นโมการอัฏฐกะ

นโมการอัฏฐกะ

         นะโม อะระหะโต สัมมา-    สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน

         นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ     ส๎วากขาตัสเสวะ เตนิธะ

         นะโม มะหาสังฆัสสาปิ      วิสุทธะสีละทิฏฐิโน

         นะโม โอมาต๎ยารัทธัสสะ    ระตะนัต๎ยัสสะ สาธุกัง

         นะโม โอมะกาตีตัสสะ       ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ

         นะโม การัปปะภาเวนะ      วิคัจฉันตุ อุปัททะวา

         นะโม การานุภาเวนะ        สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา

         นะโม การัสสะ เตเชนะ      วิธิม๎หิ โหมิ เตชะวา ฯ

————————-