รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๘

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระจันลา รวิวณฺโณ แก้วโท ๔๓๒๓๑๐๖๐ป.๑-๒
๒.พระสงกรานต์ โสภโณ เพชรโต ๒๘๑๐๖๑ป.๑-๒
๓.พระเวศน์ สนฺตจิตฺโต หะสูง ๕๒๑๐๖๒ป.๑-๒
๔.พระมนตรี เมตฺติโก หนูประโคน ๒๔๑๐๖๓ป.๑-๒
๕.พระจรัญ ชิตมาโร นิ่มมโนธรรม ๒๓๑๐๖๔ป.๑-๒
๖.พระบรรจง จิตฺตสํวโร บุญชม ๒๒๑๐๖๕ป.๑-๒
๗.สามเณรปกรณ์ ชุมแก้ว ๑๔๑๐๖๖ป.๑-๒
๘.สามเณรธีระวัฒน์ วิริวรรณ์ ๑๓๑๐๖๗ป.๑-๒
๙.พระจุมพจน์ ญาณวีโร จีนฮี้ ๒๙๑๙๘๙ป.๑-๒
๑๐.พระชัยชนะ ปุญฺญสโร ทีฆะ ๒๘๑๙๙๐ป.๑-๒
๑๑.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๓๑๙๙๑ป.๑-๒
๑๒.สามเณรวัฒนเกียรติ กองแก้ว ๑๓๑๙๙๒ป.๑-๒
๑๓.พระจอมพฤฒศธร ชวนปญฺโญ ประทุมมัง ๓๓๖๔๒ป.ธ.๓
๑๔.พระจันทรเสน ฐิตสทฺโธ ดายกระโทก ๒๖๖๔๓ป.ธ.๓
๑๕.พระเกรียงไกร กลฺยาโณ มาประสม ๒๕๖๔๔ป.ธ.๓
๑๖.พระพรชัย วลฺลโภ สิทธิปกรณ์ ๓๓๖๔๕ป.ธ.๓
๑๗.พระอัมพล อมโร ผาเจริญ ๒๙๖๔๖ป.ธ.๓
๑๘.พระไพทูลย์ ขนฺติสาโร ชาญจิตร ๒๘๖๔๗ป.ธ.๓
๑๙.พระสุภี คุณวีโร ดำบรรณ์ ๒๔๖๔๘ป.ธ.๓
๒๐.พระเอ วชิโร เพชระ ๒๔๖๔๙ป.ธ.๓
๒๑.สามเณรสำรอง ตรีระภักดิ์ ๑๘๖๕๐ป.ธ.๓
๒๒.สามเณรณรงค์ คำพิลา ๑๗๖๕๑ป.ธ.๓
๒๓.พระอุเทียน ภทฺทธมฺโม วงกลม ๒๙๑๑๙๑ป.ธ.๓
๒๔.พระสมพร ปภสฺสโร ทองคำสุข ๓๒๑๑๙๒ป.ธ.๓
๒๕.พระนำพล ยสินฺธโร อยู่คง ๒๒๑๑๙๓ป.ธ.๓
๒๖.พระศรีเมืองชัย สิริจนฺโท พันธวงศ์ ๒๒๑๑๙๔ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรธีระศักดิ์ สุธรรมวิจิตร ๒๐๑๑๙๕ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรวรวุฒิ ยำยวน ๑๘๑๑๙๖ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรชัยณรงค์ อินทร์สา ๑๘๑๑๙๗ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรสุริยา หิมะวัลย์ ๑๕๑๑๙๘ป.ธ.๓
๓๑.พระมหาสมจิต กตปุญฺโญ วงศรีจันทร์ ๓๕๑๕๓๙๕ป.ธ.๔
๓๒.พระมหาสมเกียรติ สีลเตโช จันทร์ตา ๒๗๓๙๖ป.ธ.๔
๓๓.พระมหาสังเวียน ปภสฺสโร เครื่องพาที ๒๖๓๙๗ป.ธ.๔
๓๔.พระมหาแสวง ปญฺญาคโม ใยเมือง ๒๔๓๙๘ป.ธ.๔
๓๕.พระมหาทวี สุมงฺคโล ทองคำ ๒๓๓๙๙ป.ธ.๔
๓๖.พระมหาปรียาพร จนฺทสาโร เย็นใจ ๒๓๔๐๐ป.ธ.๔
๓๗.พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี แซ่เซี้ย ๒๑๔๐๑ป.ธ.๔
๓๘.สามเณรวีระยุทธ ขันสิงห์ ๑๘๔๐๒ป.ธ.๔
๓๙.สามเณรวุฒิชัย ใจเอื้อ ๑๗๔๐๓ป.ธ.๔
๔๐.สามเณรชาญวิทย์ สว่างเนตร ๑๖๔๐๔ป.ธ.๔
๔๑.สามเณรเอกพันธ์ ศรีทาป ๑๖๔๐๕ป.ธ.๔
๔๒.สามเณรอภิชัย คุ้นเคย ๑๖๔๐๖ป.ธ.๔
๔๓.พระมหาถาวร ถาวโร จันทะฤทธิ์ ๒๘๖๘๔ป.ธ.๔
๔๔.พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร บุญสา ๓๑๖๘๕ป.ธ.๔
๔๕.พระมหานิโรจน์ วฑฺฒโน บัวผัน ๒๖๖๘๖ป.ธ.๔
๔๖.สามเณรสุพจน์ โสระพิน ๑๘๖๘๗ป.ธ.๔
๔๗.สามเณรณัฐพล ใจรัตน์ ๑๗๖๘๘ป.ธ.๔
๔๘.สามเณรสันต์ พรมประเทศ ๑๗๖๘๙ป.ธ.๔
๔๙.สามเณรเอกพันธ์ จันทร์หา ๑๗๖๙๐ป.ธ.๔
๕๐.สามเณรฤทธิชัย นามสมบัติ ๑๖๖๙๑ป.ธ.๔
๕๑.พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท เตียมเชง ๓๒๒๙๖ป.ธ.๕
๕๒.พระมหาทองมา ธมฺมเตโช เตมิยะ ๒๒๒๙๗ป.ธ.๕
๕๓.สามเณรบัญชา เมียดตะแก ๑๘๒๙๘ป.ธ.๕
๕๔.พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๓๐๔๖๐ป.ธ.๕
๕๕.พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม ลานนท์ ๒๙๔๖๑ป.ธ.๕
๕๖.พระมหาศรกฤษณ์ ธมฺมคุตฺโต พลสวัสดิ์ ๒๕๔๖๒ป.ธ.๕
๕๗.พระมหาติรัตน์ อาจาริโย ชาวหมู่ ๓๖๒๘๓ป.ธ.๖
๕๘.สามเณรมนตรี นามบุตร ๒๐๒๘๔ป.ธ.๖