รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๒

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๒

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระกิ กตปุญฺโญ กตสีโร ๒๖๑๑๑๘ป.๑-๒
๒.พระคำลอง รติโก ทิ้งโคตร ๒๘๑๑๑๙ป.๑-๒
๓.พระสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทะเสน ๒๑๑๑๒๐ป.๑-๒
๔.สามเณรพรชัย สุภานิรักษ์ ๑๙๑๑๒๑ป.๑-๒
๕.สามเณรอมรมนตรี แสนทวีสุข ๑๕๑๑๒๒ป.๑-๒
๖.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๕๑๑๒๓ป.๑-๒
๗.สามเณรกิตติชัย สันทาลุนัย ๑๔๑๑๒๔ป.๑-๒
๘.สามเณรเฉลิมพงษ์ มูละสิวะ ๑๔๑๑๒๕ป.๑-๒
๙.สามเณรอภิสิทธิ์ แน่นอุดร ๑๔๑๑๒๖ป.๑-๒
๑๐.สามเณรนเรศ สีเหลือง ๑๔๑๑๒๗ป.๑-๒
๑๑.สามเณรศราวุธ จูมนา ๑๓๑๑๒๘ป.๑-๒
๑๒.พระสายันต์ ปญฺญาวโร โคโตสี ๓๔๑๓๒๑๖๑ป.๑-๒
๑๓.พระโพธิ์ศรี วุฑฺฒิปญฺโญ เหลาเมธี ๒๙๒๑๖๒ป.๑-๒
๑๔.พระอนุชา โชติธมฺโม พิมพ์ทอง ๒๘๒๑๖๓ป.๑-๒
๑๕.สามเณรภาสกร ลาธุลี ๑๕๒๑๖๔ป.๑-๒
๑๖.สามเณรทวี ทองนำ ๑๔๒๑๖๕ป.๑-๒
๑๗.สามเณรสุรศักดิ์ สีวะสา ๑๔๒๑๖๖ป.๑-๒
๑๘.สามเณรคำใหม่ ฑีฆายุพรรค ๑๔๒๑๖๗ป.๑-๒
๑๙.สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา ๑๒๒๑๖๘ป.๑-๒
๒๐.พระคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๑๓๔๐ป.ธ.๓
๒๑.พระไกรสร สุเมโธ ลือตะนา ๒๒๓๔๑ป.ธ.๓
๒๒.พระครรชิต คณิสฺสโร จันทสาร ๒๓๓๔๒ป.ธ.๓
๒๓.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๖๓๔๓ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรพันธุ์เดช พันธ์สุวรรณ ๑๖๓๔๔ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรณรงค์ฤทธิ์ เกษมจิต ๑๔๓๔๕ป.ธ.๓
๒๖.พระพิชิต วิสุทฺโธ นุขุนทด ๒๖๘๗๔ป.ธ.๓
๒๗.พระสุรินทร์ กิตฺติสาโร กูลศิริศรีตระกูล ๖๕๘๗๕ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๗๘๗๖ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรอนันตะ วรยุท ๑๗๘๗๗ป.ธ.๓
๓๐.พระมหาศักดา เมธิโก กลางบุญเรือง ๓๐๒๕๙ป.ธ.๔
๓๑.พระมหาสมอาจ ขนฺติโก ศรีทรงเมือง ๒๙๒๖๐ป.ธ.๔
๓๒.พระมหาสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๒๘๒๖๑ป.ธ.๔
๓๓.พระมหาคำประเสริฐ ถาวโร ถาวร ๒๓๒๖๒ป.ธ.๔
๓๔.สามเณรนิมิตร ใจคิด ๑๙๒๖๓ป.ธ.๔
๓๕.สามเณรเกษม เกษมจิตต์ ๑๗๒๖๔ป.ธ.๔
๓๖.พระมหาอานนท์ โชติกโร เหมมะ ๓๑๕๑๖ป.ธ.๔
๓๗.พระมหาพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๓๐๕๑๗ป.ธ.๔
๓๘.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๗๕๑๘ป.ธ.๔
๓๙.พระมหาไพทูลย์ ขนฺติสาโร ชาญจิตร ๓๒๒๕๐ป.ธ.๖
๔๐.พระมหาเอ วชิโร เพชระ ๒๘๒๕๑ป.ธ.๖
๔๑.พระมหาวีระยุทธ จิตฺตานุปสฺสี ขันสิงห์ ๒๓๑๓๔ป.ธ.๗
๔๒.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๒บ.ศ.๓