วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

บทนะโม ๙ ชั้น

บทนะโม๙ชั้น(งานเจริญพระพุทธมนต์ทำนองสังโยค)

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต// อะระหะโต/ สัมมา/สัมพุท/ธัส//สะ นะโม ตัส//สะ

        ภะคะวะโต/ อะระหะโต/ สัมมา/สัมพุท/ธัส//สะ นะโม ตัส//สะ ภะคะวะโต/

        อะระหะโต/ สัมมา//สัมพุท//ธัส//สะ ฯ

บทนะโม๕ชั้น(สังฆกรรมและแสดงพระธรรมเทศนา)

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ//

        ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ// นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต//

        อะระหะโต สัมมา//สัมพุทธัสสะ ฯ

บทนะโม ชั้น (ให้ศีล ว่าทีละบทๆ)

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ//

        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ

บทนะโมชั้นเดียว  (สวดมาติกาบังสุกุล)

        นะโม ตัส//สะ  ภะคะวะโต   อะระหะโต  สัมมาสัมพุท//ธัส//สะ  นะโม  ตัส//
สะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุท//ธัส//สะ นะโม ตัส//สะ ภะคะวะโต 
อะระหะโต  สัมมาสัมพุท//ธัส//สะ ฯ