ไชยใหญ่

ไชยใหญ่

         ยัง  ยัง  สัพพัญญูวอระธัมมัง         สังฆังชินัสสะ  สะวัสดี

มาตะรัง  ปิตะรัง  สัพพัง                          อุปัชฌาจะริเย  วะหัง

นะมัสสิตตะวา  ละลิปุญญังสะลาม         สัพพะสิทธิ  สิรินทะทัง

ตันเตชะสา  วิสสาเรนะ                           สะลามพระสิทธิ  ภะวันตุ  โน

ไชยะ  ไชยะ  วาโย  อาปี

ไชยะ  ไชยะ  ธอระณี  สุเมโรราชนุคา

ไชยะ  ไชยะ  คีรีสุทัสสา  นอกอระวิกะพรหมา  อิสินทะราชธิบอดี

ไชยะ  ไชยะ  สุคันธอระที

ไชยะ  ไชยะ  เนมินทะคีรีวินาตตะเกา

ไชยะ  ไชยะ  อัสสากัณเณา

ไชยะ  ไชยะ  ปัพพะตะเวภารไกรลาส  สะวิสารสะวิมานนะ  สิพพะเคารี

ไชยะ  ไชยะ  หิมะวันตะนะที  ทัณฑะกะคีรี  อะเนกกะโกฏินุคา

ไชยะ  ไชยะ  สัตตะโกฏิจักกะวาระ  มหาสุเมโรราชชะคีรี

ไชยะ  ไชยะ  มหาโพธิ  ทุมมะราชชะบัดดี  มุนินทะมาระวีชิต

ไชยะ  ไชยะ  พลนอราชชะวีชิต  วิรุฬหีตอุสสะริตปุพพิตตะ  ปุณณะวาผล

ไชยะ  ไชยะ  วิปุลละหิมะวันตะสีหา  ราชชะเนือระคะณาเพียคฆะโกกะทีปี

ไชยะ  ไชยะ  วิสอระสัตตะปะที  สัมปะอุนนา  นาภีวิจฉิกะสอระภู

ไชยะ  ไชยะ  รัตตะเปสุระมูสิกะ  สัตตะวานุภูตะปราณี  ขุททะกะนีกร

ไชยะ  ไชยะ  ขักขะจัมมร  ชมพูกะพานร  ปิจุงคะรุงคะณา

ไชยะ  ไชยะ  ดอระสา  สุกระมะหิงสา  วิราชชะภูตกกอนี

ไชยะ  ไชยะ  กินนอระ  กินนอรี

ไชยะ  ไชยะ  สัตตะวาปาทา

ไชยะ  ไชยะ  สัตตะวาทิบาท  ปาณะกะชาตี

ไชยะ  ไชยะ  สัตตะวา  จะตุบาท  พะหุบาท  วิกาตประสิทธิเต  เชาชิต

ไชยะ  ไชยะ  อัสสะดอระวีวิชธัมมะนิ  กุสะริตมะหิทธิยักขา  วิไชย

ไชยะ  ไชยะ  จันทอระสีไห อัสสะมะเนาไมคัณฐก  กอราชชะ มุนินทะมาระวิชิต

ไชยะ  ไชยะ  อัสสะดอระคะณา  สินธพนพพานหนนอริน  พลละหกกะพีสร

ไชยะ  ไชยะ  คัสสัพพละนีกร  คันทกกะวีวร  นิลละหัสสะดินทะคะณา

ไชยะ  ไชยะ  วอระปีตกคะชา

ไชยะ  ไชยะ  ตามพระกะเสกสวนราชธีบอดี

ไชยะ  ไชยะ  โอทาตกกอรินฉัตทันถะ  หัสสะดินคัชชะราชชะพลลา

ไชยะ  ไชยะ  อุโปสถา  มหาอุโปสถา  วาระณานาคคะราชชะวีไชย

ไชยะ  ไชยะ  คัชชะวีวร  ไอราชชะภูตก  คีรีเมคฆะราชชะ  กอรินทะกุรา

ไชยะ  ไชยะ  สะลามพะ  สัตตาคะณา

ไชยะ  ไชยะ  มหาสมันตะ  ราชชะวอรา

ไชยะ  ไชยะ  จักกะวัตติราชา

ไชยะ  ไชยะ  มหาสุทัสสา  นอราชชะภูบาล

ไชยะ  ไชยะ  ราชชะเนือระวีสาร  สัตตะจักกะวาฬะสะหัสสา  สังขยะ

ไชยะ  ไชยะ  สีสิทธิธัมมะ  โสกกอราชชะ  วอรา  พุทธะ  ปัตติเนือระบัดดี

ไชยะ  ไชยะ  วิสอระคะณา  วิทยานทอระวอระดาบส  ปะสิทธิปะสี

ไชยะ  ไชยะ  คะณาคัณธพพิพานนพ  พะมะเหสีสิทธิพิทยาจาร

