รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๖

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๖

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระณัฐพงษ์ ปภาโส สุกวาท ๓๖๑๓๙๗ป.๑-๒
๒.พระธนกฤต ธมฺมกาโม ทองคำ ๒๑๑๓๙๘ป.๑-๒
๓.สามเณรตรีเพชร วิลามาศ ๑๙๑๓๙๙ป.๑-๒
๔.สามเณรวุฒิไกร ประเสริฐ์กุล ๑๙๑๔๐๐ป.๑-๒
๕.สามเณรทวี พงษ์วงศ์ษา ๑๗๑๔๐๑ป.๑-๒
๖.สามเณรมนตรี พลสุข ๑๗๑๔๐๒ป.๑-๒
๗.สามเณรดาวประสิทธิ์ ดวงมณี ๑๕๑๔๐๓ป.๑-๒
๘.สามเณรมานิตย์ แก้วบัวเคน ๑๕๑๔๐๔ป.๑-๒
๙.สามเณรชานน ช่างต่อ ๑๔๑๔๐๕ป.๑-๒
๑๐.สามเณรศักดิ์ดาวุฒิ พุทหอม ๑๓๑๔๐๖ป.๑-๒
๑๑.สามเณรสมพงศ์ พรหมแสง ๑๓๑๔๐๗ป.๑-๒
๑๒.พระไชยา อาภากโร ศรีลาพรม ๒๖๒๕๕๓ป.๑-๒
๑๓.สามเณรอินทวา โพธิ์พัดใจ ๑๘๒๕๕๔ป.๑-๒
๑๔.สามเณรต้อม สนธยา ๑๗๒๕๕๕ป.๑-๒
๑๕.สามเณรคาวี กงศรี ๑๖๒๕๕๖ป.๑-๒
๑๖.สามเณรอินทร์แปลง แก้วไกรสร ๑๖๒๕๕๗ป.๑-๒
๑๗.สามเณรสมจิตร ระเบียบ ๑๕๒๕๕๘ป.๑-๒
๑๘.พระคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๒๙๓๙๒ป.ธ.๓
๑๙.พระจำลอง อนามโย อเนกา ๒๒๓๙๓ป.ธ.๓
๒๐.สามเณรพิมพา จันทรกุมาร ๑๖๓๙๔ป.ธ.๓
๒๑.พระมุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๖๘๑๕ป.ธ.๓
๒๒.พระจตุพงษ์ ธมฺมสาโร เพชรูจี ๒๒๘๑๖ป.ธ.๓
๒๓.สามเณรอัมรินทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๗๘๑๗ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรปฏิภาณ แฉล้ม ๑๖๘๑๘ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรอำพล แสงเงิน ๑๘๓๑๘ป.ธ.๔
๒๖.สามเณรชยานันต์ จันทะวรรณ์ ๑๘๓๑๙ป.ธ.๔
๒๗.สามเณรธนารัตน์ โพธิ์ศรี ๑๕๓๒๐ป.ธ.๔
๒๘.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๕๓๒๑ป.ธ.๔
๒๙.พระมหาไพริน โอภาโส ครุธสุวรรณ ๒๔๕๕๖ป.ธ.๔
๓๐.พระมหาพรหมา พฺรหฺมสฺสโร มาลัยทอง ๒๔๕๕๗ป.ธ.๔
๓๑.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๓๑๒๔๒ป.ธ.๕
๓๒.สามเณรไพวัน อกพาย ๑๙๒๔๓ป.ธ.๕
๓๓.สามเณรนรอรรถ คำงาม ๑๘๒๔๔ป.ธ.๕
๓๔.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๗๒๔๕ป.ธ.๕
๓๕.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๖๒๔๖ป.ธ.๕
๓๖.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๖๒๔๗ป.ธ.๕
๓๗.สามเณรเมธานนท์ ศุภนิกร ๑๗๑๓๑ป.ธ.๗
๓๘.แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๑๖บ.ศ.๑-๒
๓๙.แม่ชีสีประไพจันทะเสน๒๖บ.ศ.๖