รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๑

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๑

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระพิชิต วิสุทฺโธ นุขุนทด ๒๕๘๙๑ป.๑-๒
๒.พระคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๐๘๙๒ป.๑-๒
๓.พระสมพงษ์ สุทฺธจิตฺโต ธานี ๓๐๘๙๓ป.๑-๒
๔.พระสุชาติ สุชาโต พรหมเทพ ๒๒๘๙๔ป.๑-๒
๕.พระไกรสร สุเมโธ ลือตะนา ๒๑๘๙๕ป.๑-๒
๖.พระแก้วอุดร วรญาโณ แพงศรีประเสริฐ ๒๑๘๙๖ป.๑-๒
๗.สามเณรสมัย บุตรศรี ๑๗๘๙๗ป.๑-๒
๘.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๕๘๙๘ป.๑-๒
๙.สามเณรพันธ์เดช พันธ์สุวรรณ์ ๑๕๘๙๙ป.๑-๒
๑๐.สามเณรสมคิด คำสมบัติ ๑๕๙๐๐ป.๑-๒
๑๑.สามเณรยุทธชัย บุญลา ๑๔๙๐๑ป.๑-๒
๑๒.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ เกษมจิต ๑๓๙๐๒ป.๑-๒
๑๓.สามเณรพงษ์ประสิทธิ์ รูปบัว ๑๓๙๐๓ป.๑-๒
๑๔.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๓๙๐๔ป.๑-๒
๑๕.พระสมศักดิ์ จนฺทสาโร เหลาผิว ๓๒๑๖๖๒ป.๑-๒
๑๖.พระพิศนุศักดิ์ ปิยธโร อุ่นรัตน์ ๓๐๑๖๖๓ป.๑-๒
๑๗.พระบุญเรือง อคฺควณฺโณ สุธา ๓๐๑๖๖๔ป.๑-๒
๑๘.พระกิสะบุตร กิตฺติวณฺโณ วงศ์มนี ๒๔๑๖๖๕ป.๑-๒
๑๙.พระครรชิต คณสฺสโร จันทสาร ๒๒๑๖๖๖ป.๑-๒
๒๐.พระปริญญา อาวุธปญฺโญ วารีพัฒน์ ๒๑๑๖๖๗ป.๑-๒
๒๑.สามเณรโยธิน สิงหาคำ ๑๙๑๖๖๘ป.๑-๒
๒๒.สามเณรบุญทัน ไตรแก้ว ๑๘๑๖๖๙ป.๑-๒
๒๓.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๖๑๖๗๐ป.๑-๒
๒๔.สามเณรอนันตะ วรยุท ๑๖๑๖๗๑ป.๑-๒
๒๕.สามเณรธนิตชัย บริบูรณ์ ๑๔๑๖๗๒ป.๑-๒
๒๖.สามเณรยุทธนา ศรีแพง ๑๔๑๖๗๓ป.๑-๒
๒๗.สามเณรอานนท์ หลวงโยธา ๑๔๑๖๗๔ป.๑-๒
๒๘.สามเณรทวีศักดิ์ ฝางคำ ๑๓๑๖๗๕ป.๑-๒
๒๙.สามเณรอานนท์ หลวงราช ๑๒๑๖๗๖ป.๑-๒
๓๐.พระสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๒๗๒๖๘ป.ธ.๓
๓๑.พระพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๒๙๒๖๙ป.ธ.๓
๓๒.พระคำประเสริฐ ถาวโร ถาวร ๒๒๒๗๐ป.ธ.๓
๓๓.สามเณรจักรกฤษ แสงศิลา ๑๙๒๗๑ป.ธ.๓
๓๔.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๖๒๗๒ป.ธ.๓
๓๕.พระอานนท์ โชติโก เหมมะ ๓๐๗๐๑ป.ธ.๓
๓๖.พระสาคร อธิจิตฺโต แสงอรุณ ๒๔๗๐๒ป.ธ.๓
๓๗.สามเณรโพธิ์ไทร แก้วทองตา ๑๙๗๐๓ป.ธ.๓
๓๘.สามเณรคำเลียน เทียนวงศ์ชัย ๑๗๗๐๔ป.ธ.๓
๓๙.สามเณรกฤษณะ ช่วยรักษา ๑๖๗๐๕ป.ธ.๓
๔๐.สามเณรปรัชญา เปลี่ยมไธสง ๑๕๗๐๖ป.ธ.๓
๔๑.สามเณรสุรพงศ์ พามี ๑๕๗๐๗ป.ธ.๓
๔๒.สามเณรอนุชิต แก้วโท ๑๕๗๐๘ป.ธ.๓
๔๓.พระมหาโอฬาร โอฬาริกธมฺโม อินทิสร ๒๔๒๕๓ป.ธ.๔
๔๔.พระมหาอุเทียน ภทฺทธมฺโม วงกลม ๓๒๑๐๕๒๓ป.ธ.๔
๔๕.พระมหาสงกรานต์ โสภโณ เพชรโต ๓๑๑๐๕๒๔ป.ธ.๔
๔๖.พระมหาสวาด เขมวโร โพธิ์ไทรย์ ๒๘๕๒๕ป.ธ.๔
๔๗.สามเณรเกียรติศักดิ์ โปยทอง ๑๕๕๒๖ป.ธ.๔
๔๘.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๖๓๘๑ป.ธ.๕
๔๙.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๖๓๘๑ป.ธ.๕
๕๐.พระมหาสุภี คุณวีโร ดำบรรณ์ ๒๗๒๒๙ป.ธ.๖
๕๑.พระมหาโอภาส สมจิตฺโต วันเห่า ๓๖๑๕๑๖๖ป.ธ.๗
๕๒.พระมหาแสวง ปญฺญาคโม ใยเมือง ๒๗๑๖๗ป.ธ.๗
๕๓.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๑บ.ศ.๑-๒