จุลลไชยปกรณ์

จุลลไชยปกรณ์

        สุโข พุทธานัง อุปปาโท สุขา สัทธัมมะเทสะนา สุขา สังฆัสสะ สามัคคี สะมัคคานัง ตะโป สุโข ทิวา ตะปะติ อาทิจโจ รัตติง อาภาติ จันทิมา สันนัทโธ ขัตติโย ตะปะติ ฌายี  ตะปะติ พ๎ราห๎มะโณ อะถะ สัพพะมะโหรัตติง พุทโธ ตะปะติ เตชะสา หิริโอตตัปปะสัมปันนา สุกกะธัมมะสะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะธัมมาติ  วุจจะเร สันติปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะปะติกกะมะ  สุวัณณะภูมิง คันต๎วานะ โสนุตตะรา มะหิทธิกา ปิสาเจ นิททะมิต๎วานะ พ๎รัห๎มะชาลัง

        อาเทเสยยุง เอเต สัพเพ ยักขา ปะลายันตุ,

        อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ,  จิรัง รักขันตุ “สาสะนัง”

        อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ “ปาณิโน”

        อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, จิรัง รักขันตุ “โน สะทา”

        อากาสัฏฐา จะ ภุมมัฏฐา เทวะนาคา มะหิทธิกา ปุญญัง โน อะนุโมทันตุ, โสตถิง  คัจฉันตุ เทวะตาคะตา.

————————-