วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๗

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๗

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๒๑๑๑๙๐๓ป.๑-๒
๒.พระหวันชัย สุเมธโส บุญเวียงไชย ๒๒๑๙๐๔ป.๑-๒
๓.พระวุฒิพงษ์ ฐานวโร ปราบนอก ๒๒๑๙๐๕ป.๑-๒
๔.พระจันทวงศ์ จนฺทสิริ อัคควงศ์ ๒๒๑๙๐๖ป.๑-๒
๕.สามเณรธันวา กุระจินดา ๑๘๑๙๐๗ป.๑-๒
๖.สามเณรธนวศุ คำสอน ๑๖๑๙๐๘ป.๑-๒
๗.สามเณรฮัสมันดา วงศ์เลิศ ๑๕๑๙๐๙ป.๑-๒
๘.สามเณรยศกร สายสุข ๑๔๑๙๑๐ป.๑-๒
๙.สามเณรทวีชัย ช่างพันธ์ ๑๔๑๙๑๑ป.๑-๒
๑๐.สามเณรสนธิ นามวงศ์ ๑๔๑๙๑๒ป.๑-๒
๑๑.สามเณรยุทธนา พินแก้ว ๑๔๑๙๑๓ป.๑-๒
๑๒.สามเณรบุญชู แก้ววิรวงศ์ ๑๔๑๙๑๔ป.๑-๒
๑๓.พระพัสดี ปภสฺสโร พิมลตรี ๔๐๑๑๓๑๐๓ป.๑-๒
๑๔.สามเณรปิ่น แก้วพิมาน ๒๐๓๑๐๔ป.๑-๒
๑๕.สามเณรบุญประครอง พรมวงษา ๑๖๓๑๐๕ป.๑-๒
๑๖.สามเณรกฤษนัย เฮียงเหี่ย ๑๕๓๑๐๖ป.๑-๒
๑๗.สามเณรยุทธชัย ใจยาว ๑๔๓๑๐๗ป.๑-๒
๑๘.สามเณรโชคสมาน ทองคำ ๑๓๓๑๐๘ป.๑-๒
๑๙.สามเณรธนพล ธิตะโพธิ์ ๑๗๖๕๑ป.ธ.๓
๒๐.สามเณรมานิตย์ แก้วบัวเคน ๑๖๖๕๒ป.ธ.๓
๒๑.สามเณรอิศวรา คำสุนีย์ ๑๕๖๕๓ป.ธ.๓
๒๒.พระณัฐพงษ์ ปภาโส สุกวาท ๓๗๑๒๓๑ป.ธ.๓
๒๓.พระบุญหนุก ฐิตวินโย อ้วนประเสริฐ ๒๑๑๒๓๒ป.ธ.๓
๒๔.สามเณรเกียรติศักดิ์ จันทะนะ ๑๙๑๒๓๓ป.ธ.๓
๒๕.สามเณรจีระพงษ์ หงษ์ทอง ๑๙๑๒๓๔ป.ธ.๓
๒๖.สามเณรต้อม สนธยา ๑๘๑๒๓๕ป.ธ.๓
๒๗.สามเณรแดง หอมสมบัติ ๑๗๑๒๓๖ป.ธ.๓
๒๘.สามเณรเฉลิม แสงพล ๑๗๑๒๓๗ป.ธ.๓
๒๙.สามเณรชัยศิริ มะปรางก่ำ ๑๕๑๒๓๘ป.ธ.๓
๓๐.สามเณรอุทิศ คณาดา ๑๕๑๒๓๙ป.ธ.๓
๓๑.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๓๓๐๔ป.ธ.๔
๓๒.พระมหาต้น ฐิตมโน ศรีสองเมือง ๒๐๓๐๕ป.ธ.๔
๓๓.สามเณรอัมรินทร์ ชาวภูวงศ์ ๑๘๓๐๖ป.ธ.๔
๓๔.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๐๕๓๙ป.ธ.๔
๓๕.พระมหามุขสวรรค์ กตปุญฺโญ ศรีสุวรรณ ๒๖๕๔๐ป.ธ.๔
๓๖.สามเณรบุญเกิด คำมงคล ๑๘๕๔๑ป.ธ.๔
๓๗.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๖๑๖๑ป.ธ.๕
๓๘.พระมหาชัยวงศ์ ทินฺนพโล มโยราช ๒๓๓๔๓ป.ธ.๕
๓๙.พระมหาเกรียงไกร ฐิตญาโณ นารักษ์ ๓๑๒๒๐ป.ธ.๖
๔๐.สามเณรธีรศักดิ์ บุษบาล ๑๘๒๒๑ป.ธ.๖
๔๑.สามเณรณัฐพล อ้วนทูน ๑๗๒๒๒ป.ธ.๖
๔๒.สามเณรสมพร หลวยยะราช ๑๗๒๒๓ป.ธ.๖
๔๓.แม่ชีจุฑามาศเลิศรุ่งรัฐคณา๔๔๑๘บ.ศ.๑-๒
๔๔.แม่ชีจิราวรรณเครือสนธิ์๑๗บ.ศ.๓