ไชยน้อย (แบบสวดมนต์ฉบับหลวง)

ไชยน้อย (แบบสวดมนต์ฉบับหลวง)

         นะโม  เม  พุทธะเตชะสา  ระตะนัตตะยะธัมมิกา  เตชะปะสิทธิปะสี  เทวา   นารายะปะระเมสูรา  สิทธิพรหมา  จะ  อินทา จะ จะตุโลกาภิรักขะกา  สะมุททา  ภูตะคังคา  จะ  สัพพะไชยะปะสิทธี ภะวันตุ โน,

         ไชยะ  ไชยะ ธระณิ ธระณี               อุทะธิ อุทะธี นะทิ นะที

         ไชยะ  ไชยะ คะคณตลนิไสนิไล         ไสเสล เมรุโรราชะพล นระชี

         ไชยะ  ไชยะ คัมภีระโสมภินาเคน       นาคี ปิสา จะ ภูตกกะฬี

         ไชยะ  ไชยะ ทุนนิมิตตะโรคี             ไชยะ  ไชยะ สิงคีสุทธา ทนะมุขะชา

         ไชยะ  ไชยะ รุณณะมุขะยาตรา         ไชยะ  ไชยะ สัปปาทินาคะ กุละคัณฐก

         ไชยะ  ไชยะ คะชะพล จะตุรง           สูกะระภุชงคะ สีหะ พยัคฆะ ทีปา

         ไชยะ  ไชยะ รัญญะ มุขะยาตรา        ชิตะ ชิตะ เสนนารี ปุณณะสุทธินระดี

         ไชยะ  ไชยะ สุขา สุขา ชีวี               ไชยะ ไชยะ ธระณีตะเล สะทา สุไชยา

         ไชยะ  ไชยะ ธระณี สานติ สะทา       ไชยะ ไชยะ มังกรราชรัญญา ภะวัคเค

         ไชยะ  ไชยะ วะรุณะ ยักเข               ไชยะ  ไชยะ รักขะเส สุระภูชะเตชา

         ไชยะ  ไชยะ พรหมเมนทะคะณา       ไชยะ  ไชยะ ราชาธิราช สาชัย

         ไชยะ  ไชยะ ปะฐะวิง สัพพัง                        

         ไชยะ  ไชยะ อะระหันตัง ปัจเจกะพุทธะสาวัง

         ไชยะ  ไชยะ มะเหสุโร หะโร หะริน เทวัง

         ไชยะ  ไชยะ พรหมาสุรักโข

         ไชยะ  ไชยะ นาโค วิรุฬหะโก  วิรูปักโข  จันทิมา  ระวิอินโท จะ เวนัตตัยโย  จะ กุเวโร วะรุโณปิจะ อัคคีวายุ จะ ปะชุณโห กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก อัฏฐาระสะ มะหาเทวา  สิทธิตาปะสะอาทะโย  อิสะโย  สาวะกา  สัพเพ ไชยะราโม  ภะวันตุ  โน  ไชยะธัมโม จะ สังโฆ  จะ ธะนะปาโล จะ ไชยะกัง เอเตนะ ไชยะ  เตเชนะ   โหตุ  โน  ไชยะมังคะลัง  เอเตนะ  พุทธะเตเชนะ โหตุ  เต  ไชยะมังคะลังฯ

         ชะโยปิ  พุทธัสสะ  สิรีมะโต  อะยัง  มารัสสะ จะ ปาปิมะโต  ปะราชะโย อุงโฆ   ชะยุงโฆ โพธิมัณเฑ ปะโมทิตวา ไชยะ ตะทา พรหมะคณา มะเหสิโน, ซ้ำ** เปลี่ยนบท (อินทะคะณา, สุปัณณะคะณา, นาคะคะณา, เทวะคะณา, คันธัพพะคะณา )

         ชะยันโต โพธิยา  มูเล        สัก๎ยานัง  นันทิวัฑฒะโน

เอวัง ต๎วัง วิชะโย โหหิ                ชะยัสสุ  ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส           ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก  สัพพะพุทธานัง           อัคคัปปัตโต  ปะโมทะติ ฯ

         สุนักขัตตัง  สุมังคะลัง        สุปะภาตัง  สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ  สุมุหุตโต  จะ                สุยิฏฐัง  พรัหมะจาริสุ

ปะทักขิณัง  กายะกัมมัง              วาจากัมมัง  ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง  มะโนกัมมัง              ปะณิธี เต  ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ  กัต๎วานะ               ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ  ฯ    

         โส อัตถะลัทโธ สุขิโต         วิรุฬโห พุทธะสาสเน

อะโรโค สุขิโต โหหิ                    สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

         สา อัตถะลัทธา สุขิตา        วิรุฬหา พุทธะสาสเน

อะโรคา สุขิตา โหหิ                   สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ

         เต อัตถะลัทธา สุขิตา        วิรุฬหา พุทธะสาสะเน

อะโรคา สุขิตา โหถ                   สะหะ สัพเพหิ ญาติภิ ฯ

         สุณันตุ โภนโต  เย เทวา อัสมิง ฐาเน อะธิคะตา ทีฆายุกา สะทา โหนตุ สุขิตา  โหนตุ สัพพะทา  รักขันตุ  สัพพะสัตตานัง  รักขันตุ  ชินะสาสะนัง  ยากาจิ  ปัตถะนา  เตสัง สัพเพ  ปูเรนตุ  มะโนระถา  ยุตตะกาเล  ปะวัสสันตุ วัสสัง วัสสาวะลาหะกา โรคา จุปัททะวา เตสัง นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา กายะสุขัง จิตตะสุขัง อาระหันตุ  ยะถาระหัง จุลละไชยะปะกะระณัง สะมัตตัง นิฏฐิตัง ฯ 

————————-