รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๐

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสังกัดวัดพิชโสภาราม พ.ศ.๒๕๖๐

ที่ชื่อฉายานามสกุลอายุพรรษาเลขที่ชั้นครั้งที่
๑.พระสุรศักดิ์ ปสนฺนจิตฺโต เที่ยงกระโทก ๒๔๙๕๔ป.๑-๒
๒.สามเณรพุดสวาท สิงห์สติ ๒๐๙๕๕ป.๑-๒
๓.สามเณรขันติศักดิ์ แก้วมณีวงศ์ ๑๗๙๕๖ป.๑-๒
๔.พระผดุงศักดิ์ จกฺกวีโร จักรภพเมฆินทร์ ๖๙๑๘๙๐ป.๑-๒
๕.สามเณรแสงดาว โพธิราช ๑๙๑๘๙๑ป.๑-๒
๖.สามเณรสายฝน กองแก้ว ๑๗๑๘๙๒ป.๑-๒
๗.สามเณรสหรัฐ ศิริวาลย์ ๑๕๑๘๙๓ป.๑-๒
๘.สามเณรพยัตวาทิน สุดดี ๑๕๑๘๙๔ป.๑-๒
๙.พระเจริญชัย สนฺตมโน หล้าแหล่ง ๒๖๕๔๗ป.ธ.๓
๑๐.พระรังสรรค์ รวิวํโส กล้าจริง ๔๐๕๔๘ป.ธ.๓
๑๑.สามเณรสนธิ นามวงศ์ ๑๗๕๔๙ป.ธ.๓
๑๒.สามเณรพิทักษ์ ทรัพย์ประโคน ๑๖๕๕๐ป.ธ.๓
๑๓.สามเณรกิตติพงศ์ กมลรักษ์ ๑๖๕๕๑ป.ธ.๓
๑๔.พระอนันท์ กิตฺติปญฺโญ นนทการ ๓๕๑๒๙๑ป.ธ.๓
๑๕.สามเณรยุทธชัย ใจยาว ๑๗๑๒๙๒ป.ธ.๓
๑๖.สามเณรวรวุธ มีคำ ๑๖๑๒๙๓ป.ธ.๓
๑๗.พระมหาคมเดช สิริปุญฺโญ ชัยบุญมี ๓๕๑๔๑๒๙ป.ธ.๕
๑๘.สามเณรยศกร สายสุข ๑๗๑๓๐ป.ธ.๕
๑๙.พระมหาจำลอง อนามโย อเนกา ๒๗๑๗๑ป.ธ.๖