ไชยะ  ไชยะ  ยักขารักขาสาตตะมาน  มัตตะยุกอลือกาล  สะลามพะภูตกปีศาจ

ไชยะ  ไชยะ  สะลามพะภูตกกอสัต

ไชยะ  ไชยะ  นพพะละตน  สะดอระตน  สะนีกร

ไชยะ  ไชยะ  จักกลละตน  นะวีสร

ไชยะ  ไชยะ  อัมพร  ลาลด  พดสุรินทะราชา

ไชยะ  ไชยะ  อัคคิ  กัลยา

ไชยะ  ไชยะ  ทะวาอัคคิอัคคิ  หุตะปะฐะวี

ไชยะ  ไชยะ  สะลามพะสัตรู  ไพรี

ไชยะ  ไชยะ  ราตินทิวา  จาตุสันทะยา

ไชยะ  ไชยะ  มะนุสสา  สะลามพะภูมมัตถา  เทวา  สีรักขา  เทพพะพีบูล

ไชยะ  ไชยะ  วัณณะ  เทพพะอุชชุนคีรี  เทพพะอาดูน  นพพะ  เทพพะวีวิธ

ไชยะ  ไชยะ  วอระจันทา  หิตะยาจะตุโลกกะ  มะหิทธิทะสะ  โลกกะปาลา

ไชยะ  ไชยะ  เทพพะอินทะชิต  ไพรปะจิต  สุระพล  พีตา

ไชยะ  ไชยะ  เทพพะตาวะติงสา

ไชยะ  ไชยะ  ยามาธิราช  เทพพะดุสิตา

ไชยะ  ไชยะ  นิมมานะระดี  ธิบัดดี  สูนสี  สิทธิ  สิริเดชชะพีพรต

ไชยะ  ไชยะ  ปะระนิมมิตะ  วะสะวัตตี  สวงสูนมัตทะยาน  ดูนสวงคะกามา

ไชยะ  ไชยะ  พรัหมปะริสัชชา  พรัหมปะโรหิตามหาพรัหมา

ไชยะ  ไชยะ  ปาริตตาภา  อัปปะมาณา  ภาณุอาภัสสะรา

ไชยะ  ไชยะ  พรัหมปะริสัชชา  พรัหมปะโรหิตามหาพรัหมา

ไชยะ  ไชยะ  ปาริตตาภา  อัปปะมาณะ  สุภาพรัหมะ สุภะคิมหา

ไชยะ  ไชยะ  พรัหมะสุทัสสา  สุทัสสีอะกะนิษฐาพรัหมะโลก  กะโลปี

ไชยะ  ไชยะ  อะรูปากะรูปี  อะโลปาธิบัดดี  อากาสานัญจา

ไชยะ  ไชยะ  วิญญานัญจา  อากิญจัญญา  ยะตะนะ  เนวะสัญญาณาสัญญา

ไชยะ  ไชยะ  โสดาสะกิทาคา  อะนาคามี  อะระหันตา  ธัมมา

ไชยะ  ไชยะ  อัฏฐามัคคะผลลา  ปะทะโมกขา  มหาเนือลือพานเอกี

ไชยะ  ไชยะ  พุทเธกะโลปี  อัฏฐาพิธะสัมมะนี  สีสิทธิเตเชา

ไชยะ  ไชยะ  มหาสะมันตะราชชะวอรา

ไชยะ  ไชยะ  ปัจเจกะพุทธา

ไชยะ  ไชยะ  มหาอะริยาคคะยุคา

ไชยะ  ไชยะ  อะสีติมะหาสาวก  ขีณาสาวก  สะลามพะไอเยือนชะนา

ไชยะ  ไชยะ  นิขีสะสุทธา

ไชยะ  ไชยะ  ธัมมานพพะ  โลกกะอุดร

ไชยะ  ไชยะ  ปัญญัติปะวรปะฏิวิสร  ปะฏิเทพพะนุสาต

ไชยะ  ไชยะ  สุตันตะวอราช  อะภิธัมมา  วิราช  วิสุทธิ  วิไชย

ไชยะ  ไชยะ  ปิฏกกะไตร  อัฏฐาพีทะยานไชย  ไตรพิยานดร

ไชยะ  ไชยะ  สังฆัสสานิกร  ปฏิปัตติปะวร  อุชชุนปะฏินิลา

ไชยะ  ไชยะ  ทานาทิเตชา

ไชยะ  ไชยะ  ศีลาวิสุทธิอัมพุทธิเดช

ไชยะ  ไชยะ  ภาวนาพิเสส

ไชยะ  ไชยะ  ปาระมีเชฏฐาอะปะริมาเณ

ไชยะ  ไชยะ  ปะฏิสัมภิทาญาณ  ปัญจะวิมุตติสาร  สัพพิทานพิภิญญาณ

ไชยะ  ไชยะ  สัตตะวิสุทธาอัฏฐาพิทธะสัมมา  ปะฏิญญาณะวิสาร

ไชยะ  ไชยะ  นพพะปุพพะวิหาร  ทะสะพลละญาณะ  วิสุทธาติเรก

