รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๓

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๒๙๑๐๑๑๖๑ป.๑-๒
๒.พระมหรรณพ มหาวีโร ภักสอนสิทธิ์ ๔๔๑๑๖๒ป.๑-๒
๓.พระอธิการพงษ์วัฒณ์ พทฺธญาโณ แสงแดง ๒๙๑๑๖๓ป.๑-๒
๔.พระคิด คุตฺตสีโล พิมชัย ๒๖๑๑๖๔ป.๑-๒
๕.พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก ๒๔๑๑๖๕ป.๑-๒
๖.พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๒๑๑๖๖ป.๑-๒
๗.พระบุญธรรม ถามพโล แดงโสภา ๒๘๑๑๖๗ป.๑-๒
๘.พระถาวร มหาลาโภ จันทร์รัตน์ ๒๑๑๑๖๘ป.๑-๒
๙.พระพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๑๑๑๖๙ป.๑-๒
๑๐.สามเณรเกียรติศักดิ์ เบ้าคำ ๒๐๑๑๗๐ป.๑-๒
๑๑.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๑๙๑๑๗๑ป.๑-๒
๑๒.สามเณรไพวัน อกผาย ๑๘๑๑๗๒ป.๑-๒
๑๓.สามเณรสมชาย จันทะสาร ๑๗๑๑๗๓ป.๑-๒
๑๔.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๖๑๑๗๔ป.๑-๒
๑๕.สามเณรนัฐพงษ์ ฝางคำ ๑๖๑๑๗๕ป.๑-๒
๑๖.สามเณรบันลือฤทธิ์ อ่อนวงศ์ษา ๑๖๑๑๗๖ป.๑-๒
๑๗.สามเณรศรีเจริญทรัพย์ แก้วเวียงชัย ๑๖๑๑๗๗ป.๑-๒
๑๘.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๕๑๑๗๘ป.๑-๒
๑๙.สามเณรไตยภพ บุญทาป ๑๕๑๑๗๙ป.๑-๒
๒๐.สามเณรจิตฤกษ์ นาราช ๑๔๑๑๘๐ป.๑-๒
๒๑.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๔๑๑๘๑ป.๑-๒
๒๒.สามเณรไตรภพ ศรีคำ ๑๔๑๑๘๒ป.๑-๒
๒๓.สามเณรบัณฑิต พันแสน ๑๔๑๑๘๓ป.๑-๒
๒๔.สามเณรสุรสิทธิ์ นิสัยงาม ๑๔๑๑๘๔ป.๑-๒
๒๕.สามเณรเสถียร ทัพแสง ๑๔๑๑๘๕ป.๑-๒
๒๖.สามเณรจักรี ธรรมวงค์ ๑๓๑๑๘๖ป.๑-๒
๒๗.สามเณรธีรโชติ บุบผาดี ๑๓๑๑๘๗ป.๑-๒
๒๘.สามเณรวัชระ จูมพล ๑๓๑๑๘๘ป.๑-๒
๒๙.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๓๑๑๘๙ป.๑-๒
๓๐.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสวิไล ๑๘๑๙๕๕ป.๑-๒
๓๑.สามเณรภูวงค์ จันทะวงค์ ๑๖๑๙๕๖ป.๑-๒
๓๒.สามเณรสดใส สิริปัญญา ๑๕๑๙๕๗ป.๑-๒
๓๓.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๔๑๙๕๘ป.๑-๒
๓๔.สามเณรจักรพันธ์ เครือคำ ๑๓๑๙๕๙ป.๑-๒
๓๕.สามเณรฉัตรชัย เหมแดง ๑๓๑๙๖๐ป.๑-๒
