ชุมนุมเทวดา

ชุมนุมเทวดา

        สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

        ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ

        ผะริต๎วานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

        อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค  กาเม  จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน  เคหะวัตถุมหิ  เขตเต

ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม  ยักขะคันธัพพะนาคา

ติฏฐันตา  สันติเก  ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ

        ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

        ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

        ธัมมัสสะวะนะกาโล   อะยัมภะทันตา ฯ

(ถ้าจะสวดสิบสองตำนานใช้)

        สะมันตา  จักกะวาเฬสุ       อัต๎ราคัจฉันตุ  เทวะตา

        สัทธัมมัง  มุนิราชัสสะ        สุณันตุ  สัคคะโมกขะทังฯ

        สัคเค  กาเม  จะ  รูเป  คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน………..อะยัมภะทันตา ฯ

 (เหมือนเจ็ดตำนานไปจนจบ)

————————-