สัพพปัตติทานคาถา

สัพพปัตติทานคาถา

(นำ) หันทะ  มะยัง   สัพพะปัตติทานะคาถาโย   ภะณามะ   เส.

(รับ) ปุญญัสสิทานิ   กะตัสสะ                 ยานัญญานิ   กะตานิ   เม,

         เตสัญจะ   ภาคิโน   โหนตุ               สัตตานันตาปปะมาณะกา.

        สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด  ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้,  และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้ว,

         เย   ปิยา   คุณะวันตา   จะ             มัยหัง   มาตาปิตาทะโย,

         ทิฏฐา   เม   จาปะยะทิฏฐา  วา        อัญเญ  มัชฌัตตะเวริโน,

        คือจะเป็นสัตว์เหล่าใด, ซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณ  เช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้า เป็นต้นก็ดี,  ที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดี, สัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางๆ หรือเป็นคู่เวรกัน ก็ดี,

         สัตตา   ติฏฐันติ   โลกัสมิง               เต  ภุมมา  จะตุโยนิกา,

         ปัญเจกะจะตุโวการา                      สังสะรันตา  ภะวาภะเว,

        สัตว์ทั้งหลาย  ตั้งอยู่ในโลก, อยู่ในภูมิทั้ง ๓, อยู่ในกำเนิดทั้ง ๔,  มีขันธ์  ๕ ขันธ์,  มีขันธ์ขันธ์เดียว,  มีขันธ์ ๔ ขันธ์, กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ ก็ดี,

         ญาตัง  เย  ปัตติทานัมเม                 อะนุโมทันตุ   เต   สะยัง,

         เย   จิมัง   นัปปะชานันติ                เทวา   เตสัง   นิเวทะยุง,

            สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่านั้น จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้,ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้.

         มะยา   ทินนานะ   ปุญญานัง           อะนุโมทะนะเหตุนา,

         สัพเพ   สัตตา   สะทา   โหนตุ          อะเวรา   สุขะชีวิโน,

         เขมัปปะทัญจะ   ปัปโปนตุ               เตสาสา   สิชฌะตัง   สุภา,

        เพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว,  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง,  จงเป็นผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,  จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงสำเร็จเถิด, 

————————-