖ป.๑-๒
๔.พระไพทูลย์ ขนฺติสาโร ชาญจิตร ๒๘๑๕๖๗ป.๑-๒
๕.พระสุภี คุณวีโร ดำบรรณ์ ๒๓๑๕๖๘ป.๑-๒
๖.พระอัมพล อมโร ผาเจริญ ๒๘๑๕๖๙ป.๑-๒
๗.พระนำพล ยสินฺธโร อยู่คง ๒๓๑๕๗๐ป.๑-๒
๘.พระเอ วชิโร เพชระ ๒๓๑๕๗๑ป.๑-๒
๙.พระศรีเมืองชัย สิริจนฺโท พันธวงศ์ ๒๑๑๕๗๒ป.๑-๒
๑๐.สามเณรชัยณรงค์ อินทร์สา ๑๗๑๕๗๓ป.๑-๒
๑๑.สามเณรพัสดี แก้วเนตร ๑๖๑๕๗๔ป.๑-๒
๑๒.สามเณรณรงค์ คำพิลา ๑๖๑๕๗๕ป.๑-๒
๑๓.สามเณรสุรศักดิ์ สืบเสนาะ ๑๕๑๕๗๖ป.๑-๒
๑๔.สามเณรธีระศักดิ์ สุธรรมวิจิตร ๑๙๑๕๗๗ป.๑-๒
๑๕.สามเณรสำรอง ตรีระภักดิ์ ๑๗๑๕๗๘ป.๑-๒
๑๖.สามเณรสังคม เจริญรัตน์ ๑๕๑๕๗๙ป.๑-๒
๑๗.สามเณรอภิสิทธิ์ ตาทอง ๑๔๑๕๘๐ป.๑-๒
๑๘.สามเณรสุริยา หิมะวัลย์ ๑๔๑๕๘๑ป.๑-๒
๑๙.สามเณรวรวุฒิ ยำยวน ๑๗๑๕๘๒ป.๑-๒
๒๐.พระสมจิต กตปุญฺโญ วงศรีจันทร์ ๓๔๑๓๘๒๑ป.ธ.๓
๒๑.พระถาวร ถาวโร จันทะฤทธิ์ ๒๗๘๒๒ป.ธ.๓
๒๒.พระมรกต สญฺญโต พละศักดิ์ ๓๒๘๒๓ป.ธ.๓
๒๓.พระสมหวัง ฐิตสํวโร บุญสา ๓๐๘๒๔ป.ธ.๓
๒๔.พระสมเกียรติ สีลเตโช จันทร์ตา ๒๖๘๒๕ป.ธ.๓
๒๕.พระนิโรจน์ วฑฺฒโน บัวผัน ๒๕๘๒๖ป.ธ.๓
๒๖.พระแสวง ปญฺญาคโม ใยเมือง ๒๓๘๒๗ป.ธ.๓
๒๗.พระทวี สุมงฺคโล ทองคำ ๒๓๘๒๘ป.ธ.๓
๒๘.พระปรียาพร จนฺทสาโร เย็นใจ ๒๒๘๒๙ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรบุญศรี วงศ์เที่ยง ๒๐๘๓๐ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรสุพจน์ โสระพิน ๑๘๘๓๑ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรวีระยุทธ ขันสิงห์ ๑๗๘๓๒ป.ธ.๓
๓๒.สามเณรวิทยา อินธิราช ๑๗๘๓๓ป.ธ.๓
๓๓.สามเณรเอกพันธ์ จันทร์หา ๑๖๘๓๔ป.ธ.๓
๓๔.สามเณรเอกพันธ์ ศรีทาป ๑๖๘๓๕ป.ธ.๓
๓๕.สามเณรณัฐพล ใจรัตน์ ๑๖๘๓๖ป.ธ.๓
๓๖.สามเณรวุฒิชัย ใจเอื้อ ๑๖๘๓๗ป.ธ.๓
๓๗.สามเณรสันต์ พรมประเทศ ๑๖๘๓๘ป.ธ.๓
๓๘.สามเณรชาญวิทย์ สว่างเนตร ๑๕๘๓๙ป.ธ.๓
๓๙.สามเณรอภิชัย คุ้นเคย ๑๕๘๔๐ป.ธ.๓
๔๐.สามเณรฤทธิชัย นามสมบัติ ๑๕๘๔๑ป.ธ.๓
๔๑.พระมหาสมร จนฺทสุวณฺโณ แสนสำอางค์ ๓๖๑๓๓๗๑ป.ธ.๔
๔๒.พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๒๙๓๗๒ป.ธ.๔
๔๓.พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท เตียมเชง ๓๑๓๗๓ป.ธ.๔
๔๔.พระมหาชัยวิชิต ขนฺติธมฺโม บุสภาค ๓๐๓๗๔ป.ธ.๔
๔๕.พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม ลานนท์ ๒๘๓๗๕ป.ธ.๔
๔๖.พระมหาสุรสิตร์ ธีรปญฺโญ ศรีจันสอน ๓๑๓๗๖ป.ธ.๔
๔๗.พระมหาศรกฤษณ์ ธมฺมคุตฺโต พลสวัสดิ์ ๒๕๓๗๗ป.ธ.๔
๔๘.พระมหาทองมา ธมฺมเตโช เตมิยะ ๒๑๓๗๘ป.ธ.๔
๔๙.พระมหาติรัตน์ อาจาริโย ชาวหมู่ ๓๖๓๑๘ป.ธ.๕
๕๐.พระมหาสิน เอกคฺคจิตฺโต ผิดพันธ์ ๓๒๓๑๙ป.ธ.๕
๕๑.พระมหาสุรชัย ชยธมฺโม เสนาใหญ่ ๒๔๓๒๐ป.ธ.๕
๕๒.สามเณรมนตรี นามบุตร ๑๙๓๒๑ป.ธ.๕
๕๓.พระมหาบันทอน สุธีโร ทองสว่าง ๒๒๒๗๓ป.ธ.๖