วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

นมการสิทธิคาถา

นมการสิทธิคาถา

         โย จักขุมา โมหะมะลาปะกัฏโฐ

สามัง วะ พุทโธ สุคะโต วิมุตโต

มารัสสะ ปาสา วินิโมจะยันโต

ปาเปสิ เขมัง ชะนะตัง วิเนยยัง ฯ

พุทธัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

โลกัสสะ นาถัญจะ วินายะกัญจะ

ตันเตชะสา  เต ชะยะสิทธิ โหตุ

สัพพันตะรายา  จะ วินาสะเมนตุ ฯ

         ธัมโม ธะโช โย วิยะ ตัสสะ สัตถุ  

ทัสเสสิ โลกัสสะ วิสุทธิมัคคัง

นิยยานิโก ธัมมะธะรัสสะ ธารี

สาตาวะโห สันติกะโร สุจิณโณ ฯ

ธัมมัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

โมหัปปะทาลัง อุปะสันตะทาหัง

ตันเตชะสา  เต ชะยะสิทธิ โหตุ

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

         สัทธัมมะเสนา สุคะตานุโค โย

โลกัสสะ ปาปูปะกิเลสะเชตา

สันโต สะยัง สันตินิโยชะโก จะ

ส๎วากขาตะธัมมัง วิทิตัง กะโรติ ฯ

สังฆัง วะรันตัง สิระสา นะมามิ

พุทธานุพุทธัง สะมะสีละทิฏฐิง

ตันเตชะสา  เต ชะยะสิทธิ โหตุ

สัพพันตะรายา จะ วินาสะเมนตุ ฯ

         สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ          ท๎วาทะสัญจะ สะหัสสะเก

ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                   นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                      หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ                    วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

         สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ   จะตุวีสะติสะหัสสะเก

ทะสะสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                      หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว

อะเนกา อันตะรายาปิ                    วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

         สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต       อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

วีสะติสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ สิระสา อะหัง

เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ นะมามิหัง

นะมะการานุภาเวนะ                      หันต๎วา สัพเพ อุปัททะเว 

อะเนกา  อันตะรายาปิ                   วินัสสันตุ  อะเสสะโต ฯ

————————-