บารมี ๓๐ ทัศ

บารมี ๓๐ ทัศ

        ทานะปาระมีสัมปันโน 

        ทานะอุปะปาระมีสัมปันโน 

        ทานะปะระมัตถะปาระมีสัมปันโน  

        เมตตา ไมตรี กะรุณา  มุทิตา  อุเปกขา  ปาระมี  สัมปันโน  อิติปิ โส  ภะคะวาฯ

หมายเหตุ  เที่ยวต่อไปเปลี่ยน   :

              สีละปาระมี,   เนกขัมมะปาระมี,  ปัญญาปาระมี   วิริยะปาระมี,  ขันติปาระมี,           

              สัจจะปาระมี,   อะธิฏฐานะปาระมี,  เมตตาปาระมี,  อุเปกขาปาระมี,   ทะสะปาระมี    

     เช่นเดียวกับ ทานะปาระมี แล้วจบด้วย  สะมะติงสะปาระมี  สัมปันโน,

————————