รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๔๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๔๙

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระวิชัย วิชโย หว่างแสง ๓๑๑๐๗๐ป.๑-๒
๒.พระมงคล มงฺคลิโก ใสโยธา ๒๘๑๐๗๑ป.๑-๒
๓.พระสมอาจ ขนฺติโก ศรีทรงเมือง ๒๖๑๐๗๒ป.๑-๒
๔.พระสวาด เขมวโร โพธิ์ไทรย์ ๒๖๑๐๗๓ป.๑-๒
๕.พระศักดา เมธิโก กลางบุญเมือง ๒๗๑๐๗๔ป.๑-๒
๖.พระวีระพงษ์ วิริโย ใสโยธา ๒๔๑๐๗๕ป.๑-๒
๗.พระโอฬาร โอฬาริกธมฺโม อินทิสร ๒๓๑๐๗๖ป.๑-๒
๘.สามเณรอรรถพล ช่างทำ ๑๕๑๐๗๗ป.๑-๒
๙.สามเณรเกียรติศักดิ์ โปรยทอง ๑๓๑๐๗๘ป.๑-๒
๑๐.สามเณรธวัช ปัดทุม ๑๓๑๐๗๙ป.๑-๒
๑๑.พระไทย ติกฺขปญฺโญ มุทาพร ๒๙๒๐๕๙ป.๑-๒
๑๒.สามเณรหนูการ แวววงศ์ ๑๘๒๐๖๐ป.๑-๒
๑๓.สามเณรจักรกฤษ แสงศิลา ๑๗๒๐๖๑ป.๑-๒
๑๔.สามเณรนิมิตร ใจคิด ๑๖๒๐๖๒ป.๑-๒
๑๕.สามเณรพงษ์ศักดิ์ เหล่าบุญมา ๑๕๒๐๖๓ป.๑-๒
๑๖.สามเณรก้องเพชร พิลา ๑๔๒๐๖๔ป.๑-๒
๑๗.สามเณรเกษม เกษมจิตต์ ๑๔๒๐๖๕ป.๑-๒
๑๘.สามเณรแสงสุรีย์ ทุมมาบัติ ๑๔๒๐๖๖ป.๑-๒
๑๙.สามเณรปรัชญา เปลี่ยมไธสง ๑๓๒๐๖๗ป.๑-๒
๒๐.สามเณรรังสรรค์ เชื้อสูง ๑๓๒๐๖๘ป.๑-๒
๒๑.สามเณรวรรณรงค์ ลูกบัว ๑๓๒๐๖๙ป.๑-๒
๒๒.สามเณรอนุชิต แก้วโท ๑๓๒๐๗๐ป.๑-๒
๒๓.พระสงกรานต์ โสภโณ เพชรโต ๒๙๔๘๒ป.ธ.๓
๒๔.พระวัชรินทร์ ปญฺญาวโร วงศ์จันทร์ ๒๘๔๘๓ป.ธ.๓
๒๕.พระเวศน์ สนฺตจิตฺโต หะสูง ๕๓๔๘๔ป.ธ.๓
๒๖.พระบรรจง จิตฺตสํวโร บุญชม ๒๓๔๘๕ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรปกรณ์ ชุมแก้ว ๑๔๔๘๖ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรวัฒนเกียรติ กองแก้ว ๑๔๔๘๗ป.ธ.๓
๒๙.พระจุมพจน์ ญาณวีโร จีนฮี้ ๓๐๑๑๑๑๒๙ป.ธ.๓
๓๐.พระวิระชัย ฐิตธมฺโม จงกลณี ๓๐๑๐๑๑๓๐ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๔๑๑๓๑ป.ธ.๓
๓๒.พระมหาจันทรเสน ฐิตสทฺโธ ดายกระโทก ๒๗๔๐๘ป.ธ.๔
๓๓.พระมหาไพทูลย์ ขนฺติสาโร ชาญจิตร ๒๙๔๐๙ป.ธ.๔
๓๔.พระมหาสุภี คุณวีโร ดำบรรณ์ ๒๕๔๑๐ป.ธ.๔
๓๕.สามเณรชัยณรงค์ อินทร์สา ๑๙๔๑๑ป.ธ.๔
๓๖.สามเณรสุริยา หิมะวัลย์ ๑๖๔๑๒ป.ธ.๔
๓๗.พระมหาเอ วชิโร เพชระ ๒๕๗๔๘ป.ธ.๔
๓๘.พระมหาแสวง ปุญฺญาคโม ใยเมือง ๒๕๒๕๐ป.ธ.๕
๓๙.พระมหาทวี สุมงฺคโล ทองคำ ๒๔๒๕๑ป.ธ.๕
๔๐.พระมหาปรียาพร จนฺทสาโร เย็นใจ ๒๔๒๕๒ป.ธ.๕
๔๑.พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี แซ่เซี้ย ๒๒๒๕๓ป.ธ.๕
๔๒.สามเณรวิรัตน์ ฆ้องวงษ์ ๑๙๒๕๔ป.ธ.๕
๔๓.สามเณรวีระยุทธ ขันสิงห์ ๑๙๒๕๕ป.ธ.๕
๔๔.พระมหาสมจิต กตปุญฺโญ วงศรีจันทร์ ๓๖๑๖๔๗๓ป.ธ.๕
๔๕.พระมหาสมหวัง ฐิตสํวโร บุญสา ๓๒๔๗๔ป.ธ.๕
๔๖.สามเณรชาญวิทย์ สว่างเนตร ๑๗๔๗๕ป.ธ.๕
๔๗.สามเณรเอกพันธ์ ศรีทาป ๑๗๔๗๖ป.ธ.๕
๔๘.พระมหาอดิศักดิ์ อุปวฑฺฒโน มีแก้ว ๓๑๑๐๒๓๖ป.ธ.๖
๔๙.พระมหาจินดา สงฺฆภทฺโท เตียมเซง ๓๓๒๓๗ป.ธ.๖