รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๕

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระจะเด็จ อาภาธโร สมพงษ์ ๔๓๑๕๖๖ป.๑-๒
๒.พระราชัน ทิวากโร รีทาศรี ๒๗๑๕๖๗ป.๑-๒
๓.พระไวพจน์ โรจนวํโส ชัยอาคม ๓๖๑๕๖๘ป.๑-๒
๔.พระคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๒๘๑๕๖๙ป.๑-๒
๕.พระมุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๕๑๕๗๐ป.๑-๒
๖.พระจตุพงษ์ ธมฺมสาโร เพชรูจี ๒๑๑๕๗๑ป.๑-๒
๗.พระจำลอง อนามโย อเนกา ๒๑๑๕๗๒ป.๑-๒
๘.สามเณรพีรพล กตัญญู ๑๙๑๕๗๓ป.๑-๒
๙.สามเณรณรงวิทย์ ฤทธิ์เรือง ๑๗๑๕๗๔ป.๑-๒
๑๐.สามเณรอัมริทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๖๑๕๗๕ป.๑-๒
๑๑.สามเณรกิตติศักดิ์ พันธ์สุวรรณ ๑๕๑๕๗๖ป.๑-๒
๑๒.สามเณรพรศักดิ์ คืนดี ๑๕๑๕๗๗ป.๑-๒
๑๓.สามเณรพิมพา จันทรกุมาร ๑๔๑๕๗๘ป.๑-๒
๑๔.สามเณรวินัย คำทอง ๑๔๑๕๗๙ป.๑-๒
๑๕.สามเณรคุณากร พันธ์สุวรรณ ๑๓๑๕๘๐ป.๑-๒
๑๖.สามเณรอุทิศ คณาดา ๑๓๑๕๘๑ป.๑-๒
๑๗.สามเณรบุญหนุก อ้วนประเสริฐ ๑๙๒๕๒๐ป.๑-๒
๑๘.สามเณรแสงสุรีย์ สีดานุวงศ์ ๑๖๒๕๒๑ป.๑-๒
๑๙.สามเณรกฤษดา กันยาสาย ๑๔๒๕๒๒ป.๑-๒
๒๐.สามเณรชัยศิริ มะปรางก่ำ ๑๓๒๕๒๓ป.๑-๒
๒๑.พระมหรรณพ มหาวีโร ภักสอนิสิทธิ์ ๔๖๑๐๔๗๗ป.ธ.๓
๒๒.พระพิศนุศักดิ์ ปิยธโร อุ่นรัตน์ ๓๕๔๗๘ป.ธ.๓
๒๓.พระไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๓๔๗๙ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรนัฐพงษ์ ฝางคำ ๑๘๔๘๐ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรต้น ศรีสองเมือง ๑๘๔๘๑ป.ธ.๓
๒๖.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๗๔๘๒ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรเสถียร ทัพแสง ๑๖๔๘๓ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรธีรโชติ บุบผาดี ๑๕๔๘๔ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรสมศักดิ์ อเนกา ๑๔๔๘๕ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๔๔๘๖ป.ธ.๓
๓๑.สามเณรณรงค์ศักดิ์ อินฬี ๑๔๔๘๗ป.ธ.๓
๓๒.พระไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๒๘๙๙๐ป.ธ.๓
๓๓.พระสุนันท์ ถิรธมฺโม ไชยวงศ์ ๓๙๙๙๑ป.ธ.๓
๓๔.พระพันฤทธิ์ ญาณวีโร พระสุรัตน์ ๒๕๙๙๒ป.ธ.๓
๓๕.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๖๙๙๓ป.ธ.๓
๓๖.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๔๙๙๔ป.ธ.๓
๓๗.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๒๙๒๙๔ป.ธ.๔
๓๘.พระมหาสมพร พุทฺธวีโร เกลี้ยงพร้อม ๓๔๒๙๕ป.ธ.๔
๓๙.พระมหาพรชัย วรชโย สุภานิรักษ์ ๒๒๒๙๖ป.ธ.๔
๔๐.พระมหารุ่งระวี รวิวณฺโณ อินสา ๒๑๒๙๗ป.ธ.๔
๔๑.สามเณรชัยวงศ์ มโยราช ๒๐๒๙๘ป.ธ.๔
๔๒.สามเณรนเรศ สีเหลือง ๑๗๒๙๙ป.ธ.๔
๔๓.สามเณรทองคำ ไตรแก้ว ๑๗๓๐๐ป.ธ.๔
๔๔.สามเณรอภิสิทธิ์ พิณแย่ง ๑๗๓๐๑ป.ธ.๔
๔๕.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๗๓๐๒ป.ธ.๔
๔๖.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๖๓๐๓ป.ธ.๔
๔๗.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๕๓๐๔ป.ธ.๔
๔๘.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๕๓๐๕ป.ธ.๔
๔๙.พระมหาเกียรติศักดิ์ สุธีโร เบ้าคำ ๒๒๕๒๑ป.ธ.๔
๕๐.สามเณรพรสวรรค์ เพ็งสวัสดิ์วิไล ๒๐๕๒๒ป.ธ.๔
๕๑.สามเณรไพวัน อกพาย ๑๙๕๒๓ป.ธ.๔
๕๒.สามเณรเดือนสวรรค์ พรหมสาร ๑๘๕๒๔ป.ธ.๔
๕๓.สามเณรณัฐพล เสนาสนิท ๑๗๕๒๕ป.ธ.๔
๕๔.สามเณรฐานะ เส็งสมบัติ ๑๖๕๒๖ป.ธ.๔
๕๕.สามเณรสุกธันวา รุนสีหจักร ๑๕๕๒๗ป.ธ.๔
๕๖.พระมหาสิงหา อาภสฺสโร ไข่อำพร ๒๑๑๐๒ป.ธ.๗