๓๖.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๓๑๙๖๑ป.๑-๒
๓๗.สามเณรวรพิชชา ตาดี ๑๓๑๙๖๒ป.๑-๒
๓๘.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๓๑๙๖๓ป.๑-๒
๓๙.สามเณรสุริยา ชูญาติ ๑๓๑๙๖๔ป.๑-๒
๔๐.สามเณรณรงค์ศักดิ์ อินฬี ๑๑๑๙๖๕ป.๑-๒
๔๑.พระทองสุข สุปญฺโญ อุดมพันธ์ ๕๕๑๑๔๒๔ป.ธ.๓
๔๒.สามเณรสมคิด คำสมบัติ ๑๗๔๒๕ป.ธ.๓
๔๓.สามเณรคำใหม่ ฑีฆายุพรรค ๑๕๔๒๖ป.ธ.๓
๔๔.สามเณรทวีศักดิ์ ฝางคำ ๑๕๔๒๗ป.ธ.๓
๔๕.สามเณรสุรศักดิ์ สีวะสา ๑๕๔๒๘ป.ธ.๓
๔๖.สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา ๑๓๔๒๙ป.ธ.๓
๔๗.พระโพธิ์ศรี วุฑฺฒิปญฺโญ เหลาเมธี ๓๐๘๗๒ป.ธ.๓
๔๘.พระกิ กตปุญฺโญ กตสีโร ๒๗๘๗๓ป.ธ.๓
๔๙.พระแก้วอุดร วรญาโณ แพงศรีประเสริฐ ๒๓๘๗๔ป.ธ.๓
๕๐.พระสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทะเสน ๒๒๘๗๕ป.ธ.๓
๕๑.สามเณรพรชัย สุภานิรักษ์ ๒๐๘๗๖ป.ธ.๓
๕๒.สามเณรกิตติชัย สันทาลุนัย ๑๕๘๗๗ป.ธ.๓
๕๓.สามเณรนเรศ สีเหลือง ๑๕๘๗๘ป.ธ.๓
๕๔.สามเณรภาสกร ลาธุลี ๑๕๘๗๙ป.ธ.๓
๕๕.สามเณรอภิสิทธิ์ แน่นอุดร ๑๕๘๘๐ป.ธ.๓
๕๖.พระมหาคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๒๑๙๐ป.ธ.๔
๕๗.พระมหาครรชิต คณิสฺสโร จันทสาร ๒๔๑๙๑ป.ธ.๔
๕๘.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๘๑๙๒ป.ธ.๔
๕๙.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๗๑๙๓ป.ธ.๔
๖๐.พระมหาพิชิต วิสุทฺโธ นุขุนทด ๒๗๓๙๖ป.ธ.๔
๖๑.พระมหาสาคร อธิจิตฺโต แสงอรุณ ๒๖๓๙๗ป.ธ.๔
๖๒.พระมหาไกรสร สุเมโธ ลือตะนา ๒๓๓๙๘ป.ธ.๔
๖๓.พระมหาอานนท์ โชติกโร เหมมะ ๓๒๑๔๕ป.ธ.๕
๖๔.พระมหาสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๒๙๑๔๖ป.ธ.๕
๖๕.พระมหาศักดา เมธิโก กลางบุญเรือง ๓๑๑๔๗ป.ธ.๕
๖๖.พระมหาธีระศักดิ์ สีลสิทฺธิญาโณ สุธรรมวิจิตร ๒๕๑๔๘ป.ธ.๕
๖๗.พระมหาคำประเสริฐ ถาวโร ถาวร ๒๔๑๔๙ป.ธ.๕
๖๘.พระมหาชัยณรงค์ ชยาภินนฺโท อินทร์สา ๒๓๑๕๐ป.ธ.๕
๖๙.สามเณรนิมิตร ใจคิด ๒๑๑๕๑ป.ธ.๕
๗๐.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๙๑๕๒ป.ธ.๕
๗๑.พระมหาจันทรเสน ฐิตสทฺโธ ดายกระโทก ๓๑๑๐๒๒๖ป.ธ.๖
๗๒.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๓บ.ศ.๔