รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๐

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระบุญจันทร์ สิริจนฺโท รุ่งรำพัน ๓๖๘๓๓ป.๑-๒
๒.พระอานนท์ โชติโก เหมมะ ๒๙๘๓๔ป.๑-๒
๓.พระสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๒๖๘๓๕ป.๑-๒
๔.พระกรุงวิไล ตปสีโล ทองคำวัน ๒๖๘๓๖ป.๑-๒
๕.พระฉลอง อนุตฺตโร เสนาคุณ ๓๙๘๓๗ป.๑-๒
๖.พระพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๒๘๘๓๘ป.๑-๒
๗.พระสุวิทย์ ขนฺติพโล ทาจิตร ๒๑๘๓๙ป.๑-๒
๘.พระคำประเสริฐ ถาวโร ถาวร ๒๑๘๔๐ป.๑-๒
๙.สามเณรแก้วอุดร พรหมรักษา ๑๙๘๔๑ป.๑-๒
๑๐.สามเณรโพธิ์ไทร แก้วทองตา ๑๘๘๔๒ป.๑-๒
๑๑.สามเณรคำเลียน เทียนวงศ์ชัย ๑๗๘๔๓ป.๑-๒
๑๒.สามเณรกฤษณะ ช่วยรักษา ๑๕๘๔๔ป.๑-๒
๑๓.สามเณรสุรพงศ์ พามี ๑๕๘๔๕ป.๑-๒
๑๔.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๕๘๔๖ป.๑-๒
๑๕.สามเณรอภิลักษณ์ โลหะกุล ๑๓๘๔๗ป.๑-๒
๑๖.สามเณรสุขสันต์ เครือคำ ๑๓๘๔๘ป.๑-๒
๑๗.พระพีรพัฒน์ สุทฺธสทฺโธ ประสมพลอย ๓๐๑๔๐๔ป.๑-๒
๑๘.พระสาคร อธิจิตฺโต แสงอรุณ ๒๔๑๔๐๕ป.๑-๒
๑๙.สามเณรชาญวิทย์ คำมีแก่น ๑๘๑๔๐๖ป.๑-๒
๒๐.พระสมอาจ ขนฺติโก ศรีทรงเมือง ๒๗๓๙๕ป.ธ.๓
๒๑.พระสวาด เขมวโร โพธิ์ไทรย์ ๒๗๓๙๖ป.ธ.๓
๒๒.พระศักดา เมธิโก กลางบุญเรือง ๒๙๓๙๗ป.ธ.๓
๒๓.พระโอฬาร โอฬาริกธมฺโม อินทิสร ๒๔๓๙๘ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรนิมิตร ใจคิด ๑๗๓๙๙ป.ธ.๓
๒๕.พระวิชัย วิชโย หว่างแสง ๓๒๑๐๘๕๐ป.ธ.๓
๒๖.พระชัยชนะ ปุญฺญสโร ฑีฆะ ๓๐๘๕๑ป.ธ.๓
๒๗.พระวีระพงษ์ วิริโย ใสโยธา ๒๔๘๕๒ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรหนูการ แวววงศ์ ๑๙๘๕๓ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรเกษม เกษมจิตต์ ๑๕๘๕๔ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรวรรณรงค์ ลูกบัว ๑๔๘๕๕ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรเกียรติศักดิ์ โปรยทอง ๑๔๘๕๖ป.ธ.๓
๓๒.พระมหาสมยศ สติสมฺปนฺโน ไพเราะ ๒๖๓๒๕ป.ธ.๔
๓๓.พระมหาเวศน์ สนฺตจิตฺโต หะสูง ๕๔๓๒๖ป.ธ.๔
๓๔.พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาวโร วงศ์จันทร์ ๒๙๖๔๔ป.ธ.๔
๓๕.พระมหาบรรจง จิตฺตสํวโร บุญชม ๒๔๖๔๕ป.ธ.๔
๓๖.พระมหาธีระศักดิ์ สีลสิทฺธิญาโณ สุธรรมวิจิตร ๒๒๖๔๖ป.ธ.๔
๓๗.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๕๖๔๗ป.ธ.๔
๓๘.พระมหาจันทรเสน ฐิตสทฺโธ ดายกระโทก ๒๘๒๙๒ป.ธ.๕
๓๙.พระมหาไพทูลย์ ขนฺติสาโร ชาญจิตร ๓๐๒๙๓ป.ธ.๕
๔๐.พระมหาสุภี คุณวีโร ดำบรรณ์ ๒๖๒๙๔ป.ธ.๕
๔๑.พระมหาเอ วชิโร เพชระ ๒๖๒๙๕ป.ธ.๕
๔๒.สามเณรสุริยา หิมะวัลย์ ๑๗๔๔๐ป.ธ.๕
๔๓.พระมหาหนูสิน ฐานธมฺโม ลานนท์ ๓๑๓๑๗ป.ธ.๖
๔๔.พระมหาแสวง ปญฺญาคโม ใยเมือง ๒๖๓๑๘ป.ธ.๖
๔๕.พระมหาปรียาพร จนฺทสาโร เย็นใจ ๒๕๓๑๙ป.ธ.๖
๔๖.พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี จันทร์สูง ๒๓๓๒๐ป.ธ.๖
๔๗.สามเณรวีระยุทธ ขันสิงห์ ๒๐๓๒๑ป.ธ.๖