วัดพิชโสภาราม

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันชาตกาลครบ ๘๐ ปี พระราชปริยัตยากร (บุญเรือง สารโท)

มงคลสูตร

มงคลสูตร

       พะหู เทวา มะนุสสา จะ        มังคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง               พ๎รูหิ มังคะละมุตตะมัง ฯ

       อะเสวะนา จะ พาลานัง         ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง                   เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ                ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ               วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                     ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

อะนากุลา จะ กัมมันตา               เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ            ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

อาระตี วิระตี ปาปา                    มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ                 สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา                สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ตะโป จะ พรัห๎มะจะริยัญจะ          อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ                เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ                 จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง                 เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ

เอตาทิสานิ กัต๎วานะ                   สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ              ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ ฯ

————————-