รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๕๙

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๕๙

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระเกียรติมงคล นาควโร นาคราช ๒๓๘๔๒ป.๑-๒
๒.พระอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๔๘๔๓ป.๑-๒
๓.สามเณรสุทัศน์ สาธุพันธ์ ๑๔๑๖๓๓ป.๑-๒
๔.สามเณรอาทิตย์ ยงเพชร ๑๔๑๖๓๔ป.๑-๒
๕.สามเณรใหม่ วรสาร ๑๒๑๖๓๕ป.๑-๒
๖.พระวุฒิสาร อิทฺธิสาโร พิมพ์สุข ๓๖๑๖๕๔๐ป.ธ.๓
๗.สามเณรทวีชัย ช่างพันธ์ ๑๖๕๔๑ป.ธ.๓
๘.สามเณรสมพงษ์ พรหมแสง ๑๖๕๔๒ป.ธ.๓
๙.พระมหาคมเดชสิริปุญฺโญชัยบุญมี๓๔๑๓๓๕๔ป.ธ.๔
๑๐.สามเณรกฤษนัย เฮียงเหี่ย ๑๗๓๕๕ป.ธ.๔
๑๑.สามเณรยุทธนา พินแก้ว ๑๖๓๕๖ป.ธ.๔
๑๒.สามเณรยศกร สายสุข ๑๖๓๕๗ป.ธ.๔
๑๓.พระมหาไม กิตฺติภทฺโท จันทงอร ๓๑๑๐๒๓๙ป.ธ.๕
๑๔.พระมหาต้น ฐิตมโน ศรีสองเมือง ๒๓๔๔๓ป.ธ.๕
๑๕.พระมหาประกัน ปสนฺนฉนฺโท บุญคงที่ ๖๓๔๔๔ป.ธ.๕
๑๖.พระมหาอัมรินทร์ ชินวโร ชาวภูวงศ์ ๒๐๔๔๕ป.ธ.๕
๑๗.พระมหาคอนเสริฐ ปโมทิโต พลเยี่ยม ๓๒๑๗๔ป.ธ.๖
๑๘.แม่ชีจิราวรรณ เครือสนธิ์ ๑๙บ.ศ.๕