รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๘

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๘

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๕๑๕๘๘๗ป.๑-๒
๒.พระสมเดช อชิโต เกษณา ๔๖๘๘๘ป.๑-๒
๓.พระเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๔๘๘๙ป.๑-๒
๔.พระกิตติพิชญ์ กิตฺติภทฺโท นโมพันเรียน ๔๐๑๙๒๕ป.๑-๒
๕.พระพิศาล สนฺตจิตฺโต ดวงไขษร ๔๖๑๙๒๖ป.๑-๒
๖.พระวินัย ขนฺติมโน พาสุข ๒๖๑๙๒๗ป.๑-๒
๗.สามเณรรัตนะ แก้วมณีวงศ์ ๒๐๑๙๒๘ป.๑-๒
๘.สามเณรพรชัย ผาวัด ๑๖๑๙๒๙ป.๑-๒
๙.สามเณรนครินทร์ วริสาร ๑๖๑๙๓๐ป.๑-๒
๑๐.สามเณรพงษ์ศธร วรรณพัฒน์ ๑๕๑๙๓๑ป.๑-๒
๑๑.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๔๑๙๓๒ป.๑-๒
๑๒.สามเณรวรวุธ มีคำ ๑๔๑๙๓๓ป.๑-๒
๑๓.สามเณรกิตติพงศ์ กมลรักษ์ ๑๓๑๙๓๔ป.๑-๒
๑๔.พระคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๓๑๒๖๕๖ป.ธ.๓
๑๕.พระหวันชัย สุเมธโส บุญเวียงชัย ๒๓๖๕๗ป.ธ.๓
๑๖.สามเณรอินทร์แปลง แก้วไกรสร ๑๘๖๕๘ป.ธ.๓
๑๗.สามเณรกฤษนัย เฮียงเหี่ย ๑๖๖๕๙ป.ธ.๓
๑๘.สามเณรยุทธนา พินแก้ว ๑๕๖๖๐ป.ธ.๓
๑๙.สามเณรยศกร สายสุข ๑๕๖๖๑ป.ธ.๓
๒๐.พระมหาไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๓๑๑๐๓๕๕ป.ธ.๔
๒๑.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๑๑๔๔ป.ธ.๕
๒๒.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๔๒๖๗ป.ธ.๕
๒๓.สามเณรนิติทัศน์ ศิริวัง ๑๗๒๑๙ป.ธ.๖
๒๔.แม่ชีจุฑามาศ เลิศรุ่งรัฐคณา ๔๕บ.ศ.๓
๒๕.แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์ ๑๘บ.ศ.๔