ไชยะ  ไชยะ  เอกาทะสะ  เมตตานิสังเสก  กอรราชะปะฏิการ

ไชยะ  ไชยะ  ทะวาทะสาภิธัมมา  จักกลละตนมหา  ปะภาปะวอรา

ไชยะ  ไชยะ  เตระสาธุตุงคานุภาวา  สุทธุกอราชชะ  ปะวอรา

ไชยะ  ไชยะ  จุททะสา  พุทธัญญาณาณุภาวา  มหาวิเสสะนะวิสาร

ไชยะ  ไชยะ  สิพพิสาสะนุราชเตเชาสวงหารสวงโลกอากร

ไชยะ  ไชยะ  ทิสสะนุสาสสะนุราชเตเชาสวงหารสวงโลกสวงหาร

ไชยะ  ไชยะ  พรหมะสาสสะนะวิสาร  พรัหมะณาจารย์  สุเสนหา  ปะฏิเนือระยุต

         เอเตนะ  ไชยะเตเชนะ         โหตุ  โน  ไชยะมังคะลัง

เอเตนะ  สัจจะเตเชนะ               โหตุ  โน  ไชยะมังคะลัง

เอเตนะ  จันทะภาวะนานุเตเชนะ  ไชยะโสตถี  ภะวันตุโน

มาตุยาภัตติกะเตเชนะ                ไชยะโสตถี  ภะวันตุโน

ปิตุคารวะ  เตเชนะ                   ไชยะโสตถี  ภะวันตุโน

อาจะริยาทะระเตเชนะ               โสตถี  เต  โหตุ  สัพพะทา

อุปัชฌายาทะระเตเชนะ              โหตุ  โน  สัพพะมังคะลัง

ญาติกาทะระเตเชนะ                  สัพพะสิทธี ภะวันตุ โน

สะหะยาทะระเตเชนะ                 ไชยะ  โสตถี  ภะวันตุโน

เอเตนะ  จักกะวัตติเตเชนะ          ไชยะ  ปะถะวี  โสตถินา

เอเตนะ  สิทธิเตเชนะ                 ชะยะโสตถี  ภะวันตุโน 

เอเตนะ  สะติเตเชนะ                 โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  พะละเตเชนะ               โหตุ  โน  โสตถีมังคะลัง

เอเตนะ  สีละเตเชนะ                 ชะยะโสตถี  ภะวันตุโน

เอเตนะ  สัคคะเตเชนะ               โหตุ  โน  โสตถี  มังคะลัง

เอเตนะ  พรัหมะเตเชนะ             โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  หาริเตเชนะ                 โหตุ  โน  โสตถิมังคะลัง

เอเตนะ  ทานะเตเชนะ               โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  สีละเตเชนะ                 โหตุ  โน  โสตถิมังคะลัง

เอเตนะ  ภาวนาเตเชนะ              ชะยะ  โสตถี  ภะวันตุโน

เอเตนะ  ปัญญาเตเชนะ              โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  พุทธะเตเชนะ               โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

เอเตนะ  ธัมมะเตเชนะ               โหตุ  โน  โสตถิมังคะลัง

เอเตนะ  สังฆะเตเชนะ               โหตุ  โน  โสตถีมังคะลัง

พุทธัญ จะ ธัมมัญ จะ สังฆัญ จะ    นัตตะวา  ยัง  ปุญญะมาละภิ

สิทธิ  ทันตัสสะ  เตเชนะ             โหตุ  โน  ชะยะมังคะลัง

มหาไชยะสิทธิ  ปะกะระณัง         สะมัตตัง  นิฏฐิตังฯ 

————————-