รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๔

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๔

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระเกรียงศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ผาเหลา ๓๘๘๙๕ป.๑-๒
๒.พระไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๒๗๘๙๖ป.๑-๒
๓.พระเอกชัย โชติปญฺโญ เครือเนตร ๒๔๘๙๗ป.๑-๒
๔.พระพันฤทธิ์ ญาณวีโร พระสุรัตน์ ๒๓๘๙๘ป.๑-๒
๕.สามเณรต้น ศรีสองเมือง ๑๗๘๙๙ป.๑-๒
๖.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๖๙๐๐ป.๑-๒
๗.สามเณรจีระพงษ์ หงษ์ทอง ๑๕๙๐๑ป.๑-๒
๘.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๕๙๐๒ป.๑-๒
๙.สามเณรอัครชัย อเนกา ๑๔๙๐๓ป.๑-๒
๑๐.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๓๙๐๔ป.๑-๒
๑๑.สามเณรสมศักดิ์ อเนกา ๑๓๙๐๕ป.๑-๒
๑๒.พระสุนันท์ ถิริธมฺโม ไชยวงศ์ ๓๙๒๐๗๖ป.๑-๒
๑๓.พระไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๒๒๐๗๗ป.๑-๒
๑๔.สามเณรศรียัญญ์ สุริยะวงศ์ ๑๗๒๐๗๘ป.๑-๒
๑๕.สามเณรแดง หอมสมบัติ ๑๔๒๐๗๙ป.๑-๒
๑๖.สามเณรธนพล ธิตะโพธิ์ ๑๔๒๐๘๐ป.๑-๒
๑๗.สามเณรธวัชชัย แสวงวงศ์ ๑๓๒๐๘๑ป.๑-๒
๑๘.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๓๒๐๘๒ป.๑-๒
๑๙.สามเณรณัฐภพ สีแก้ว ๑๒๒๐๘๓ป.๑-๒
๒๐.พระสมศักดิ์ จนฺทสาโร เหลาผิว ๓๕๑๓๕๓๒ป.ธ.๓
๒๑.พระอุทิศ อธิโชโต เวียงแก ๒๕๕๓๓ป.ธ.๓
๒๒.พระเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๒๘๕๓๔ป.ธ.๓
๒๓.พระสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๓๕๓๕ป.ธ.๓
๒๔.พระเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๑๕๓๖ป.ธ.๓
๒๕.พระรุ่งระวี รวิวณฺโณ อินสา ๒๐๕๓๗ป.ธ.๓
๒๖.สามเณรไพวัน อกผาย ๑๘๕๓๘ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๗๕๓๙ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๗๕๔๐ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๖๕๔๑ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรไตยภพ บุญทาป ๑๖๕๔๒ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๖๕๔๓ป.ธ.๓
๓๒.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๖๕๔๔ป.ธ.๓
๓๓.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๔๕๔๕ป.ธ.๓
๓๔.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๔๕๔๖ป.ธ.๓
๓๕.สามเณรวรพิชชา ตาดี ๑๔๕๔๗ป.ธ.๓
๓๖.พระเวียงศักดิ์ วิจาโร เดชศรีสวัสดิ์ ๓๐๑๐๑๑๑๙ป.ธ.๓
๓๗.พระพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๒๑๑๒๐ป.ธ.๓
๓๘.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๒๐๑๑๒๑ป.ธ.๓
๓๙.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสวิไล ๑๙๑๑๒๒ป.ธ.๓
๔๐.สามเณรอานนท์ หลวงโยธา ๑๘๑๑๒๓ป.ธ.๓
๔๑.สามเณรชยานันต์ จันทะวรรณ์ ๑๖๑๑๒๔ป.ธ.๓
๔๒.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๕๑๑๒๕ป.ธ.๓
๔๓.สามเณรจักรี ธรรมวงค์ ๑๔๑๑๒๖ป.ธ.๓
๔๔.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๔๑๑๒๗ป.ธ.๓
๔๕.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๔๑๑๒๘ป.ธ.๓
๔๖.พระมหาสุขสำราญ ธมฺมสาโร นันทะเสน ๒๓๓๖๑ป.ธ.๔
๔๗.พระมหาฌานกวี จนฺทโก มอมขุนทด ๒๔๖๐๗ป.ธ.๔
๔๘.พระมหาคำเลียน สมจาโร เทียนวงศ์ชัย ๒๑๖๐๘ป.ธ.๔
๔๙.สามเณรอนุชิต แก้วโท ๑๘๖๐๙ป.ธ.๔
๕๐.สามเณรจีรวัฒน์ ทองเภา ๑๔๖๑๐ป.ธ.๔
๕๑.พระมหาคัคนานต์ จารุวณฺโณ วิมุล ๔๓๑๑๙ป.ธ.๕
๕๒.พระมหาพีรเดช อนุตฺตโร สิถิระบุตร ๓๒๑๒๐ป.ธ.๕
๕๓.สามเณรวราวุธ แสนคูณ ๑๙๑๒๑ป.ธ.๕
๕๔.สามเณรดำ พรหมสาร ๑๘๑๒๒ป.ธ.๕
๕๕.พระมหาสมัย คุณธมฺโม ชัยอาษา ๓๐๑๐๑๗๗ป.ธ.๖
๕๖.พระมหานิมิตร พุทฺธปุตฺโต ใจคิด ๒๑๑๗๘ป.ธ.๖
๕๗.สามเณรวรุต เกตุบัว ๑๙๑๗๙ป.ธ.๖
๕๘.สามเณรสิงหา ไข่อำพร ๑๙๑๘๐ป.ธ.๖
๕๙.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๔บ.ศ.๕