ไชยน้อย (แบบโบราณ)

ไชยน้อย (แบบโบราณ)

              นะโม เม พุทธะเตชะสา        ระตะนัตตะยะธัมมิกา

       เตชะปะสิทธิปะสีเทวา                 นารายะ ปะระเมศะวะรา

       สิทธิพรหมา จะ อินทา จะ            จะตุโลกาภิรักขะกา

       สะมุททา ภูตะคังคา จะ               สัพพะชัยยะปะสิทธิ ภะวันตุ เต,

       ชัยยะ ชัยยะ ธอระณิ ธอระณี        อุทะธิ อุทะธี นะทิ นะที,

       ชัยยะ ชัยยะ คัคคะนะตะละนิสะยะ   นิละยะ เสยยะเสละ สุเมรุราชะ พะนะระชี

       ชัยยะ ชัยยะ คัมภีระโสพภี,           นาเคนทะนาคี ปีสา จะ ภูตะกาลี,

       ชัยยะ ชัยยะ ทุนนิมิตตะโรคี,         ชัยยะ ชัยยะ สิงคีสุตทา ฆานะมุขะชา,

       ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะสาตรา,     ชัยยะ ชัยยะ จัมปาทินาคะกุระคัณฐะกัง,

       ชัยยะ ชัยยะ คะชะคะณะตุรังคะณะ  สุกะระภูชังคะ สีหะพะยัคฆะทีปา,

       ชัยยะ ชัยยะ รุณณะมุขะยาตรา      ชินะ เสนาริปู ปุณะสุตทิระตี,

       ชัยยะ ชัยยะ สุขา สุขา ชีวี,           ชัยยะ ชัยยะ ธอระณีตะเล สะทา สุชัยยะ,

       ชัยยะ ชัยยะ ธอระณี สานะติ สะทา,  ชัยยะ ชัยยะ มังกะระละยา ภะวัคเค,

       ชัยยะ ชัยยะ วะรุณะ ยักเข,          ชัยยะ ชัยยะ รักขะเสสุ ระภูชะเตชา,

       ชัยยะ ชัยยะ พรหมเมนทะคะณา,   ชัยยะ ชัยยะ ราชาธิราชะ ชะยัง,

       ชัยยะ ชัยยะ ปะฐะวิง สัพพัง,        ชัยยะ ชัยยะ อะระหันตัง ปัจเจกพุทธะสาวะกัง,

      ชัยยะ ชัยยะ มะเหสุรังคะ หะโรหะรินทะ เทวา, ชัยยะ ชัยยะ พรหมาสุรักโข,

       ชัยยะ ชัยยะ นาโค วิรุฬหะโก วิรูปักโข จันทิมา ระวิอินโท จะ เวนัตตัยโย จะ กุเวโร วะรุโณปิ จะ อัคคีวาโย จะ ปาชุณะโห

       กุมาโร ธะตะรัฏฐะโก อัฏฐาระสะ   มะหาเทวา สิทธิตาปะสะ อาทะโย เอสิโน   

       สาวะกา สัพเพ  ชัยยะลาโม ภะวันตุ โน

       ชัยยะ ธัมโม จะ สังโฆ จะ             ทะสะปาโล จะ ชัยยะกัง

       เอเตนะ ชัยยะ เตเชนะ                โสตถี ภะวันตุ โน

       เอเตนะ พุทธะเตเชนะ                 โหนตุ โน ชัยยะ มังคะลัง,

       ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “พรัหมะคะณา” มะเหสิโน,

       ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “อินทะคะณา” มะเหสิโน,

         ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “เทวะคะณา” มะเหสิโน,

       ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “สุปันนะคะณา” มะเหสิโน,

       ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “นาคะคะณา” มะเหสิโน,

       ชะโยปิ พุทธัสสะ สิริมะโต อะยัง มารัสสะ จะ ปาปิ มะโต ปะราชะโย อุงโฆ ไสยยุง โพธิมัณเฑ ปะโมทิตา ชัยยะ ตะทา “สัพพะคะณา” มะเหสิโน,

       สุณันตุ โภนโต เย เทวา        อัส๎มิง ฐาเน อะธิคะตา

ทีฆายุกา สะทา โหนตุ                 สุขิตา โหนตุ สัพพะทา

รักขันตุ สัพพะสัตตานัง               รักขันตุ ชินะสาสะนัง

ยากาจิ ปัตถะนา เตสัง               สัพเพ ปูเรนตุ มะโนระถา

ยุตตะกาเล ปะวัสสันตุ                วัสสัง วัสสาวะลาหะกา

โรคา จุปัททะวา เตสัง                 นิวาเรนตุ จะ สัพพะทา

กายะสุขัง จิตตะสุขัง                  อาหะรันตุ.

(ยะถาระหัง. อิติ จุลลชัยยะ ปะกะระณัง สะมัตถัง นิฏฐิตัง)

————————-