โพชฌังคปริตร

โพชฌังคปริตร

       โพชฌังโค สะติสังขาโต        ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ-                      โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมาธุเปกขะโพชฌังคา              สัตเตเต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา                ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ              นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

       เอกัส๎มิง สะมะเย นาโถ        โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิส๎วา                 โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิต๎วา              โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

       เอกะทา ธัมมะราชาปิ          เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ              ภะณาเปต๎วานะ สาทะรัง

สัมโมทิต๎วา จะ อาพาธา             ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ

       ปะหีนา เต จะ อาพาธา       ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสา วะ                ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ                โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา ฯ