วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

ปัฏฐนะฐปนะคาถา

ปัฏฐนะฐปนะคาถา

(นำ) หันทะ  มะยัง   ปัฏฐะนะฐะปะนะคาถาโย   ภะณามะ  เส.

(รับ) ยันทานิ   เม   กะตัง   ปุญญัง      เตนาเนนุททิเสนะ   จะ,

       ขิปปัง     สัจฉิกะเรยยาหัง           ธัมเม   โลกุตตะเร   นะวะ,

       บุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
ขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตตรธรรม  ๙  ในทันที,

       สะเจ   ตาวะ    อะภัพโพหัง         สังสาเร   ปะนะ   สังสะรัง,

       ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้อาภัพอยู่  ยังต้องท่องเที่ยวไปในวัฏฏสงสาร,

       นิยะโต   โพธิสัตโตวะ                  สัมพุทเธนะ   วิยากะโต,

       นาฏฐาระสะปิ    อาภัพพะ           ฐานานิ    ปาปุเณยยะหัง,

       ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้, ได้รับพยากรณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว, ไม่ถึงฐานะแห่งความอาภัพ  ๑๘  อย่าง,

       ปัญจะเวรานิ    วัชเชยยัง            ระเมยยัง   สีละรักขะเน,

       ปัญจะกาเม   อะลัคโคหัง             วัชเชยยัง   กามะปังกะโต,

       ข้าพเจ้าพึงเว้นจากเวรทั้ง ๕,  พึงยินดีในการรักษาศีล,  ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕, พึงเว้นจากเปือกตมกล่าวคือกาม,  

       ทุททิฏฐิยา   นะ   ยุชเชยยัง         สังยุชเชยยัง   สุทิฏฐิยา,

       ปาเป   มิตเต   นะ   เสเวยยัง       เสเวยยัง   ปัณฑิเต   สะทา,

       ขอให้ข้าพเจ้าไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่ว,  พึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงาม, ไม่พึงคบมิตรชั่ว,  พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ,

       สัทธาสะติหิโรตตัปปา-                ตาปักขันติคุณากะโร,

       อัปปะสัยโห  วะ   สัตตูหิ              เหยยัง   อะมันทะมุยหะโก, ขอให้ข้าพเจ้าเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ, คือ ศรัทธา  สติ  หิริ   โอตตัปปะ   ความเพียรและขันติ, พึงเป็นผู้ที่ศัตรูครอบงำไม่ได้, ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย,

       สัพพายาปายุปาเยสุ                   เฉโก   ธัมมัตถะโกวิโท,

       เญยเย  วัตตัตวะสัชชัง  เม           ญาณัง   อะเฆวะ   มาลุโต,

       ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งความเสื่อมและความเจริญ, เป็นผู้เฉียบแหลมในอรรถและธรรม, ขอให้ญาณของข้าพเจ้าเป็นไปไม่ขัดข้องในธรรมที่ควรรู้, ดุจ ลมพัดไปในอากาศ  ฉะนั้น,

       ยา  กาจิ  กุสะลา  มะยา  สา        สุเขนะ   สิชฌะตัง   สะทา,

       เอวัง   วุตตา   คุณา   สัพเพ        โหนตุ   มัยหัง   ภะเว   ภะเว,

       ความปรารถนาใดๆ  ของข้าพเจ้าที่เป็นกุศล, ขอให้สำเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ,   คุณที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้, จงมีแก่ข้าพเจ้าทุกๆ ภพ,

       ยะทา   อุปปัชชะติ    โลเก           สัมพุทโธ   โมกขะเทสะโก,

       ตะทา   มุตโต   กุกัมเมหิ             ลัทโธกาโส   ภะเวยยะหัง,

       เมื่อใด, พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วในโลก, เมื่อนั้น, ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย, เป็นผู้ได้โอกาสแห่งการบรรลุธรรม,

       มะนุสสัตตัญจะ   ลิงคัญจะ           ปัพพัชชัญจุปะสัมปะทัง,

       ละภิตวา   เปสะโล   สีลี              ธาเรยยัง   สัตถุสาสะนัง,

       ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ความเป็นมนุษย์, ได้เพศบริสุทธิ์, ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว, เป็นคนรักศีล, มีศีล, ทรงไว้ซึ่งพระศาสนาของพระศาสดา

       สุขาปะฏิปะโท  ขิปปา –              ภิญโญ   สัจฉิกะเรยยะหัง,

       อะระหัตตัปผะลัง   อัคคัง             วิชชาทิคุณะลังกะตัง,

       ขอให้เป็นผู้มีการปฏิบัติโดยสะดวก, ตรัสรู้ได้พลัน, การกระทำให้แจ้งซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ, อันประดับด้วยธรรมมีวิชชาเป็นต้น,

       ยะทิ    นุปปัชชะติ   พุทโธ           กัมมัง   ปะริปูรัญจะ   เม,

       เอวัง    สันเต    ละเภยยาหัง        ปัจเจกะโพธิมุตตะมันติ,

       ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้น, แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้ว, เมื่อเป็นเช่นนั้น, ขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเทอญ.

————————-